Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIE

Advies van de Commissie COM(97) 2010 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(98) 709 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(1999) 512 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2000) 712 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC (2003) 1208 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat de in Slovenië geldende wetgeving op het gebied van mededingingsregelingen niet bevredigend was. Ook verklaarde zij dat het "Bureau voor de bescherming van de mededinging" moest worden versterkt om een doeltreffende toepassing van het recht te garanderen. Op het gebied van staatssteun constateerde de Commissie het ontbreken van bevredigende informatie- en toezichtssystemen en verzocht zij Slovenië aanzienlijke inspanningen te verrichten teneinde op middellange termijn aan de door de Europese Gemeenschap gestelde voorwaarden te voldoen.

In het verslag van november 1998 werd vastgesteld dat het ondanks zekere voortgang bij de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het gebied van mededingingsregelingen niettemin nodig was het administratief vermogen te verbeteren om een doeltreffende toepassing van het mededingingsrecht mogelijk te maken. Ten aanzien van de staatssteun drong het verslag aan op inspanningen teneinde de wetgeving aan te passen, een inventaris op te maken en de toezichthoudende instantie operationeel te maken.

In het verslag van oktober 1999 was de Commissie van oordeel dat bemoedigende vooruitgang werd geboekt. Slovenië moest deze vooruitgang consolideren, met name op het gebied van staatssteun.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat Slovenië in het afgelopen jaar grote vorderingen had gemaakt. Die waren te danken aan de inwerkingtreding van de nieuwe antitrustwet en van een kaderwet inzake toezicht op de staatssteun.

In haar verslag van november 2001 meldde de Commissie verdere vooruitgang van Slovenië op dit gebied, met name wat de staatssteun betreft. Het Bureau voor de bescherming van de mededinging en de Commissie voor toezicht op de staatssteun waren de voornaamste instrumenten voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe antitrustwetgeving en de wet op de staatssteun. Het verslag over en de inventaris van de staatssteun waren van goede kwaliteit.

In haar verslag van oktober 2002 oordeelde de Commissie dat Slovenië op dit gebied nog vooruitgang had geboekt maar erop moest toezien dat de bepalingen inzake staatssteun ten uitvoer worden gelegd en financiële middelen ter beschikking worden gesteld van het Bureau voor de bescherming van de mededinging.

In het verslag van november 2003 wordt geconstateerd dat Slovenië in staat zou moeten zijn het acquis op het gebied van staatssteun toe te passen, maar dat er op het gebied van kartelbestrijding nog vooruitgang moest worden geboekt. De wetgeving zou namelijk zo moeten worden aangepast dat het Bureau voor de bescherming van de mededinging doeltreffende en ontradende geldboeten kan opleggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor het verzekert dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De voornaamste toepassingsgebieden zijn afspraken tussen ondernemingen en overheidssteun.

De Europa-Overeenkomst met Slovenië is op 10 juni 1996 ondertekend. De Europa-Overeenkomst beoogt de toepassing van mededingingsregels bij de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Slovenië, op basis van de artikelen 81, 82 en 87 (oude artikelen 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag betreffende afspraken tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun en de goedkeuring binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst van uitvoeringsbepalingen.

Bovendien bepaalt de Europa-Overeenkomst dat Slovenië zijn mededingingswetgeving aan die van de Gemeenschap aanpast.

Het witboek maakt melding van de geleidelijke toepassing van bovengenoemde bepalingen en van de bepalingen krachtens de verordening betreffende concentraties (4064/89) en de artikelen 31 (oud artikel 37) en 86 (oud artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag.

EVALUATIE

Wat de kartels betreft, is er aanzienlijke vooruitgang geboekt dankzij de vaststelling, in 2000, van de nieuwe antitrustwet. In de Sloveense wetgeving worden nu de meeste aspecten van het acquis behandeld zodat deze wetgeving nu grotendeels in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. Het Bureau voor de bescherming van de mededinging moet echter een meer afschrikwekkend beleid tegenover ernstige inbreuken op de mededingingsregels ten uitvoer leggen. Het moet ook waken over de effectieve toepassing van deze regels door de rechtbanken.

Wat de staatssteun betreft, is Slovenië vanaf nu, dankzij de invoering van de nieuwe kaderwet in 2000, in overeenstemming met het acquis. De Commissie voor toezicht op de staatssteun is de instelling die is belast met de tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgeving in kwestie.

Slovenië heeft voortdurend vooruitgang geboekt bij de goedkeuring van wettelijke bepalingen op het gebied van mededinging en staatssteun en bij de versterking van de administratieve capaciteit van de Commissie voor toezicht op de staatssteun. Met het oog op de toetreding moet Slovenië prioritair zijn administratieve capaciteit verder versterken om een geloofwaardige toepassing van de kartelregels te verzekeren.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk werden voorlopig beëindigd (zie Verslag 2002). Slovenië moet nu met zijn aanpassingen gelijke tred houden met de ontwikkeling van het acquis op dit gebied.

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top