Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie [COM(1998) 710 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 502 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 702 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Verslag van de Commissie [COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1745 - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Verslag van de Commissie [COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Verslag van de Commissie [COM (2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar verslag van 1998 constateerde de Commissie dat de in deze sector geboekte vooruitgang vrij variabel was. Er moest dus nog meer worden gedaan om het acquis communautaire aan te passen. Daarbij diende bijzondere aandacht te worden besteed aan de middelen die nodig zijn voor de toepassing van de wetgeving.

In het verslag van oktober 1999 was zij van mening dat Cyprus moeite moest blijven doen om zijn wetgeving in de verschillende sectoren van het vrije verkeer van goederen aan te passen. Toch erkende zij wel dat er vooruitgang was geboekt met de normalisatie, en ook met de omzetting van de wetgeving inzake schoenen en de veiligheid van speelgoed.

In het verslag van november 2000 werden de inspanningen van Cyprus benadrukt om een scheiding aan te brengen tussen de taken van normalisering, accreditering en certificering en de vooruitgang die geboekt is bij de omzetting van de verworvenheden van de Gemeenschap met betrekking tot de sectoren kunstmest, wettelijke metrologie, voedsel en motorvoertuigen. Bij de openbare aanbestedingen werd de nadruk gelegd op de instelling van een gecentraliseerd stelsel van statistieken.

In het verslag van november 2001 werd opgemerkt dat Cyprus verdere vooruitgang had geboekt bij het vrije verkeer van goederen.

In het verslag van oktober 2002 merkt de Commissie op dat Cyprus vooruitgang heeft geboekt op het gebied van het vrije verkeer van goederen, met name bij de richtlijnen "nieuwe aanpak" en de overheidsopdrachten.

In het laatste verslag van november 2003 merkt de Commissie op dat Cyprus grotendeels voldoet aan de toetredingseisen wat betreft de douane-unie en het vrij verkeer van goederen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vrije verkeer van goederen veronderstelt dat de maatregelen die het handelsverkeer beperken, dat wil zeggen niet alleen douanerechten en kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking met een protectionistisch effect, worden opgeheven.

Zolang de technische vereisten niet zijn geharmoniseerd, prevaleert de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van de nationale voorschriften (overeenkomstig de beginselen van de jurisprudentie in de zaak "Cassis de Dijon").

Met het oog op de harmonisering, heeft de Europese Gemeenschap voor een " nieuwe aanpak " gekozen. De wetgeving van de Europese Gemeenschap stelt niet zozeer technische oplossingen verplicht, maar beperkt zich ertoe de minimumvereisten vast te stellen waaraan de producten moeten voldoen. Toch volgen bepaalde richtlijnen het traditionele reglementeringspatroon, waarbij zeer gedetailleerde voorschriften worden uitgevaardigd. Dat geldt onder andere voor farmaceutische producten, chemische producten, motorvoertuigen en levensmiddelen. Ook de horizontale richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is een doorslaggevend element van het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

In de Associatieovereenkomst tussen de Gemeenschap en Cyprus (1972) en in het protocol daarbij van 1987 was bepaald dat er een douane-unie zou worden opgericht. Deze laatste is op 1 januari 1998 in werking getreden. De oprichting van een douane-unie houdt ook in dat de begeleidende beleidsmaatregelen geharmoniseerd worden, en met name de wetgeving. Die maatregelen zijn een eerste stap op de weg naar harmonisering voor het vrije verkeer van goederen. Zij zijn echter ontoereikend. Cyprus moet het gehele acquis in deze sector ten uitvoer leggen en een institutionele infrastructuur opzetten die de toepassing van de wetgeving in deze sector kan garanderen.

In 2001 heeft Cyprus belangrijke vooruitgang geboekt op de gebieden douanewaarde, tijdelijke invoer, vrijstelling van rechten, gemeenschappelijk douanetarief, precursoren en informatisering van de douanediensten. De onderhandelingen betreffende het hoofdstuk "douane-unie" zijn voorlopig gesloten. Om een overgangsregeling is niet verzocht.

Het laatste verslag van 2003 vóór de toetreding constateert dat de voorbereiding van de nodige bestuurlijke en operationele capaciteit voorspoedig verloopt. Cyprus houdt zich aan de afspraken en voldoet aan de eisen van de toetredingsonderhandelingen op dit gebied en zou in staat moeten zijn ten tijde van de toetreding het acquis ten aanzien van de douane-unie uit te voeren.

In januari 1997 is een nieuwe wet op de productaansprakelijkheid in werking getreden. Ondanks een zeker gebrek aan nauwkeurigheid op technisch gebied voldoet deze wet aan de communautaire normen.

Wat de administratieve infrastructuur betreft, zal de Cypriotische Organisatie voor normalisatie en kwaliteitscontrole (CYS) zich bezighouden met de normalisering en met de accreditering en kennisgeving op nationaal vlak. Hiertoe heeft zij extra personeel ter beschikking gekregen. De certificering zal daarentegen aan een particuliere instantie worden toegewezen.

Het CYS, dat aangesloten is bij het CEN (1) en het CENELEC (2), dat volledig lid is van de ETSI (3), van de ISO (4) en van de CEI (5), en waarnemer bij de Europese samenwerking voor accreditering, heeft vorderingen gemaakt bij de omzetting van de EU-normen in nationaal recht. Aldus zijn reeds 1300 Europese normen aangenomen. In het verslag van 2001 werd vastgesteld dat de regering voor de horizontale maatregelen en de proceduremaatregelen, alle thans bestaande normen heeft goedgekeurd. In 2001 waren er verbeteringen te bemerken bij de ontwikkeling van het administratief vermogen van Cyprus om de horizontale maatregelen en de proceduremaatregelen alsook de sectorgerelateerde wetgeving ten uitvoer te leggen. In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat het wenselijk is dat Cyprus volwaardig lid wordt van het CEN en het CENELEC.

Bij de omzetting van de specifieke sectorale wetgeving heeft Cyprus uiteenlopende vooruitgang geboekt. Op de gebieden van de "nieuwe aanpak" is enige vooruitgang geboekt in de sector speelgoed, de wettelijke metrologie en het voorverpakken. Desondanks beoogt Cyprus de goedkeuring van een raamwet betreffende de omzetting van de richtlijnen "nieuwe aanpak" en van verscheidene verordeningen die betrekking hebben op verschillende productgroepen (bijvoorbeeld mechanisch materieel, toestellen voor gebruik in explosieve omgeving, eenvoudige drukvaten, drukuitrustingen, enz.). Deze raamwet was in 2001 nog niet goedgekeurd. Wat de richtlijnen "nieuwe aanpak" betreft blijven er nog voorschriften bestaan die moeten worden goedgekeurd. In het verslag van 2002 wordt vastgesteld dat de nieuwe raamwet die in maart 2002 door de kamer van vertegenwoordigers is goedgekeurd, de omzetting van de richtlijnen "nieuwe aanpak" mogelijk maakt. Het verslag van 2003 vermeldt dat Cyprus zijn verplichtingen is nagekomen door kaderwetgeving goed te keuren voor de omzetting van het acquis op het gebied van normalisatie, erkenning, certificatie en kennisgeving. Deze wetgeving zal op het moment van toetreding in werking treden.

In de sectoren van de "oude aanpak", inzonderheid die van levensmiddelen, is de wetgeving aangepast met betrekking tot diepvriesproducten en materialen die met voeding in contact komen. Voorts heeft het Ministerie van gezondheid bepalingen uitgevaardigd ter verzekering van het toezicht op levensmiddelen. In 2001 is hieromtrent een nieuwe wetgeving goedgekeurd. Het verslag van 2003 vermeldt dat de tenuitvoerlegging van het acquis ten aanzien van levensmiddelen nog verbeterd moet worden.

Voor chemische producten is het acquis op het gebied van meststoffen omgezet; wel dienen de voorschriften in toepassing van de wet van 1991, gewijzigd in 1997, over gevaarlijke stoffen en bereidingen, nog te worden goedgekeurd. Tenslotte is er, hoewel bevredigende vooruitgang is geboekt in de sector van de precursoren voor verdovende middelen, nog een aanvullende aanpassing van de wetgeving noodzakelijk. Wetgeving voor aanpassing aan het acquis voor precursoren is in maart 2001 goedgekeurd.

Wat farmaceutische producten aangaat, voert de Raad voor geneesmiddelen reeds controle uit op het op de markt brengen van geneesmiddelen. Het Comité van toezicht op de prijzen van geneesmiddelen dient nog te worden opgericht. Sedert het verslag van 2000 is de tenuitvoerlegging van het acquis voor farmaceutische producten verder gegaan. De goedkeuring in 2002 van de voorschriften voor veterinaire geneesmiddelen heeft de omzetting verder geholpen. In de toetredingsonderhandelingen heeft Cyprus een overgangsregeling bedongen voor de verlenging van vergunningen voor het op de markt brengen van geneesmiddelen tot eind 2005.

Voor textielproducten, kristalglas en hout is de geldende wetgeving niet helemaal in overeenstemming met de communautaire richtlijnen. Daarentegen zijn de nieuwe voorschriften in de sector schoeisel in 1999 in werking getreden en is er vooruitgang geboekt bij de goedkeuring van motorvoertuigen. In 2002 is enige belangrijke vooruitgang geboekt met de goedkeuring van kaderrichtlijnen betreffende de goedkeuring per soort van motorvoertuigen.

Afgezien van de niet-aangepaste technische sectoren wordt het vrije verkeer van goederen op Cyprus ook nog verstoord door het algemene stelsel voor de afgifte van invoervergunningen en van verplichte merking van de oorsprong van de producten, welk systeem voor de toetreding dient te worden opgeheven. Wat betreft de niet-geharmoniseerde sector is een onderzoek van de bestaande wetgeving thans lopende om te weten welke wetten door de invoering van clausules van wederzijdse erkenning met ingang van eind 2001 moeten worden gewijzigd. Het verslag van 2003 vermeldt dat dit onderzoek nu moet worden afgerond en dat onverenigbare wetgeving moet worden afgeschaft.

Op het gebied van de openbare aanbestedingen is bepaald dat de clausule van nationale preferentie bij de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie dient te verdwijnen. Als vooruitgang valt nog het nieuwe gecentraliseerde stelsel voor de statistiek en de geleidelijke toepassing van het stelsel van administratief en rechterlijk beroep te vermelden. In 2001 is er op wetgevend of administratief gebied geen enkele vooruitgang aan te wijzen. De wet over de toekenning van aanbestedingen in de sectoren vervoer, water, energie en telecommunicatie is in april 2002 in werking getreden. In het verslag van 2003 wordt geconstateerd dat nog enkele aanpassingen nodig zijn om de wetgeving op het gebied van aanbestedingen volledig in overeenstemming met het acquis te brengen, met name een grotere bestuurlijke capaciteit.

De onderhandelingen betreffende het hoofdstuk over het vrij verkeer van goederen zijn afgesloten. Aan Cyprus is een overgangsregeling toegekend voor de vernieuwing van de vergunningen voor het op de markt brengen van geneesmiddelen (tot en met 31 december 2005). Cyprus leeft, algemeen gesproken, de in de toetredingsonderhandelingen voor dit gebied aangegane verbintenissen, na.

(1) Europees Comité voor normalisatie (European Standardization Committee)

(2) Europees Comité voor elektronische normalisatie (European Committee for Electronical Standardization)

(3) Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (European Telecommunication Standards Institute)

(4) Internationale Organisatie voor normalisatie (International Organization for Standardization)

(5) Internationale elektrotechnische Commissie (International Electrotechnical Commission)

Laatste wijziging: 12.01.2004

Top