Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litouwen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97)2007 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(98)706 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(1999)507 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2000)706 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2001)700 def. - SEC(2001) 1750 - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2002)700 def. - SEC(2002) 1406 - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1204 - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 gaf de Europese Commissie de mening te kennen dat Litouwen op een bepaald aantal gebieden aanzienlijke inspanningen had geleverd. Zij vroeg niettemin om verdere inspanningen ten aanzien van de harmonisatie van de technische voorschriften, alsmede op het gebied van de normalisatie en de conformiteitsbeoordeling, de liberalisering van de prijzen, en het vergunningsstelsel. De Commissie merkte op dat, indien de huidige inspanningen werden voortgezet, en de technische kennis en knowhow op een hoger peil konden worden gebracht, het vrije verkeer van goederen op middellange termijn realiseerbaar zou zijn. Zij verzocht tevens de Litouwse autoriteiten erop toe te zien dat de nationale wetgeving op de gebieden die niet onder de communautaire harmonisatie vallen, geen belemmering vormt voor het handelsverkeer, met name door ervoor te zorgen dat de maatregelen in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen.

In het verslag van november 1998 werd geconstateerd dat op bovenomschreven gebied weinig vooruitgang was geboekt, vooral wat betreft de aanpassing van de nationale wetgeving in de sector waarop de richtlijnen inzake de "nieuwe aanpak" betrekking hebben. De infrastructuur welke nodig was voor de tenuitvoerlegging van de "nieuwe aanpak", was daarentegen reeds aanwezig.

De Commissie vermeldt in haar verslag van 1999 matige vooruitgang op het gebied van de normalisatie. Ondanks de vaststelling van een wet inzake conformiteitsbeoordeling en productveiligheid en de verdere omzetting van Europese normen, waren er namelijk nog inspanningen nodig op verschillende gebieden zoals de aanpassing van de basiswetgeving inzake normalisatie, de organisatie van het markttoezicht, de omzetting van de richtlijnen betreffende de "nieuwe aanpak" en de coördinatie tussen de instanties die voor het goedkeuren en toepassen van die wetgeving verantwoordelijk zijn.

In haar verslag van november 2000 vermeldde de Commissie dat Litouwen gestadige vorderingen had gemaakt op het gebied van het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In het verslag van november 2001 werd vermeld dat Litouwen vooruitgang had geboekt op het gebied van de normalisatie en het markttoezicht, maar dat de goedkeuring van de geharmoniseerde Europese normen diende te worden bespoedigd. Er was goede voortgang gemaakt met de aanpassing aan het acquis van de douane-unie.

In het verslag van oktober 2002 werd gewezen op constante vooruitgang op beide gebieden.

In haar verslag van november 2003 oordeelt de Commissie dat Litouwen de vereisten van het acquis grotendeels naleeft.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen, moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de jurisprudentie inzake "Cassis de Dijon").

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Het Litouwse parlement heeft in oktober 1998 zijn goedkeuring gehecht aan een wet waarin de grondbeginselen voor het conformiteitsbeoordelingssysteem worden vastgelegd. Bovendien werd voortgegaan met de omzetting van de geharmoniseerde Europese normen, ofschoon de basiswetgeving inzake normalisatie nog moet worden aangepast. De Litouwse regering heeft in februari 2001 haar goedkeuring gehecht aan het programma betreffende de infrastructuurvoorzieningen voor de conformiteitsbeoordeling. De goedkeuring van de normen werd bespoedigd.

Voordien had Litouwen reeds voorzien in de infrastructuur die nodig was voor de tenuitvoerlegging van de "nieuwe aanpak" (instellingen voor normalisatie, erkenning en conformiteitsbeoordeling, testlaboratoria en organen voor markttoezicht). Het had eveneens gezorgd voor een duidelijke scheiding van de functies van de verschillende instellingen. Er diende evenwel nog verder te worden gewerkt aan de uitbreiding van de capaciteit en vooral van de bevoegdheden van die instellingen. Litouwen diende eveneens te voorzien in een grotere technische en financiële participatie van de Litouwse industrie in de normaliseringsactiviteiten, zodat het Litouwse normalisatie-instituut niet op overheidsmiddelen aangewezen hoefde te blijven. Met betrekking tot het tot stand brengen van de nodige administratieve capaciteit voor het ten uitvoer leggen van de horizontale maatregelen, de procedures en de specifieke sectorale regelgeving, zijn in 2001 resultaten geboekt op het gebied van de uitbreiding van het institutioneel kader.

Litouwen had eveneens voorzien in de uitbreiding van zijn systeem voor markttoezicht met het oog op de bestrijding van fraude. De nieuwe wet van 1999 betreffende productveiligheid heeft eveneens betrekking op een aantal aspecten van het markttoezicht, maar er zijn nog grotere inspanningen nodig met betrekking tot de algemene en sectorale aanpak. De wet op productveiligheid is in januari 2000 in werking getreden en het Litouwse Parlement heeft in april 2000 zijn goedkeuring gehecht aan de normalisatiewet.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat de structuren die zijn belast met de tenuitvoerlegging op het gebied van de metrologie, de homologatie, de overeenstemmingsbeoordeling en het markttoezicht alle zijn ingesteld, maar moeten worden versterkt.

Met betrekking tot de richtlijnen volgens de "nieuwe aanpak" werd sedert 1998 voortgang gemaakt op het gebied van het algemeen kader voor de nieuwe aanpak - evenals voor de algemene aanpak - alsook op het gebied van de goedkeuring van een verplichte procedure voor de certificering van elektrische apparaten en elektronische apparatuur. In het verslag van 2002 wordt met betrekking tot de Europese normen melding gemaakt van een versneld tenuitvoerleggingstempo. De Commissie stelt vast dat Litouwen in 2003 het acquis met betrekking tot de sectoriële wetgeving volgens de "nieuwe aanpak" volledig heeft omgezet.

Ten aanzien van de richtlijnen volgens de "oude aanpak" werd voortgang gemaakt met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving inzake levensmiddelen, chemische producten, farmaceutische producten en schoenen. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting van de richtlijnen volgens de "oude aanpak" in 2003 goed is gevorderd en niet op specifieke problemen is gestuit, hoewel de omzetting nog niet volledig is voltooid op het gebied van cosmetische producten (es de en fr)en motorvoertuigen. De omzetting van de wetgeving inzake farmaceutische producten is vrijwel voltooid.

Met betrekking tot de wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en levensmiddelen heeft Litouwen in 2002 verdere vooruitgang geboekt. In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat moet worden toegezien op een versterking van de interinstitutionele samenwerking op dit gebied.

Wat de niet-geharmoniseerde sector betreft, heeft Litouwen in juni 2001 een actieprogramma goedgekeurd. Dit programma voorziet in de afschaffing van verplichte invoervergunningen voor alcohol, tabak en aardolieproducten vóór het begin van het tweede kwartaal van 2003, alsook in de omzetting van het beginsel van wederzijdse erkenning vóór de aanvang van het derde kwartaal van 2003.

Een herziening van de wet op de overheidsopdrachten, waardoor de Litouwse wetgeving in overeenstemming werd gebracht met het acquis op dit gebied, werd in mei 2002 goedgekeurd. In het verslag van 2003 wordt erop gewezen dat er nog detailkwesties moeten worden geregeld.

De onderhandelingen over het hoofdstuk betreffende het vrije verkeer van goederen zijn afgerond. Er werd een overgangsregeling toegestaan voor de periode tot 1 januari 2007 met betrekking tot de vernieuwing van vergunningen om farmaceutische producten in de handel te brengen.

In het kader van de aanpassing aan het acquis betreffende de douane-unie werden verschillende uitvoeringsbeschikkingen goedgekeurd, waardoor een extra aanpassing aan het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan, alsook aan de gecombineerde nomenclatuur tot stand kwam. De aanpassing aan het acquis vordert in een bevredigend tempo en is bijna voltooid. In het verslag van 2002 wordt vermeld dat de huidige bepalingen van het Litouwse douanewetboek grotendeels overeenkomen met die van het communautair douanewetboek. In het verslag van 2003 worden versterkte maatregelen geëist om de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het geïnformatiseerde douanesysteem tot een goed einde te brengen en de problemen met de interconnectie op te lossen. De onderhandelingen over het hoofdstuk betreffende de douane-unie zijn afgerond. Litouwen heeft niet om een overgangsregeling verzocht.

Laatste wijziging: 23.02.2004

Top