Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2002 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(98) 701 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(1999) 508 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2000) 709 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1752 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1408 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2002) 1207 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Het advies van juli 1997 stelde dat bij de harmonisatie op het gebied van de kartelbestrijding vooruitgang was geboekt, hoewel de aanpassing van de wetgeving nog inspanningen vergde. Op het gebied van overheidssteun was de vooruitgang nog beperkt, met name wat de regels voor de werking van de toezichthoudende instantie en de totstandbrenging van voldoende transparantie betreft.

In het verslag van november 1998 werd deze vertraging aan de kaak gesteld en werd opgemerkt dat het voor Polen bijna onmogelijk was om de prioriteiten op korte termijn op het gebied van overheidssteun, concentraties en kartels van het partnerschap voor de toetreding na te leven.

Volgens het verslag van oktober 1999 had Polen al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de aanpassing van zijn voorschriften op het gebied van mededingingsregelingen en fusies. Op het gebied van overheidssteun leverde de aanpassing aan het communautair acquis evenwel problemen op. Er werd nogmaals herinnerd aan de verplichting tot goedkeuring van de algemene wet inzake overheidssteun. Er moesten ook belangrijke inspanningen worden geleverd om de concurrentievervalsingen ten gevolge van overheidssteun te bestrijden en om de regels inzake staatsmonopolies in de energiesector en de exclusieve rechten voor internationale telecommunicatiediensten aan het communautair acquis aan te passen.

In het verslag van november 2000 werd erkend dat Polen vorderingen had gemaakt dankzij een nieuwe antitrustwet, een verordening over monopolistische praktijken en met name een kaderwet betreffende staatssteun. Deze laatste stoelt op de basisbeginselen van het communautair acquis en voorziet in een toezichtsysteem ex ante voor steunmaatregelen. Voorts had het Bureau voor de Mededinging en de Voorlichting van de Consument (OCCP) een bevredigende inventaris van de lopende steunmaatregelen van Polen opgemaakt.

In het verslag van november 2001 werd erkend dat Polen aanmerkelijke vooruitgang had geboekt. Door de inwerkingtreding in april van de wet op de mededinging was het toezicht verbeterd, de procedure vereenvoudigd en beschikte het OCCP over een bepaalde autonomie. De kaderwet betreffende staatssteun, die in januari in werking was getreden en onder meer gedetailleerde bepalingen bevatte inzake het toezicht op de sectorale, regionale en horizontale steun, betekende een grote stap vooruit.

In het verslag van oktober 2002 werd geoordeeld dat Polen op dit gebied opnieuw vooruitgang had geboekt. Het land moest zich evenwel inspannen om met name in de gevoelige sectoren (vooral de staalindustrie) voor een doeltreffender en transparanter toezicht op de staatssteun te zorgen.

In het verslag van november 2003 wordt erkend dat op het gebied van mededingingsregelingen inspanningen zijn geleverd maar er wordt op gewezen dat beter moet worden toegezien op de juiste toepassing van de voorschriften inzake overheidssteun.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g) van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor het verzekert dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De voornaamste toepassingsgebieden zijn afspraken tussen ondernemingen en overheidssteun.

De Europa-Overeenkomst met Polen, die op 1 februari 1994 in werking is getreden, voorziet in mededingingsregels die van toepassing zijn op de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Polen, en gebaseerd zijn op de artikelen 81, 82 en 87 (ex- artikel 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag (overeenkomsten tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun) alsmede in toepassingsbepalingen die binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst zullen worden vastgesteld.

Voorts is in de Europa-Overeenkomst bepaald dat Polen zijn mededingingswetgeving aan de wetgeving van de Gemeenschap moet aanpassen.

Het Witboek maakt melding van de geleidelijke toepassing van bovengenoemde bepalingen alsmede van de bepalingen krachtens de verordening betreffende concentraties (4064/89) en de artikelen 31 (ex-artikel 37) en 86 (ex-artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag.

EVALUATIE

De nieuwe antitrustwet en de nieuwe kaderwet betreffende staatssteun, die in 2000 zijn vastgesteld en in 2001 in werking zijn getreden, hebben voor belangrijke vooruitgang gezorgd bij de aanpassing van de Poolse wetgeving aan het communautair acquis.

De uitwerking van een plan voor de daadwerkelijke toepassing van de bestaande antitrust- en staatssteunwetgeving vormt nu de grote uitdaging. In dat verband moet het Bureau voor de Mededinging en de Voorlichting van de consument (OCCP) een afschrikwekkender en doeltreffender systeem van sancties opzetten tegen afspraken die de vrije mededinging in het gedrang brengen.

Wat de staatssteun betreft, moet Polen een systeem van toezicht opzetten voor alle steunmaatregelen, met name de belastingvoordelen in de speciale economische zones en de sectorale steunmaatregelen (vooral in de staalindustrie). Polen moet inderdaad de belastingvoordelen die het investeerders in de speciale economische zones toekent, en waarvoor vóór 2001 toestemming was verleend, aanpassen maar moet ook bijzondere aandacht besteden aan reddings- en herstructureringssteun en aan steun voor onderzoek en ontwikkeling.

In verband met dit hoofdstuk lopen de onderhandelingen nog steeds. Teneinde de voorbereidingen op de toetreding tot een goed einde te brengen moet Polen zijn inspanningen nu toespitsen op de verdere aanpassing aan het acquis en op de instelling van een doeltreffender en transparanter toezicht op de staatssteun.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top