Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(99) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1755 - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

De Europese Commissie merkte in haar advies van juli 1997 op dat Slovenië weliswaar enige vooruitgang had geboekt, maar nog heel wat werk moest verzetten om het acquis communautaire inzake het vrije verkeer van goederen over te nemen. Zij stelde verder vast dat Slovenië nog de nodige inspanningen moest leveren om zich aan te passen aan de technische regelgeving, met name wat de "nieuwe aanpak"-richtlijnen betreft en om het stelsel voor normalisering en conformiteitsbeoordeling te versterken. Bovendien verzocht zij Slovenië de menselijke hulpbronnen verder te ontwikkelen, de vaardigheden te verbeteren en de instellingen te versterken, en er ook voor te zorgen dat de nationale wetgeving op de gebieden die niet onder een communautaire harmonisatie vallen geen belemmering vormt voor het handelsverkeer, met name door na te gaan of de maatregelen in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen.

In het verslag van november 1998 werd deze eerste evaluatie bevestigd en geconstateerd dat Slovenië met name met de overname van het acquis geen opmerkelijke vorderingen had gemaakt. Ook bij het opzetten van de voor de uitvoering van het acquis noodzakelijke structuren bestonden er duidelijke lacunes.

Volgens het verslag van 1999 waren er, rekening houdend met een weinig bevredigende beginsituatie, belangrijke vorderingen gemaakt.

In haar verslag van november 2000 stelde de Commissie vast dat het proces betreffende de scheiding van de functies in verband met accreditering, certificering en normalisering was voltooid en er met de omzetting van de communautaire sectorwetgeving vooruitgang was geboekt.

In haar verslag van november 2001 was de Commissie van mening dat Slovenië op het gebied van het vrije verkeer van goederen verder regelmatige vorderingen had gemaakt en op het gebied van de douane aanzienlijke vooruitgang had geboekt.

In het verslag van oktober 2002 wordt vastgesteld dat Slovenië bij de overname van het acquis verder goede vorderingen heeft gemaakt.

In haar verslag van november 2003 stelt de Commissie vast dat Slovenië grotendeels aan de toetredingseisen voldoet, maar dat op bepaalde deelgebieden nog een zekere vooruitgang moet worden geboekt.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen, moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken, opgeheven worden, d.w.z. niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de jurisprudentie inzake "Cassis de Dijon").

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan de producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Het gebied dat in het partnerschap voor de toetreding als korte-termijnprioriteit wordt genoemd, normalisering en technische voorschriften, heeft zich op bevredigende wijze ontwikkeld. Voor de vaststelling van de technische regelingen die onder de specifieke richtlijnen en de "nieuwe aanpak"-richtlijnen vallen, werd het benodigde juridische kader gecreëerd. Er werden twee wetten goedgekeurd betreffende respectievelijk normalisering en accreditering.

Er werd voorts met nadruk gewezen op de aanzienlijke vooruitgang die geboekt is op het gebied van de wetgeving per sector. Zo heeft Slovenië het communautaire acquis omgezet betreffende metrologie, voorverpakkingen, machines (es de en fr), persoonlijke beschermingsmiddelen (es de en fr), gastoestellen (es de en fr), laagspanningsapparatuur (es de en fr), elektromagnetische compatibiliteit (es de en fr), medische uitrusting, bouwproducten, textiel en schoeisel en cosmetica (es de en fr). In maart 2001 werd op het gebied van de pleziervaartuigen (es de en fr) een belangrijke stap vooruit gezet door de goedkeuring van de maritieme code, die het voor de omzetting van de richtlijn benodigde juridische kader in het leven moet roepen.

Bovendien heeft het land weer verdere vooruitgang geboekt op de gebieden voedingsmiddelen (sanitaire eisen, materialen die in aanraking komen met levensmiddelen, instellingen belast met het testen van voedingsmiddelen...), chemische stoffen (het op de markt brengen en het gebruik ervan, indeling, verpakking, etikettering, goede laboratoriumpraktijken, vervoer....), en farmaceutische producten (vergunning voor het op de markt brengen, indeling van de geneesmiddelen, toxicologische en farmacologische proeven, klinische proeven, kleurstoffen, groothandelsprijzen, bescherming van de resultaten van klinische proeven, bloedvoorziening, gezondheidsinspectie....). In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de omzetting van het acquis gedeeltelijk voltooid is, maar dat op bepaalde terreinen nog vooruitgang moet worden geboekt.

Slovenië heeft in 2000 bovendien een groot deel van de Europese normen overgenomen. In de jaren 2001 en 2002 is verdere vooruitgang geboekt. Vrijwel alle Europese normen zijn intussen overgenomen.

Ten aanzien van de niet-geharmoniseerde sectoren wordt in het verslag van 2003 vastgesteld dat Slovenië een eerste analytisch onderzoek heeft uitgevoerd naar de nationale wettelijke bepalingen die kunnen ingaan tegen het vrije verkeer van goederen en dat de uitkomst van dit onderzoek bevredigend is. Er moet nog een horizontale bepaling betreffende wederzijdse erkenning worden goedgekeurd.

Wat de voor de overname van het acquis benodigde structuren betreft, zal het Sloveense instituut voor normalisering en metrologie, dat belast is met de accreditering, certificering en normalisering, zijn verantwoordelijkheden overdragen aan het Sloveense bureau voor accreditering en het Sloveense instituut voor normalisering. Bovendien is een afdeling van het ministerie van Economische Zaken belast met het vrije verkeer van goederen en werden 15 instellingen voor conformiteitsbeoordeling EG-geaccrediteerd. Ondanks deze vorderingen zal de gegevensuitwisseling tussen administratieve diensten nog versterkt moeten worden. In het verslag van 2002 wordt vastgesteld dat Slovenië de noodzakelijke horizontale instellingen in de sector van de nieuwe aanpak en de globale aanpak opgericht heeft (Instituut voor accreditering en Instituut voor normalisering) en deze volledig operationeel zijn. De organisaties voor markttoezicht moeten nog verder versterkt worden om een betere coördinatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten te waarborgen. In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de op de nieuwe aanpak gebaseerde noodzakelijke horizontale en procedurele maatregelen voor het beheer van het acquis zijn ingesteld. De omzetting heeft plaatsgevonden en de wetgeving is in overeenstemming met het acquis.

Al deze maatregelen werden aangevuld door de wet inzake de algemene productveiligheid en door een nieuwe wet op het gebied van de overheidsopdrachten. Laatstgenoemde wet behelst de herziening van de procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten en bijzondere regels voor overeenkomsten inzake leveringen, werken en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie. Met de oprichting, in februari 2001, van de dienst voor overheidsopdrachten werd een belangrijke stap gezet. In juli 2002 is de wet aangenomen over de procedures voor het heronderzoek van overheidsopdrachten. In het verslag van 2003 is opgemerkt dat de wet inzake overheidsopdrachten nog moet worden gewijzigd om deze volledig in overeenstemming te brengen met het acquis.

De onderhandelingen over het hoofdstuk "vrij verkeer van goederen" zijn in december 2002 gesloten. Er zijn onderhandelingen gevoerd over een overgangsperiode voor de verlenging van de vergunningen voor het op de markt brengen van farmaceutische producten tot 31 december 2007.

Wat de onderhandelingen over de overname van het acquis van de douane-unie op het gebied van het communautair douanewetboek betreft, heeft Slovenië in december 2000 en april 2001 drie decreten aangenomen die gebaseerd zijn op de wet inzake douanetarieven. Het land heeft wat de aanpassing aan het douaneacquis betreft al een goed niveau bereikt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk werden in december 2002 afgesloten. Slovenië heeft niet om overgangsmaatregelen gevraagd. In het verslag van 2003 is opgemerkt dat Slovenië de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende beloften en verplichtingen grotendeels nakomt en in staat zou moeten zijn het acquis op het gebied van de douane-unie toe te passen.

Laatste wijziging: 10.03.2004

Top