Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 503 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1746 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1402 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003)1200 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Europese Commissie vast dat de Tsjechische Republiek aanzienlijke vooruitgang had geboekt met de overname van het acquis communautaire inzake het vrije verkeer van goederen en de voornaamste richtlijnen had overgenomen. De tenuitvoerlegging van de bepalingen van de Europa-Overeenkomst en de aanbevelingen van het Witboek verliep over het algemeen bevredigend. De Commissie verzocht de Tsjechische Republiek echter de ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheid van industrieproducten nauwgezet te volgen, op het niveau van de wetgeving dan wel op dat van de toepassingsstructuren.

In haar verslag van november 1998 meldde de Commissie dat er op dit gebied aanzienlijke vooruitgang was geboekt, met name op het gebied van normalisatie en certificering.

In het verslag van oktober 1999 werd gewezen op de constante vooruitgang op dit gebied.

In het verslag van november 2000 werd melding gemaakt van voortdurende vooruitgang op het gebied van het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In het verslag van november 2001 werd gewezen op voortdurende vooruitgang op het gebied van het vrije verkeer van goederen, maar op een stagnatie inzake de douane-unie.

In haar verslag van oktober 2002 stelde de Commissie opnieuw aanzienlijke vooruitgang vast.

In haar verslag van november 2003 constateert de Commissie dat Tsjechië grotendeels aan de voorwaarden voor toetreding voldoet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

De aanpassing van de wetgeving is goed gevorderd, met name inzake de "nieuwe aanpak"-richtlijnen betreffende machines (es de en fr), eenvoudige drukvaten (es de en fr), drukapparatuur (es de en fr), bouwmaterialen, medische hulpmiddelen en liften (es de en fr). Er is eveneens vooruitgang geboekt in de sectoren waarop specifieke productenwetgeving van toepassing is, zoals levensmiddelen, farmaceutische producten, chemische producten en textiel.

De volledige omzetting van alle "nieuwe aanpak"-richtlijnen hangt echter af van de inwerkingtreding van de kaderwet die in enkele gevallen zal worden gewijzigd door de goedkeuring van een nieuwe wet op de bescherming van de volksgezondheid. De geplande wijziging van de kaderwet van 1997 inzake technische voorschriften voor producten en conformiteitsbeoordeling moet nog steeds door het Parlement worden goedgekeurd. In april 2000 is een wijziging van de wet inzake technische voorschriften voor producten in werking getreden. Deze wijziging betreft de procedures inzake de essentiële vereisten en de conformiteitsbeoordeling, waardoor de beginselen van de nieuwe aanpak volledig ten uitvoer zullen kunnen worden gelegd.

Wat de overheidsopdrachten betreft, is op 1 juni 2000 de nieuwe wet in werking getreden die de wet van 1994 in die zin wijzigt, dat deze ook op diensten van openbaar nut (water, energie, vervoer en communicatie) van toepassing wordt. In het verslag van 2002 is de Commissie van mening dat de omzetting van het acquis inzake overheidsopdrachten vertraging heeft opgelopen en voor de toetreding geregeld moet worden. In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de gelijkschakeling moet worden voltooid, zodat een gelijke toegang voor ondernemingen uit de Gemeenschap wordt verzekerd door de opheffing van de clausule inzake nationale voorkeur.

De kaderwetgeving inzake horizontale en procedurele maatregelen is grotendeels een feit. In mei 2002 is de wet inzake technische voorschriften voor producten gewijzigd, bepaalde elementen daarvan treden in werking op het ogenblik van de toetreding.

Inspanningen moeten nog worden geleverd op het gebied van productveiligheid en productaansprakelijkheid (zie " Consumentenbeleid ").

In januari 1999 was ongeveer 90 % van de Europese normen omgezet. Inzonderheid in de sector medische apparaten is de omzetting gebeurd door de goedkeuring van regeringsbesluiten tot vaststelling van de technische voorschriften voor dit soort apparaten en voor apparaten die bedoeld zijn om te worden ingeplant. In de voedingssector is een nieuw decreet tot omzetting van de communautaire richtlijnen betreffende behandelingsproducten en additieven goedgekeurd. In de sector van de chemische producten is aanzienlijke vooruitgang geboekt door de goedkeuring van de nieuwe kaderwet op chemische stoffen en preparaten, gevolgd door de goedkeuring van dertien uitvoeringsdecreten, bedoeld om een aanzienlijk deel van de EG-wetgeving op dit gebied te bestrijken. Wat de textielproducten betreft werden drie nieuwe decreten goedgekeurd om de wet inzake consumentenbescherming van 1992, die alle EG-richtlijnen in deze sector bestrijkt, ten uitvoer te leggen. In de aanpassing van de Tsjechische wetgeving aan het acquis is vooruitgang geboekt met de wet op de productveiligheid, die in juli 2001 in werking is getreden. In het verslag van 2002 wordt vastgesteld dat 99 % van de geharmoniseerde Gemeenschapsnormen al wordt toegepast.

Tsjechië heeft ook de administratieve structuren op dit gebied versterkt. In januari 1999 heeft het Tsjechische Bureau voor normalisatie, metrologie en proeven een centrum opgezet voor de vertaling van de EG-verordeningen. Een registratiecentrum voor chemische stoffen die op de Tsjechische markt worden gebracht, functioneert sinds juni 1999 binnen het ministerie van Volksgezondheid. Sinds januari 1999 is een nationale autoriteit voor toezicht op de naleving van goede laboratoriumpraktijken in de sector chemische stoffen operationeel. Volgens het verslag van 2001 werken de met normalisatie en homologatie belaste organen goed. Een resolutie van juni 2002 waarborgt de oprichting van administratieve structuren voor toezicht op het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten en de invoering van clausules van wederzijdse erkenning in de nieuwe gewijzigde technische wetgeving.

In het verslag van 2003 wordt geconstateerd dat de kaderwetgeving tot invoering van de noodzakelijke horizontale maatregelen en procedures voor het beheer van het acquis volgens de "nieuwe aanpak" is ingesteld. Hetzelfde geldt voor de structuren die belast zijn met de tenuitvoerlegging op het gebied van de normalisatie, de metrologie, de accreditering, de overeenstemmingsbeoordeling en het markttoezicht.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn afgesloten. In deze sector is om geen enkele overgangsregeling verzocht.

Wat de aanpassing aan het acquis inzake de douane-unie betreft, is de douanewetgeving van de Tsjechische Republiek nu in hoge mate verenigbaar met het acquis communautaire. In 2001 heeft de Tsjechische Republiek een aantal initiatieven genomen in verband met de administratieve en operationele capaciteit om het acquis ten uitvoer te leggen. Wat de aanpassing aan het douane-acquis betreft, is in november 2001 een wijziging van het douanewetboek goedgekeurd. De uitvoeringsbepalingen daarvan zijn in juli 2002 in werking getreden.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat Tsjechië de capaciteit van de douanediensten moet versterken om fraude, piraterij, namaakartikelen (es de en fr) en vervalsingen, alsook economische criminaliteit te bestrijden. Tot slot komt het land grotendeels de verplichtingen en de vereisten na die op het gebied van de douane-unie uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeien en zou het in staat moeten zijn om het acquis op het ogenblik van de toetreding met de nodige administratieve en operationele capaciteit toe te passen.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn afgesloten. De Tsjechische Republiek heeft om geen enkele overgangsregeling verzocht.

Laatste wijziging: 23.02.2004

Top