Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(1993)313 def. [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verslag van de Commissie COM(1998)710 def. [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verslag van de Commissie COM(2000)702 def. [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verslag van de Commissie COM(2001)700 def. - SEC(2001)1745 [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verslag van de Commissie COM(2002)700 def. - SEC(2002)1400 [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verslag van de Commissie COM(2003)675 def. - SEC(2003)1202 [Niet in het Publicatieblad verschenen] Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 had de Commissie benadrukt dat het BTW-percentage van Cyprus reeds in overeenstemming was met dat van de Europese Gemeenschap, waarbij zich nog enkele problemen bleven voordoen in de sector accijnzen.

Het verslag van november 1998 was kritischer met betrekking tot de BTW-regeling van Cyprus die nog steeds belangrijke leemtes vertoonde, waarbij wel werd gewezen op de door Cyprus op dit gebied geboekte vooruitgang. Essentiële problemen met betrekking tot de accijnzen bleven bestaan.

In het verslag van november 2000 werd medegedeeld dat Cyprus op het gebied van de indirecte belastingen vorderingen had gemaakt, ofschoon de BTW-wet, die een aanzienlijke aanpassing aan het acquis omvatte, eerst in 2001 in werking zou treden. De accijnzen op in Cyprus geproduceerde sterke dranken en olieproducten werden verhoogd, en er werden accijnzen op gasolie, kerosine en geïmporteerde spiritualiën ingevoerd. De bijzondere accijns op sigaretten werd in juni 2000 verhoogd, waardoor deze het communautaire minimum van 57% nu dicht benadert. Ofschoon op het vlak van de directe belastingen geen concrete vooruitgang valt te melden, heeft Cyprus zich verbonden tot het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen. Over het bestuursapparaat kan worden gemeld dat binnen de douane een nieuwe afdeling is ingericht met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging van het acquis.

De in 2001 over Cyprus gerapporteerde voortgang bleef beperkt. Op het gebied van de accijnzen gold voor kleine niet-commerciële zendingen uit derde landen voortaan een vrijstelling van rechten bij invoer. Met betrekking tot de directe belastingen viel echter geen enkele ontwikkeling te melden, evenmin als op het gebied van de administratieve samenwerking en van de wederzijdse bijstand. Over de administratieve capaciteit vermeldde het Commissieverslag dat de diensten verder gecomputeriseerd werden en dat het bestand van het personeel dat zich met de belastingcontrole bezighield, was uitgebreid.

Het verslag van oktober 2002 benadrukt de grote vooruitgang van Cyprus bij de aanpassing van zijn belastingwetgeving aan het acquis. Deze vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven aan de goedkeuring in juli 2002 van een algemene belastinghervorming aangaande de directe en indirecte belastingen.

In het verslag van 2003 wordt geoordeeld dat Cyprus zijn verbintenissen nakomt en aan de eisen die uit de toetredingsonderhandelingen in het hoofdstuk betreffende de belastingen voortvloeien, voldoet. Cyprus zou dus in staat moeten zijn op het moment van de toetreding het acquis ten uitvoer te leggen.

In de loop van de onderhandelingen heeft Cyprus een overgangsregeling gekregen voor de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op restaurantdiensten (tot 31 december 2007) en de handhaving van het nultarief voor voedselproducten bestemd voor menselijke consumptie en voor farmaceutische producten (tot 31 december 2007). Bovendien heeft Cyprus een vrijstelling van de BTW verkregen voor de overdrachten van bouwterreinen (tot 31 december 2007) en heeft het de mogelijkheid gekregen een stelsel van boekhouding toe te passen op basis van de betalingen (cash accounting scheme) alsmede een vereenvoudigde procedure voor de waarde van dienstenleveringen tussen verbonden personen (gedurende een periode van één jaar na de toetreding). Cyprus heeft afwijkingen gekregen voor de toepassing van een drempel van BTW-vrijstelling en registratie van 15 600 euro voor kleine en middelgrote bedrijven, en heeft vrijstelling van BTW verkregen voor dienstenleveringen bij internationaal reizigersvervoer. Tenslotte heeft Cyprus ook een overgangsregeling binnengehaald in de vorm van een vrijstelling van accijnzen op minerale oliën die worden gebruikt bij de productie van cement (gedurende één jaar na de toetreding) alsook de voortgezette toepassing van een verlaging van de rechten voor alle soorten motorbrandstof die voor plaatselijk vervoer van passagiers worden gebruikt (voor dezelfde tijdsduur).

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis op het gebied van de directe belastingen heeft in hoofdzaak betrekking op een aantal elementen van de vennootschapsbelasting en de kapitaalsbelasting. De vier vrijheden van het Verdrag betreffende de Europese Unie hebben verderstrekkende gevolgen voor de nationale belastingstelsels.

Het acquis in verband met de indirecte belastingen bestaat in hoofdzaak uit geharmoniseerde wetgeving op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de accijnzen. Deze voorziet in de toepassing van een niet-cumulatieve algemene verbruiksbelasting die in alle stadia van de productie en de distributie van goederen en diensten wordt geheven. Voorts houdt deze een gelijke fiscale behandeling van alle binnenlandse transacties en alle invoer in.

Op het gebied van de accijnzen omvat het acquis geharmoniseerde belastingstructuren en minimumtarieven, evenals gemeenschappelijke regels betreffende het voorhanden hebben en het vervoer van accijnsgoederen (met inbegrip van het gebruik van belastingentrepots).

EVALUATIE

Wat de directe belastingen betreft, zijn de twee richtlijnen inzake belastingheffing op ondernemingen en de overeenkomst inzake arbitrage gebaseerd op een mechanisme van wederkerigheid. Deze maatregelen hoeven dus niet vóór de toetreding te worden goedgekeurd. In november 2000 moest het bijzondere regime voor buitenlandse bedrijven op Cyprus worden bekeken. Een wetgeving tot vereenvoudiging van het belastingstelsel en tot harmonisering met het gemeenschapsacquis (vooral wetten over de inkomstenbelasting, de belastingheffing op gerealiseerde meerwaarden, over het zegelrecht en over de inning van belastingen) zijn in juli 2002 goedgekeurd.

In 2003 dient Cyprus de richtlijnen nog om te zetten betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, de interesten en de royalties alsmede de belasting op renteopbrengsten.

Wat de indirecte belastingen betreft is het BTW-stelsel in juli 1992 ingevoerd. Dit stelsel, gebaseerd op de zesde BTW-richtlijn, is niet volledig in overeenstemming met het acquis. Er bestaan aanzienlijke verschillen in sectoren zoals de vrijgestelde handelingen, de definitie van de plaats van een dienst en de bepalingen betreffende het recht op aftrek. Ten aanzien van het acquis hebben de belangrijkste moeilijkheden van Cyprus betrekking op de toepassing van de tarieven. Het veel voorkomende gebruik van het nultarief geeft aanleiding tot enige ongerustheid. Bovendien blijft het verschil met het communautair standaardtarief van 15% erg groot. In het kader van de belastinghervorming is het BTW-tarief in juli 2002 van 10 op 13% gebracht en zal het vanaf januari 2003 tot 15% worden verhoogd. De nieuwe BTW-wet van 2000 en de toepassingsverordeningen daarop zijn in februari 2002 in werking getreden. Deze wet kent onder meer de intrekking van de fiscale BTW-regeling waar internationale ondernemingen voordeel van trekken, alsmede een stelsel van BTW-terugbetaling voor niet op Cyprus gevestigde buitenlandse belastingplichtigen.

Eind 2003 heeft Cyprus vrijwel zijn gehele BTW-wetgeving aan het acquis aangepast. De aanpassing dient nog te worden voltooid voor het elimineren van het nulrecht op bepaalde gebieden waar er geen enkele overgangsregeling is toegekend gedurende de onderhandelingen. Cyprus dient tevens de BTW in te voeren voor onroerende goederen en zijn bepalingen te herzien op het gebied van aanpassing van de BTW voor uitrustingsgoederen.

Op het gebied van de accijnzen heeft Cyprus evenwel met moeilijkheden te kampen. Het land past momenteel accijnzen toe op een aanzienlijk groter gamma producten dan dat welk in de communautaire voorschriften is vastgelegd. Na de toetreding zal deze afhankelijkheid van niet-communautaire accijnzen problemen kunnen opleveren. Bovendien heft Cyprus accijnzen slechts op aardolie (en niet op de overige minerale oliën) en heeft het een systeem van dubbele heffing op sigaretten, wat niet met het acquis verenigbaar is. De accijnzen op alcoholische dranken zijn lager dan het communautaire minimum en de invoer is onderworpen aan zeer hoge douanerechten die nog moeten worden opgeheven. De harmonisatie van de wetgeving van Cyprus op dit gebied vergt dus aanzienlijke inspanningen. De Cyprische wetgeving blijft nog op essentiële punten van het acquis afwijken, ondanks sedertdien geboekte vooruitgang. Ingevoerde producten worden bijvoorbeeld zwaarder belast dan gelijkaardige op Cyprus zelf vervaardigde producten. Het departement douane en accijnzen moet voorts nog een entrepotstelsel invoeren. In december 2001 zijn de accijnzen op ingevoerde bieren verhoogd, in mei 2002 die op sigaretten eveneens. Na 2003 zijn nog extra inspanningen nodig om de tarieven voor enkele categorieën producten te verhogen en om het tot stand brengen van regelingen voor de schorsing van rechten te voltooien, met name voor de goederenbewegingen binnen de Gemeenschap. Voorts dient Cyprus bepaalde ongelijkheden op te heffen bij de belastingstructuur van mousserende wijn en van sigaretten en de bestaande invoerrechten eindelijk te elimineren en deze door accijnsrechten te vervangen.

Op het gebied van de administratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand moet Cyprus zijn wetgeving altijd nog met het systeem voor BTW-gegevensuitwisseling (VIES) harmoniseren. Eind 2003 is het centraal verbindingskantoor operationeel en wordt het verbindingskantoor voor accijnzen opgericht. De mate van informatisering gaat gestaag en bevredigend vooruit; Cyprus zou geen enkel probleem moeten hebben om op het ogenblik van de toetreding het vereiste niveau te bereiken.

Wat tenslotte de administratieve capaciteit betreft, is het project tot verbetering van het geautomatiseerde BTW-stelsel om met de nieuwe BTW-wet conform te zijn, tot een goed einde gebracht. Op het gebied van de rechtstreekse belastingen is de administratie voor de bijdragen versterkt, dankzij de aanwerving in 2001 van nog 40 ambtenaren voor de dienst inkomstenbelastingen.

Tegen het eind van het jaar 2003 is de administratieve capaciteit, met name van het nodige personeel voor het beheer, de tenuitvoerlegging en toepassing op efficiënte wijze van het acquis, op orde. Ofschoon de noodzakelijke administratieve structuren voor de accijnzen op orde zijn, dient de uitwerking van auditmethodes voor deze systemen nog te worden voltooid. Op het gebied van de directe belastingen blijft een officieel stelsel van risicobeoordeling noodzakelijk.

Laatste wijziging: 08.01.2004

Top