Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 511 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1754 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1410 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003)1209 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Europese Commissie vast dat Slowakije het gehele acquis inzake het vrije verkeer van goederen geleidelijk overnam en een uitstekende staat van dienst had op het gebied van de naleving van de bepalingen van de Europa-Overeenkomst in verband met de liberalisering van het handelsverkeer. De eventuele herinvoering van betalingsbalansrestricties, het lage tempo waarin de wetgeving wordt aangepast en een compatibel stelsel tot stand wordt gebracht voor facultatieve normen en conformiteitsbeoordeling, wezen er echter op dat de naleving van de bepalingen van de Europa-Overeenkomst zwakke punten vertoont. Derhalve verzocht de Commissie Slowakije op het gebied van normen en certificering aanvullende inspanningen te leveren en meer vooruitgang te boeken, zodat de EU-wetgeving op de middellange termijn volledig en daadwerkelijk kan worden toegepast in Slowakije en ervoor wordt gezorgd dat de nationale wetgeving op de gebieden die niet onder de communautaire harmonisatie vallen, geen belemmering vormt voor het handelsverkeer, in het bijzonder door erop toe te zien dat de maatregelen in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen.

In haar verslag van november 1998 stelde de Commissie vast dat er op dit gebied slechts in enkele sectoren vooruitgang was geboekt. Ten aanzien van de wetgeving in het kader van de "nieuwe aanpak" merkte zij op dat de vooruitgang sterk was vertraagd door het onvermogen een wetgevingskader goed te keuren en de vereiste infrastructuur tot stand te brengen. Voorts achtte zij een scheiding van de taken op het gebied van regelgeving, normalisatie, certificering en accreditering noodzakelijk.

In haar verslag van november 1999 was de Commissie van mening dat de goedkeuring in september 1999 van een kaderwet inzake technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling grote vooruitgang betekende op het gebied van het vrije verkeer van goederen. Bovendien was vooruitgang geboekt op het gebied van de normalisatie en op dat van de omzetting van de communautaire technische wetgevingen betreffende farmaceutische producten en textielproducten. Slowakije moest zich evenwel verdere inspanningen getroosten om de andere specifieke richtlijnen in nationaal recht om te zetten.

In het verslag van november 2000 werd vastgesteld dat Slowakije aanzienlijke vooruitgang had geboekt op het gebied van het vrije verkeer van goederen, maar weinig vooruitgang maakte op douanegebied.

In het verslag van november 2001 werd vastgesteld dat Slowakije goed was vooruitgegaan op het gebied van het vrije verkeer van goederen en aanzienlijke vooruitgang had geboekt met het hoofdstuk douane-unie.

In het verslag van november 2002 werd vastgesteld dat het land vooruitgang had geboekt op het gebied van de nieuwe aanpak, de globale aanpak en de overheidsopdrachten en aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de douane-unie.

In het verslag van november 2003 wordt vastgesteld dat Slowakije grotendeels beantwoordt aan de eisen die voor zijn toetreding zijn gesteld, maar dat op bepaalde specifieke gebieden nog vooruitgang moet worden geboekt.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Wat de normalisatie betreft, zijn de bindende normen, die vroeger dienden als instrument voor regulering en aldus een belemmering vormden voor het vrije verkeer van goederen, niet vaak toegepast. In februari 2001 heeft de regering een resolutie inzake normalisatie, metrologie, proeven en conformiteitsbeoordeling goedgekeurd, die gebaseerd is op de resolutie van de Raad van oktober 1999 betreffende de rol van de normalisatie in Europa en de wederzijdse erkenning. In oktober 2001 heeft het Parlement een herziening van de wet inzake technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling goedgekeurd. De omzetting van de geharmoniseerde Europese normen is voortgezet: in september 2001 was zo goed als 70 % van de Europese normen overgenomen. Een nieuwe wet inzake markttoezicht, die in april 2002 in werking is getreden, vormt de juridische grondslag om het EG-merkteken toe te passen.

In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de structuren voor de tenuitvoerlegging inzake normalisatie, metrologie, accreditering, overeenstemmingsbeoordeling en markttoezicht reeds alle zijn ingesteld. Slowakije moet nog horizontale wetgeving goedkeuren tot invoering van een clausule van wederzijds erkenning voor de huidige wetgeving.

De belangrijkste gebeurtenis was evenwel de goedkeuring van een nieuwe kaderwet inzake technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling, waarin de basisbeginselen van de communautaire "nieuwe aanpak" ten uitvoer worden gelegd. Na de inwerkingtreding van die wet op 1 januari 2000 konden verschillende specifieke "nieuwe aanpak"-richtlijnen worden omgezet. In het verslag van 2001 wordt vastgesteld dat de vorderingen op de door de nieuwe aanpak bestreken terreinen blijkens het aantal goedgekeurde decreten zeer zeker voldoende zijn. In 2003 heeft Slowakije ongeveer de hele sectoriële wetgeving volgens de nieuwe aanpak omgezet, en algemeen is vastgesteld dat deze omzetting in overeenstemming was met het acquis.

Wat de andere specifieke richtlijnen betreft, is enige vooruitgang geboekt op het gebied van levensmiddelen, dankzij de goedkeuring van nieuwe hoofdstukken van de voedselcode. In de sector farmaceutische producten zijn eveneens maatregelen goedgekeurd om de richtlijnen betreffende goede fabricage- en distributiemethoden, proeven en prijsbepaling in nationaal recht om te zetten. Wat de textielproducten betreft, is de richtlijn betreffende textielbenamingen eveneens omgezet. In het verslag van 2002 wordt melding gemaakt van vooruitgang in de door de "oude aanpak"-richtlijnen bestreken sectoren. De omzetting van het acquis op farmaceutisch gebied moet in 2003 nog worden voltooid. Tot slot wordt in het verslag van 2003 opgemerkt dat Slowakije, om de voorbereiding van de toetreding op die gebieden af te sluiten, prioritair het acquis moet goedkeuren voor de sectoren die nog niet zijn aangepast.

Deze vorderingen sluiten aan op de in de voorgaande jaren geboekte vooruitgang. In dit verband mag het niet worden vergeten dat sedert 1997 de richtlijnen betreffende bouwmaterialen, chemische producten en medische hulpmiddelen door kaderwetten in nationaal recht zijn omgezet en dat een reglement is goedgekeurd die het acquis inzake cosmetische producten (es de en fr)ten dele toepast.

In januari 2001 is een nieuwe wet op de overheidsopdrachten in werking getreden. Ofschoon deze wet globaal genomen met het acquis in overeenstemming was, zijn in de loop van 2002 kleine wijzigingen nodig gebleken.

De onderhandelingen over het hoofdstuk "Vrij verkeer van goederen" zijn in december 2002 afgesloten. Slowakije heeft in dit verband niet om een overgangsperiode verzocht.

In verband met de onderhandelingen over de overname van het acquis inzake de douane-unie wordt in het verslag van 2000 melding gemaakt van het feit dat een nieuwe douanewet die de volledige aanpassing aan het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan moet waarborgen, nog niet is goedgekeurd. Deze nieuwe wet, die de bestaande verschillen tussen de Slowaakse wetgeving en het acquis afschaft, is in juli 2001 in werking getreden. Volgens het verslag is Slowakije zo goed als klaar met de aanpassing van zijn douanewetgeving aan het acquis. Ook op het vlak van de administratieve en operationele structuren die het acquis ten uitvoer moeten leggen, heeft het land vooruitgang geboekt. In het verslag van 2003 wordt aanbevolen dat de Slowaakse autoriteiten erop zouden toezien dat de informatiseringsprojecten volgens het voorziene tijdschema tot een goed einde worden gebracht.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn in december 2002 afgesloten. Er is om geen enkele overgangsbepaling verzocht.

Laatste wijziging: 23.02.2004

Top