Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2002 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad] Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie laten weten van mening te zijn dat met de goedkeuring van de nieuwe wet op de mededinging in Hongarije een belangrijke stap vooruit was gezet bij het harmoniseren van de wetgeving inzake afspraken tussen ondernemingen. Op het gebied van de overheidssteun moest echter nog veel worden gedaan om de vereiste mate van transparantie te verwezenlijken. De Commissie was namelijk van mening dat de rol en de bevoegdheden van de toezichthoudende instantie duidelijk moesten worden vastgesteld om te verzekeren dat de toegekende steun verenigbaar is met de communautaire regels. Aanzienlijke inspanningen waren eveneens nodig om op middellange termijn aan de vereisten inzake overheidssteun te voldoen. Nauwe samenwerking met de Europese Commissie werd voorts op dit gebied noodzakelijk geacht.

In het verslag van november 1998 werd geconstateerd dat voortdurend vooruitgang wordt geboekt bij de harmonisatie van de wetgevingen inzake afspraken. Wat de staatssteun betreft, waren extra inspanningen noodzakelijk teneinde te zorgen voor transparantie in de procedures voor de toekenning van steun, met het oog op het opstellen van een volledige, bijgewerkte inventaris van de staatssteun. Het regelgevend kader met betrekking tot staatssteun was echter nog niet in overeenstemming met het communautaire recht, en er werd op aangedrongen de autoriteit voor toezicht op staatssteun meer bevoegdheden te geven.

In het verslag van oktober 1999 werd vastgesteld dat er vooruitgang was geboekt op het gebied van staatssteun, waarbij wel werd aangetekend dat Hongarije de overname van de EU-voorschriften inzake staatssteun had moeten voltooien. Bijzondere aandacht moest ook worden besteed aan de rechtsgrond voor het onderzoek van gevoelige sectoren en aan de aanpassing van de staatsmonopolies.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat Hongarije grote vooruitgang had geboekt op het gebied van de mededinging en vorderingen had gemaakt bij de toepassing van het acquis. Wat staatssteun betreft heeft de regering een algemeen werkprogramma vastgesteld en een raadgevend interministerieel comité opgericht om de autoriteiten bij te staan bij de integratie van het acquis. Er moest echter nog steeds een inventarisatie van de staatssteun worden gemaakt.

In het verslag van november 2001 werd erkend dat Hongarije vorderingen is blijven maken bij de toepassing van het acquis communautaire. Krachtens het gewijzigde systeem voor overheidssteun, dat op 1 januari 2002 in werking is getreden, is de toekenning van openbare financiering door de lokale autoriteiten in beginsel verboden. Voorts kon de regelgeving met de versterking van de administratie van de Autoriteit voor toezicht op de overheidssteun strikter worden toegepast en kon de staatssteun worden geïnventariseerd.

In het verslag van oktober 2002 werd geconstateerd dat Hongarije gestaag vooruitgang had geboekt, maar dat nog aanzienlijke inspanningen moesten worden verricht om de staatssteunregelingen die niet met het acquis verenigbaar zijn, in te trekken.

Volgens het verslag van november 2003 komt Hongarije zijn toezeggingen op mededingingsgebied na. Het moet echter blijven doorgaan met de aanpassing van zijn wetgeving, vooral op fiscaal gebied.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De voornaamste toepassingsgebieden zijn afspraken tussen ondernemingen en overheidssteun.

De Europa-Overeenkomst met Hongarije, die op 1 februari 1994 in werking getreden is, behelst mededingingsregels die van toepassing zijn op de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Hongarije, gebaseerd op de artikelen 81, 82 en 87 (ex artikel 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag (afspraken tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun) en bepaalt dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toepassingsregelingen zullen worden vastgesteld.

Voorts bepaalt de Europa-Overeenkomst dat Hongarije zijn mededingingswetgeving aan die van de Gemeenschap moet aanpassen.

Het witboek maakt melding van de geleidelijke toepassing van bovengenoemde bepalingen en van de bepalingen krachtens de concentratieverordening (4064/89) en de artikelen 31 (oud artikel 37) en 86 (oud artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag.

EVALUATIE

De Hongaarse antitrustwetgeving is in grote lijnen aangepast aan het acquis: in april 2002 zijn de regelgeving op het gebied van verticale beperkingen en horizontale samenwerkingsovereenkomsten, en de antitrustbepalingen in werking getreden. De Dienst voor de mededinging, die op doeltreffende wijze waakt over de naleving van de wetgeving, boekt vrij goede resultaten op het gebied van de toepassing daarvan. Er moet evenwel nog een afschrikkend sanctiebeleid worden ingevoerd tegen afspraken met ernstige concurrentievervalsing tot gevolg.

Op het gebied van staatssteun is de nieuwe, in januari 2002 in werking getreden regelgeving een grote stap vooruit. Deze wetgeving is echter niet volledig in overeenstemming met het acquis, met name wat bepaalde fiscale steunmaatregelen betreft. Hier is een verdere aanpassing aan het acquis vereist. Hongarije geniet een overgangsregeling met het oog op de geleidelijke afschaffing van bepaalde fiscale steun voor offshoreondernemingen (tot en met 2005), voor het MKB (tot en met 2011) en voor lokale ondernemingen (tot en met 2007).

Sinds het advies van de Commissie in 1997 heeft Hongarije gestaag voortgang geboekt op het gebied van antitrust, maar het land moet zich nog meer inspannen om zijn wetgeving op het gebied van fiscale steun aan te passen. Niettemin worden de onderhandelingen over dit hoofdstuk voortgezet.

Laatste wijziging: 05.03.2004

Top