Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1748 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1404 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(20032)1205 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat Hongarije belangrijke vooruitgang had geboekt. Ook stelde zij vast dat Hongarije geleidelijk doende is het acquis communautaire op het gebied van het vrije verkeer van goederen over te nemen en dat het de belangrijkste richtlijnen reeds heeft omgezet. Niettemin achtte de Commissie aanvullende inspanningen op het gebied van normalisatie en certificering noodzakelijk.

In het verslag van november 1998 werd weliswaar enige vooruitgang op dit gebied geconstateerd, maar werd niettemin verzocht om versterking van de institutionele capaciteit om de effectieve toepassing van de wetgeving te verzekeren, met name in de sector normalisatie.

In het verslag van oktober 1999 werd opnieuw vooruitgang in de sector normalisatie geconstateerd, maar werd eveneens om aanvullende inspanningen gevraagd opdat Hongarije volwaardig lid van de Europese normalisatie-instellingen zou kunnen worden.

In haar verslag van november 2000 stelde de Commissie vast dat Hongarije regelmatige vooruitgang had geboekt op het gebied van het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In het verslag van november 2001 werd melding gemaakt van regelmatige vooruitgang.

In haar verslag van oktober 2002 stelde de Commissie nogmaals regelmatige vooruitgang vast met betrekking tot het acquis op het gebied van het vrije verkeer van goederen en de douane-unie.

In het verslag van november 2003 wordt geconstateerd dat Hongarije in grote lijnen aan de eisen voldoet, maar dat het zijn inspanningen op bepaalde gebieden moet voortzetten.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen, moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken, opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

Op het gebied van de normalisatie wordt langzaam vooruitgang geboekt met de omzetting van het acquis communautaire in Hongaars recht. Hongarije moet de omzetting van de normen in deze sector versnellen om het percentage van 80 te bereiken dat nodig is om volwaardig lid van de Europese normalisatie-instellingen te kunnen worden. In 1999 heeft Hongarije gedetailleerde normen aangenomen voor de aanwijzing van de organen voor conformiteitsbeoordeling, waarmee de algemene reglementering op dit gebied in werking werd gesteld. In september 2000 had het Hongaars Normalisatie-instituut 76,6 % van de Europese normen ten uitvoer gelegd en 79,7 % van de Europese normen die in het kader van de nieuwe aanpak geharmoniseerd zijn.

De algemene beginselen van de nieuwe aanpak en de globale aanpak zijn reeds in het nationale recht opgenomen; aan de praktische toepassing van de wetgeving op dit gebied werd bijzondere aandacht besteed. In het verslag van 2000 wordt vastgesteld dat het land thans de nodige structuren voor reglementering, normalisatie, accreditering en certificering invoert. Het verslag van 2003 constateert dat het beginsel van wederzijdse erkenning nog niet in de Hongaarse wetgeving is opgenomen. Dit zou zo spoedig mogelijk geregeld moeten worden.

In de door de "nieuwe aanpak"-richtlijnen bestreken sectoren werd vooruitgang geboekt op het gebied van de omzetting van de richtlijnen betreffende speelgoed, werktuigmachines (es de en fr), liften (es de en fr), drukvaten (es de en fr), niet-automatische weeginstrumenten (es de en fr)en gastoestellen (es de en fr). In 1999 werden maatregelen goedgekeurd betreffende de indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke preparaten. In het verslag van 2001 wordt nog om inspanningen gevraagd voor liften, voor de bouw bestemde producten en explosieven voor civiel gebruik (es de en fr). Het verslag van 2003 constateert dat de omzetting van het acquis op dit gebied voltooid is.

In de door de "oude aanpak"-richtlijnen bestreken sectoren, zoals levensmiddelen, elektromagnetische compatibiliteit, voorverpakking, pleziervaartuigen en bouwmaterialen, zet Hongarije zijn harmonisatie-inspanningen voort. De wet op geneesmiddelen voor menselijk gebruik heeft de onderlinge aanpassing van de Hongaarse wetgeving aan de communautaire wetgeving op het gebied van farmaceutische producten mogelijk gemaakt. Er zijn nog problemen op het gebied van motorvoertuigen, farmaceutische producten, cosmetica (es de en fr), wettelijke metrologie, hout en kristal. Er moeten in deze sectoren aanvullende inspanningen worden geleverd om de Hongaarse wetgeving aan het acquis communautaire aan te passen. Deze normen zijn in 2002 omgezet. De inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op de levensmiddelen is een bijzonder belangrijke stap vooruit. In het verslag van 2003 wordt vastgesteld dat de wetgeving inzake voedselveiligheid slechts gedeeltelijk aan het acquis is aangepast en dat er extra inspanningen nodig zijn.

Voorts zal Hongarije verdere inspanningen moeten leveren om de richtlijn betreffende de algemene productveiligheid om te zetten en te zorgen voor de nodige structuren voor de toepassing (zie " consumenten "). In het verslag van 2003 wordt geconstateerd dat de omzetting op het gebied van productveiligheid nog niet voltooid is.

De wetgeving inzake cultuurgoederen is in november 2001 goedgekeurd. De omzetting van het acquis inzake vuurwapens daarentegen is nog niet volledig rond.

Op het gebied van de overheidsopdrachten is in de periode die in de verslagen van 2000 en 2001 wordt besproken, geen enkele wetgevende vooruitgang geboekt. In juli 2002 heeft Hongarije bepalingen goedgekeurd tot wijziging van het stelsel van gunning van overheidsopdrachten voor het bouwen van autosnelwegen, een kwestie die al lang problematisch was. In 2003 stelt de Commissie vast dat de omzetting van het acquis nog niet voltooid is: de Hongaarse autoriteiten hebben besloten een volledig nieuw wetgevingskader op te stellen.

De onderhandelingen over het hoofdstuk inzake het vrij verkeer van goederen zijn in december 2002 afgesloten. Hongarije heeft niet om een overgangsregeling verzocht.

Wat het hoofdstuk inzake de douane-unie betreft, wordt in het verslag van 2000 gewag gemaakt van belangrijke vooruitgang. Hongarije heeft grotendeels de bepalingen van het communautair douanewetboek omgezet. In 2001 heeft het land de regeling inzake cultuurgoederen en de nieuwe bepalingen in verband met het gemeenschappelijk douanevervoer en de TIR-Overeenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (es de en fr). In het algemeen is Hongarije op dit vlak zeer goed op weg. In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat het land nog een aantal aanpassingen moet doorvoeren om zich te conformeren aan het communautair acquis betreffende vrijstellingen van douanerechten en vrijhandelszones.

De onderhandelingen over het hoofdstuk "douane-unie" zijn in december 2002 afgesloten. Er is een overgangsperiode toegekend voor de toepassing van het gemeenschappelijk buitentarief betreffende de opening van een jaarlijks tariefcontingent voor niet-gelegeerd aluminium, die op het einde van het derde jaar na de datum van toetreding of op 31 december 2007 zal aflopen.

Laatste wijziging: 16.02.2004

Top