Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2002 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 701 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 509 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 708 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1752 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1408 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC (2003)1207 - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Europese Commissie vast dat Polen geleidelijk het acquis communautaire inzake het vrije verkeer van goederen invoerde. Ze benadrukte ook dat er in de loop van 1997 vooruitgang werd geboekt, maar dat extra inspanningen nodig waren voor de toepassing van het acquis.

In het verslag van november 1998 werd daarentegen een zekere vertraging van dit proces vastgesteld.

In het verslag van oktober 1999 werd bevestigd dat Polen nog niet zover was dat het deze fundamentele vrijheid van de interne markt in acht kon nemen. Het land had immers nauwelijks vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van het wetgevende kader op dit gebied, met name wat de omzetting van de "nieuwe aanpak"-richtlijnen betreft.

In haar verslag van november 2000 was de Commissie van mening dat grote vooruitgang was geboekt met de overname van het acquis inzake het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In het verslag van november 2001 wordt gewag gemaakt van enige vooruitgang op het gebied van het vrije verkeer en regelmatige vooruitgang inzake de douane-unie.

In haar verslag van oktober 2002 was de Commissie de mening toegedaan dat Polen op het gebied van het vrije verkeer van goederen op bepaalde vlakken aanzienlijke vooruitgang had geboekt, maar op andere vlakken is achteruitgegaan. Bij de overname van het acquis inzake de douane-unie had het land constante vooruitgang geboekt.

In haar verslag van november 2003 oordeelt de Commissie dat Polen grotendeels beantwoordt aan de voorschriften van het acquis, hoewel op bepaalde gebieden nog een laatste inspanning moet worden geleverd.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken, opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Bij het begin van de onderhandelingen had Polen zijn wetgeving op dit gebied onvoldoende in overeenstemming gebracht met het acquis communautaire, waardoor op korte termijn de toegang tot de Poolse markt werd bemoeilijkt. Dit heeft schadelijke gevolgen gehad voor het bedrijfsleven van de Europese Unie (EU). Ook de Poolse producenten worden met hogere kosten geconfronteerd omdat hun producten aan twee verschillende systemen moeten beantwoorden. Als er op lange termijn geen vooruitgang wordt geboekt bij de harmonisatie op dit gebied, zullen de Poolse ondernemingen nog minder tijd hebben om zich aan het acquis aan te passen en zal het voor hen nog moeilijker worden om werkelijk van de toegang tot de EU-markt te profiteren.

Tot 1999 heeft Polen geen enkele vooruitgang geboekt bij de omzetting en tenuitvoerlegging van de "nieuwe aanpak"-richtlijnen. Evenmin zijn er vorderingen gemaakt bij de omzetting van de richtlijnen betreffende chemische producten, farmaceutische producten, cosmetische producten (es de en fr), glas, textiel, schoeisel, hout en wettelijke metrologie. Polen heeft wel een verordening inzake de technische voorschriften voor motorvoertuigen goedgekeurd. In 2000 is aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot de horizontale en procedurele maatregelen dankzij de goedkeuring van het wetgevend kader dat nodig is voor de "nieuwe aanpak". Het Pools Comité voor Europese integratie heeft in maart 2001 een "Programma voor de tenuitvoerlegging van de "nieuwe aanpak"-richtlijnen" goedgekeurd. In 2002 zijn een wijziging van de wet op de conformiteitsbeoordeling, die met name de kwestie van het markttoezicht betreft, en een nieuwe wet op de normalisatie goedgekeurd.

Wat certificering, conformiteit en technische normen betreft, heeft Polen enkel de oude handelsbelemmeringen opgeheven door op 23 juli 1999 de wijziging van de wet op de proeven en certificering goed te keuren, die op 10 september 1999 in werking is getreden. Polen zal op de tenuitvoerlegging van deze wet moeten toezien, met inachtneming van de verbintenissen die het is aangegaan in de overeenkomst betreffende het protocol over de Europese overeenkomst inzake de beoordeling van de conformiteit. Aangezien nog geen enkele van de vereiste kaderteksten werd goedgekeurd, moeten extra inspanningen worden geleverd om de kortetermijnprioriteiten van het partnerschap voor de toetreding van 1998 te realiseren. Door in april 2000 de wet op de conformiteitsbeoordeling goed te keuren, heeft Polen het rechtskader gecreëerd voor de omzetting en de tenuitvoerlegging van de "nieuwe en oude aanpak"-richtlijnen. De belangrijkste vooruitgang in 2001 in de aanpassing van de wetgeving is de inwerkingtreding in december 2000 van de wijziging van de wet op de normalisatie.

In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de horizontale maatregelen en de procedures voor de toepassing van het acquis volgens de "nieuwe aanpak" zijn ingesteld. Polen heeft de meeste teksten van de sectoriële wetgeving volgens de nieuwe aanpak omgezet, maar er moet nog vooruitgang worden geboekt op het gebied van de kabelinstallaties voor het personenvervoer (es de en fr), medische toestellen en medische hulpmiddelen, niet-automatische weeginstrumenten (es de en fr), de uitrusting van zeeschepen en aangesloten radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

Wat de richtlijnen volgens de oude aanpak betreft, heeft Polen tot 2003 een groot deel van het acquis voor deze soorten producten omgezet. Bijkomende inspanningen zijn nodig voor textiel, de wettelijke metrologie, motorvoertuigen, chemische producten, meststoffen, farmaceutische producten, cosmetische producten en hout.

Polen heeft de clausules inzake wederzijdse erkenning nog niet in zijn geldende wetgeving ingevoerd.

De kaderwet op de farmaceutische producten is in september 2001 goedgekeurd.

Tot slot wordt in het verslag van 2003 opgemerkt dat Polen dringend een inspanning moet leveren om de hardnekkige belemmeringen voor het handelsverkeer uit de weg te ruimen, zodat Polen tegen de toetreding de basisregels van de Unie naleeft op het gebied van het vrij verkeer van goederen.

Ook op het gebied van de institutionele hervorming zijn vorderingen gemaakt. De Poolse regering heeft het besluit goedgekeurd tot splitsing van de accreditatie- en certificeringsbevoegdheden, die momenteel allebei bij het Poolse Instituut voor proeven en certificering berusten. Het Poolse Normalisatiecomité is nog geen volledig onafhankelijke instelling, maar is nog steeds een door de regering gecontroleerd overheidsorgaan. De onafhankelijkheid van dit comité zal vanaf januari 2003 gewaarborgd worden door een besluit dat op die datum in werking moet treden.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn in december 2002 afgesloten. Er zijn overgangsregelingen toegekend voor medische hulpmiddelen tot 2005, en tot eind 2008 voor de verlenging van de vergunningen om bestaande farmaceutische producten in de handel te brengen. Polen moet zich nu concentreren op de voltooiing van de aanpassing, in het bijzonder door de goedkeuring van de uitgestelde uitvoeringsmaatregelen (vooral op het gebied van levensmiddelen en overheidsopdrachten).

Wat de overname van het acquis inzake de douane-unie betreft, heeft Polen zijn wetgeving grotendeels aan het acquis aangepast. In oktober 1999 is een belangrijke stap gezet door de goedkeuring door de regering van een douanestrategie. Ook bij de goedkeuring van het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan is vooruitgang geboekt. Na de wijziging van het Poolse douanewetboek, die in maart 2001 in werking is getreden, was deze aanpassing in 2001 zo goed als voltooid. Douanefraude blijft echter een probleem. In het verslag van 2002 wordt melding gemaakt van constante vooruitgang bij de aanpassing van de wetgeving aan het acquis en de ontwikkeling van de institutionele capaciteit.

In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat grote vooruitgang is geboekt met de ontwikkeling en de toepassing van informaticasystemen en dat problemen met de interconnectie zijn opgelost. De Poolse douanewetgeving is grotendeels in overeenstemming met het acquis na de inwerkingtreding in augustus 2003 van de jongste aanpassingen van de wetgeving.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn in december 2002 afgesloten. Er is om geen enkele overgangsbepaling verzocht.

Laatste wijziging: 23.02.2004

Top