Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2005 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 704 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 506 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 706 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1749 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1405 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie de mening toegedaan dat Letland een zekere vooruitgang had geboekt bij de aanpassing aan de communautaire wetgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en aanzienlijke inspanningen had geleverd op het gebied van normalisatie en conformiteitsbeoordeling. De Commissie was evenwel tevens van mening dat de Letse autoriteiten hun aandacht dienden te concentreren op de aanpassing van de technische wetgeving, waarbij het grootste struikelblok het gebrek aan ervaren arbeidskrachten is.

De conclusie van de Commissie was dat de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire op dit gebied waarschijnlijk geen ernstige belemmering voor de toetreding van Letland zou vormen, mits het bestaande harmonisatietempo werd gehandhaafd. Wel zouden de Letse autoriteiten ervoor moeten zorgen dat hun nationale wetgeving op de terreinen die niet onder de communautaire harmonisatie vallen het handelsverkeer niet zouden belemmeren.

In het verslag van november 1998 werd vastgesteld dat er een zekere vooruitgang was geboekt, met name ten aanzien van de aanpassing van de technische wetgeving. Het wettelijke kader van de nieuwe aanpak was aangenomen. Bij de omzetting van de geharmoniseerde Europese normen daarentegen was slechts beperkte vooruitgang geboekt.

In haar verslag van oktober 1999 was de Commissie van oordeel dat Letland aanzienlijke vorderingen had gemaakt bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis communautaire en de versterking van de implementatiestructuren. Er waren evenwel bijkomende inspanningen vereist om het land te laten beschikken over voldoende goed opgeleid personeel en een degelijk systeem voor markttoezicht te creëren.

In het verslag van november 2000 werd vastgesteld dat Letland sinds 1999 goed gevorderd was met de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis en de versterking van de administratieve structuren.

In haar verslag van november 2001 was de Commissie de mening toegedaan dat Letland veel vooruitgang had geboekt bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis en de versterking van de overeenstemmende bestuurlijke capaciteit.

In het verslag van november 2002 werd melding gemaakt van voortdurende vooruitgang op het gebied van het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In haar verslag van november 2003 is de Commissie van mening dat Letland zijn essentiële verplichtingen in verband met de toetreding naleeft maar dat het op bepaalde gebieden nog enige concrete vooruitgang moet boeken.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken, opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Letland heeft wetten goedgekeurd betreffende normalisatie, aansprakelijkheid van fabrikanten en productveiligheid, die het wettelijke kader van de nieuwe aanpak vormen. Bovendien is de kaderwetgeving inzake conformiteitsbeoordeling gewijzigd met het oog op de volledige naleving van het acquis communautaire en zijn de communautaire voorschriften betreffende de procedures voor conformiteitsbeoordeling in de nationale wetgeving omgezet. In het verslag van 2002 wordt de omzetting van het algemene rechtskader van de beginselen van de nieuwe aanpak en de globale aanpak voltooid verklaard.

De omzetting van de geharmoniseerde Europese normen is tevens gevorderd in het kader van het programma dat Letland had opgestart teneinde vóór 2004 alle Europese normen aan te nemen. In het verslag van 2001 wordt opgemerkt dat Letland de overname van de Europese normen heeft versneld.

Voorts is de onafhankelijkheid van de instellingen voor normalisatie, accreditering en conformiteitsbeoordeling versterkt teneinde een volledig operationeel systeem van goede kwaliteit tot stand te brengen. Het Letse Accrediteringsbureau, dat in 1999 volwaardig lid van de Europese samenwerkingsassociatie inzake accreditering is geworden, is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, en het Letse metrologiecentrum zal tot een overheidsorgaan worden hervormd. Bovendien beschikt het Letse Normalisatiebureau voortaan over ruimere financiële en personele middelen. Dat institutionele kader is aangevuld met de oprichting, in maart 2000, van de Letse Accrediteringsraad, die een consultatief karakter heeft, en het Bureau voor chemische stoffen. In 2001 is vooruitgang geboekt bij de versterking van de kaderinstellingen, in het bijzonder wat hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van hun werking op het vlak van accreditatie en normalisatie betreft. Voor de hervorming van het systeem voor markttoezicht zijn concrete maatregelen genomen.

Op het gebied van de sectorale wetgeving zijn aanzienlijke vorderingen geboekt. Wat de sectoren betreft die onder de "nieuwe aanpak" vallen, zijn de richtlijnen betreffende machines (es de en fr), bouw producten, elektromagnetische compatibiliteit (es de en fr), laagspanning (es de en fr), beschermingsuitrusting voor personen (es de en fr), gasapparaten (es de en fr), elektrische veiligheid van installaties en eenvoudige drukvaten (es de en fr)omgezet. Er zijn ook inspanningen geleverd op het gebied van speelgoed, laadinrichtingen, machines, elektrische apparaten, medische apparatuur (es de en fr)en drukvaten. Er moeten evenwel nog vorderingen worden gemaakt op het gebied van de omzetting van de richtlijnen betreffende gas en pleziervaartuigen (es de en fr). Op het ogenblik van de goedkeuring van het verslag van 2002 waren alle richtlijnen, op enkele uitzonderingen na, in de Letse wetgeving omgezet. Het verslag van 2003 constateert dat Letland de volledige wetgeving volgens de nieuwe aanpak heeft omgezet en dat de Letse wetgeving in overeenstemming is met het acquis.

In de sectoren die worden bestreken door de "oude aanpak"-richtlijnen zijn de kaderwetgeving inzake levensmiddelen en de verordeningen betreffende etikettering, oplosmiddelen, hygiëne, artikelen die in aanraking met levensmiddelen komen en aroma's eveneens aangenomen en in werking getreden. In 2003 constateert het verslag dat Letland de omzetting van het acquis met betrekking tot levensmiddelen moet voortzetten.

Op het gebied van chemische producten zijn al een kaderwet betreffende de verkoop en het gebruik van chemische producten en stoffen en een verordening betreffende de indeling, verpakking en etikettering van chemische producten goedgekeurd. Ook de wetgeving inzake drugsprecursoren en de veiligheid van detergenten is gewijzigd. De wet op chemische producten en stoffen is in december 2000 gewijzigd. In het verslag van 2003 is de Commissie van mening dat Letland extra inspanningen moet leveren om vóór de toetreding voorlopig kennisgeving van de "nieuwe" chemische stoffen te doen.

Er zijn vorderingen gemaakt op het gebied van farmaceutische producten, na de goedkeuring in 1998 van een kaderwet betreffende farmaceutische activiteiten en een wet inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen. Nadien is een wet betreffende de etikettering van geneesmiddelen goedgekeurd, en de wet van 1997 betreffende farmaceutische activiteiten is in 2000 gewijzigd. Bovendien zijn de verordeningen betreffende de etikettering van kristal en glas goedgekeurd.

In 2001 is geen enkele vooruitgang vastgesteld in de niet-geharmoniseerde sector, met name wat de invoering van het beginsel van wederzijdse erkenning betreft. Het verslag van 2003 wijst erop dat Letland dit beginsel nog ten uitvoer moet leggen.

Tenslotte is er op het gebied van de overheidsopdrachten een wet betreffende de gunning van opdrachten goedgekeurd, die voorziet in de oprichting van een Bureau voor toezicht op overheidsopdrachten. Ook de Letse wet betreffende het sluiten van overheidsopdrachten op het niveau van de centrale en gemeentelijke overheid is gewijzigd teneinde de informatiestroom te verbeteren. In 2001 heeft Letland de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis voortgezet. In 2002 is bij de aanpassing op dit vlak vooruitgang geboekt door de goedkeuring van de wet op overheidsopdrachten ten behoeve van de regering en de lokale overheden. De bestuurlijke capaciteit is versterkt via de oprichting van het Bureau voor toezicht op overheidsoverdrachten.

De onderhandelingen over het hoofdstuk inzake het vrije verkeer van goederen zijn in december 2002 afgesloten. Letland heeft niet om een overgangsregeling verzocht.

Wat het hoofdstuk inzake de douane-unie betreft, is het douanerecht in 2001 gewijzigd om het volledig in overeenstemming te brengen met het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan. Letland heeft ook een aantal belangrijke verordeningen inzake tariefverlagingen, het geïntegreerde tarief van de Gemeenschap (TARIC) en de zekerheidsstelling bij douanevervoer goedgekeurd. In mei 2002 heeft het Parlement nog wijzigingen van het douanerecht goedgekeurd. Het verslag van 2003 constateert dat de operationele en administratieve capaciteit zich niet volledig heeft ontwikkeld zoals gewenst en dat er nog ongerustheid blijft bestaan over de informatisering en de koppeling van de systemen.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn in december 2002 afgesloten. Letland heeft terzake niet om een overgangsregeling verzocht.

Laatste wijziging: 16.02.2004

Top