Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie [COM(1999) 69 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 508 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 708 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1751 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1407 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het verslag van februari 1999 werd vastgesteld dat de Maltese wetgeving inzake productaansprakelijkheid niet vergelijkbaar was met de overeenkomstige communautaire normen. Er was echter een wetsontwerp in voorbereiding. In andere sectoren zoals speelgoed, gasinstallaties, beschermingsuitrusting voor personen, eenvoudige drukvaten, motorvoertuigen, levensmiddelen en chemische producten, boden de door de Maltese autoriteiten verstrekte wetteksten geen enkel bewijs van volledige overeenstemming met het acquis. De oprichting van instellingen die bevoegd zullen zijn in het kader van de nieuwe aanpak, was evenmin afgerond.

In haar verslag van oktober 1999 was de Commissie van oordeel dat de Maltese wetgeving onvoldoende met het acquis communautaire inzake het vrije verkeer van goederen overeenstemde. Zij onderstreepte evenwel dat inspanningen waren geleverd om een tijdschema vast te stellen voor de afschaffing van belastingen op niet-landbouwproducten, en om bepaalde communautaire sectorale richtlijnen betreffende levensmiddelen, elektrisch laagspanningsmaterieel, elektromagnetische compatibiliteit en apparaten voor gebruik in explosieve omgeving om te zetten. Zij stelde evenwel ook vast dat nog aanzienlijke vorderingen vereist waren voor de aanpassing van de wetgeving in andere sectoren en voor de oprichting van passende administratieve structuren voor de tenuitvoerlegging van het acquis.

In het verslag van november 2000 werd vastgesteld dat Malta weinig vooruitgang had geboekt bij de overname van het acquis inzake het vrije verkeer van goederen, en enige vooruitgang op het gebied van de douane-unie.

In haar verslag van november 2001 stelde de Commissie aanmerkelijke vooruitgang bij de overname van het acquis vast.

In het verslag van oktober 2002 wordt vastgesteld dat het land een grote stap vooruit heeft gezet op het gebied van het vrije verkeer van goederen en aanmerkelijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van douane.

In haar verslag van november 2003 heeft de Commissie vermeld dat zij van mening was dat Malta over het algemeen aan de eisen voor toetreding voldoet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

De associatieovereenkomst voorziet uitsluitend in de afschaffing van de douanerechten en de harmonisatie van de begeleidende maatregelen, met inbegrip van de harmonisatie van de wetgeving. Afgezien van die bepalingen zal Malta het volledige acquis op dit gebied moeten toepassen.

EVALUATIE

Met het oog op de afschaffing van heffingen op de invoer uit de Europese Unie (EU) heeft de Maltese regering in juli 1999 een tijdschema voor de afschaffing van belastingen op niet-landbouwproducten vastgesteld. Nu zou zij hetzelfde moeten doen voor de afschaffing van heffingen op landbouwproducten.

Wat de richtlijn betreffende productaansprakelijkheid betreft, omvatte het Maltese consumentenrecht indertijd geen enkele regel die vergelijkbaar is met de communautaire wetgeving. De Maltese autoriteiten verklaren evenwel dat een wetsontwerp in voorbereiding is, teneinde de nationale wetgeving volledig aan de communautaire wetgeving inzake productaansprakelijkheid aan te passen.

De oprichting van de instellingen in het kader van de nieuwe aanpak is nog niet afgerond. Op dit ogenblik bekleedt het Maltese Normalisatiebureau (MSA) een centrale en dominante positie. Dit bureau is belast met technische vergunningen, metrologie en bepaalde aspecten van het markttoezicht. Krachtens de Malta Standardisation Authority Act is het tevens bevoegd om normen vast te stellen. Bovendien coördineert het bureau een systeem voor conformiteitsbeoordeling (aangemelde organisaties). Malta zou verder werk moeten maken van de vaststelling van het nodige juridische kader voor de tenuitvoerlegging van de communautaire beginselen inzake erkenning, metrologie, markttoezicht en conformiteitsbeoordeling.

Wat de horizontale en procedurele maatregelen betreft, heeft Malta in 2001 duidelijke vooruitgang geboekt met de invoering van een algemeen kader voor de toepassing van de beginselen van de nieuwe aanpak en de globale aanpak. In het eindverslag van 2003 wordt vastgesteld dat de noodzakelijke horizontale en procedurele maatregelen zijn goedgekeurd voor het administratieve beheer van het acquis communautaire betreffende de onder de nieuwe aanpak vallende sector.

De Maltese normen zijn facultatief. Het MSA, dat aangesloten is bij het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en volwaardig lid is van het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI) en de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), streeft ernaar de omzetting van de communautaire normen te versnellen. In 1999 is evenwel geen enkele significante vordering op het gebied van normalisatie en certificering gemaakt. Gezien de dominante positie van het MSA is het op dit ogenblik onmogelijk de onafhankelijkheid te waarborgen van de verschillende activiteiten in deze sector, namelijk normalisatie, certificering, erkenning en metrologie. In 2000 is een nieuwe wet betreffende de normalisatie-autoriteit goedgekeurd, die een basis biedt om het acquis inzake normalisatie ten uitvoer te leggen. In 2002 is een voorlopig programma voor markttoezicht vastgesteld voor bepaalde sectoren van producten, in coördinatie met het MSA en de directie voor consumenten en mededinging van het ministerie van Economische Zaken.

Wat de sectorale communautaire wetgeving betreft, zijn de richtlijnen betreffende elektrisch laagspanningsmaterieel, elektromagnetische compatibiliteit, toestellen voor gebruik in explosieve omgeving, extractiemiddelen, levensmiddelen met bepaalde voedingsdoeleinden, suiker, honing, jam, gelei en marmelade van vruchten en kastanjepasta ten uitvoer gelegd.

Op het gebied van de wetgeving betreffende speelgoed, gasinstallaties, beschermingsuitrusting voor personen, eenvoudige drukvaten, motorvoertuigen, andere levensmiddelen en chemische producten daarentegen, kunnen de door de Maltese autoriteiten verstrekte wetteksten niet het bewijs van volledige overeenstemming met het acquis leveren. Voor farmaceutische producten bestaat nationale wetgeving betreffende de distributiekanalen, maar er bestaan geen regels betreffende de goedkeuring van de producten zelf.

In het licht van deze situatie was de Commissie van oordeel dat Malta moest onderzoeken of er een programma voor aanpassing aan de interne markt kon worden vastgesteld. In het verslag van 2002 wordt melding gemaakt van het feit dat Malta de omzetting van alle geldende geharmoniseerde Europese normen door incorporatie heeft voltooid. In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat Malta alle sectorale wetgeving van de nieuwe aanpak heeft omgezet, met uitzondering van de wetgeving betreffende explosieven voor civiel gebruik (es de en fr). Van de wetgeving van de oude aanpak heeft Malta het belangrijkste deel van het acquis betreffende de producten van de betrokken sectoren omgezet.

De wet betreffende de productveiligheid, die in 2001 in werking is getreden, heeft binnen het ministerie van Economische Zaken de directie voor markttoezicht opgericht, en vormt de wettelijke basis voor het markttoezicht. In juli 2002 heeft het Parlement de wet op de voedselveiligheid vastgesteld, maar in het verslag van 2003 wordt nog gevraagd om vooruitgang op dit gebied.

Ten aanzien van de niet-geharmoniseerde sectoren heeft Malta bij een analytisch onderzoek vastgesteld dat zijn wetgeving een aanzienlijk aantal bepalingen bevat die niet verenigbaar zijn met het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Deze bepalingen moeten derhalve worden gewijzigd. Er is een tijdschema opgesteld om de betrokken bepalingen voorafgaand aan de toetreding aan te passen, zoals in het verslag van 2003 is vastgesteld. De horizontale wetgeving tot vaststelling van een bepaling betreffende wederzijdse erkenning die de geldende wetgeving omvat, moet Malta nog goedkeuren.

Malta bereidt nieuwe wetsontwerpen voor om de aanpassing aan het acquis te voltooien op het gebied van de overheidsopdrachten. In het verslag van 2003 is opgemerkt dat de nieuwe regelingen, die verscheidene malen zijn gewijzigd om ze geheel in overeenstemming te brengen met het acquis, nog steeds niet zijn goedgekeurd.

De onderhandelingen over het hoofdstuk inzake het vrije verkeer van goederen zijn afgesloten. Voor de verlenging van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen is een overgangsregeling toegekend (tot 31 december 2006).

Wat de onderhandelingen over de douane-unie betreft, wordt in het verslag van 2000 melding gemaakt van enige vooruitgang bij de overname van het acquis, met name het douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan, de douanerechten bij invoer en de gecombineerde nomenclatuur. Het enig document is op 1 januari 2001 ingevoerd. In maart 2002 is een nieuw geconsolideerd douanewetboek ingevoerd, dat in overeenstemming is met het communautair douanewetboek. Het bestrijkt de douanewaarde, de invoerformaliteiten, de vereenvoudigde procedures, de economische douaneregelingen, de vrije zones en entrepots, de douaneschuld, de kwijtschelding en de invordering van douanerechten, het douanevervoer en het beroep tegen beschikkingen van de douaneautoriteiten. In het verslag van 2003 is opgemerkt dat Malta de voorbereiding en toepassing van de automatisering van de douane moet voltooien en alle overige interconnectiviteitsproblemen moet oplossen. Over het algemeen houdt Malta zich aan zijn beloften en voldoet het aan de eisen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn in december 2002 gesloten. Malta heeft een overgangsperiode gekregen voor de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde textielproducten, die tot 31 december 2008 duurt.

Laatste wijziging: 10.03.2004

Top