Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2006 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 705 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 504 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 704 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 sprak de Europese Commissie de mening uit dat het vrije verkeer van goederen geen ernstige hinderpaal voor de toetreding van Estland zou vormen, voorzover de hervorming van de wetgeving wordt voortgezet en de nieuwe regels daadwerkelijk worden toegepast, met name wat normalisatie en conformiteitsbeoordeling betreft. Zij verklaarde evenwel dat ondanks lovenswaardige inspanningen voor het gelijktrekken van de wetgeving in de sectoren normalisatie en conformiteitsbeoordeling een zekere twijfel blijft bestaan over het vermogen van het land om snel een substantiële omzetting van de wetgeving tot stand te brengen en de toepassing ervan in een aantal technische sectoren te controleren.

In het verslag van november 1998 werd geconstateerd dat een beperkt aantal vorderingen op dit gebied zijn gemaakt, met name bij de tenuitvoerlegging van het acquis betreffende motorvoertuigen, levensmiddelen en chemische producten. Voorts is geconstateerd dat vertraging is opgetreden bij de toepassing van de basisbeginselen van de nieuwe aanpak inzake normalisatie, conformiteitsbeoordeling, accreditering en markttoezicht.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt in bepaalde categorieën producten. Op het gebied van de nieuwe aanpak zijn de vorderingen veel langzamer verlopen. De belangrijkste knelpunten blijven het gebrek aan personele middelen en aan een duidelijk omschreven beleid.

Blijkens het verslag van november 2000 had Estland aanzienlijke vooruitgang geboekt, in het bijzonder inzake normalisatie en conformiteitsbeoordeling.

In haar verslag van november 2001 oordeelde de Commissie dat Estland op een aantal gebieden vooruitgang had geboekt, waaronder overheidsopdrachten en normen.

In het verslag van oktober 2002 werd gewag gemaakt van vooruitgang op een aantal gebieden, waaronder conformiteitsbeoordeling en normalisatie.

In haar verslag van november 2003 stelt de Commissie vast dat Estland op onderdelen nog enkele veranderingen moet doorvoeren, maar dat het in staat zou moeten zijn het acquis vanaf zijn toetreding uit te voeren.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Om het vrije verkeer van goederen te bewerkstelligen moeten de maatregelen die het handelsverkeer beperken opgeheven worden, dat wil zeggen niet alleen de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen van het handelsverkeer, maar ook alle maatregelen van gelijke werking die protectionistisch van aard zijn.

Zijn de technische vereisten niet geharmoniseerd, dan wordt het beginsel van wederzijdse erkenning van de nationale regelgeving toegepast (overeenkomstig de beginselen van de "Cassis de Dijon"-rechtspraak).

Met het oog op de harmonisatie heeft de Europese Gemeenschap een " nieuwe aanpak " ontwikkeld. Deze houdt in dat er geen technische voorschriften worden opgelegd, maar dat de Europese wetgeving zich beperkt tot het vaststellen van de minimale vereisten waaraan producten moeten voldoen.

EVALUATIE

De vaststelling van de wetgeving voor de tenuitvoerlegging van de basisbeginselen van de "nieuwe aanpak" op het gebied van normalisatie, conformiteitsbeoordeling, accreditering en markttoezicht heeft bij gebrek aan middelen vertraging opgelopen.

In april 1999 is een wet betreffende technische normen en voorschriften goedgekeurd. Die vormt het voornaamste juridische kader voor de vaststelling van normen en het creëren van het officieel normalisatiebureau. De verplichting om de normen in het Ests te vertalen is ingetrokken, wat de toepassing van de Europese normen zou moeten versnellen. Alles samen zijn slechts 78 Europese normen van de ongeveer 7000 goedgekeurd. Het ontbreekt nog steeds aan een duidelijke strategie op dit gebied. In april 2000 heeft het Ests Centrum voor normalisatie zijn werkzaamheden als officieel normalisatieorgaan aangevat. Estland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de goedkeuring van Europese normen: op 30 september 2000 had het 4670 Europese normen goedgekeurd en in werking doen treden.

In de wet betreffende de conformiteitsbeoordeling van producten worden de beginselen van de "nieuwe aanpak" nog niet nageleefd. Er zijn wijzigingen gepland, maar de uitwerking daarvan heeft sterke vertraging opgelopen. Een nieuwe wet, goedgekeurd in november 1999, is in januari 2001 in werking getreden.In januari 1999 is een nieuwe metrologiewet in werking getreden. Bij die wet is een onafhankelijk accrediteringsorgaan opgericht, het Ests Accrediteringsbureau. In tegenstelling tot wat gevraagd was, biedt de wet geen algemene juridische grondslag voor accreditering. De volledige toetreding tot de Europese accreditering is eveneens geweigerd. In juni 2000 zijn wijzigingen van de metrologiewet goedgekeurd teneinde de wetgeving op dit vlak aan het acquis aan te passen.

Er zijn nieuwe wijzigingen nodig voor de omzetting van de richtlijnen "oude aanpak" en "nieuwe aanpak". Wat de sectorale wetgeving op de door de nieuwe aanpak bestreken terreinen betreft, vertonen de gemaakte vorderingen een heterogeen beeld. Er zijn nog inspanningen nodig in de sectoren gasflessen, outillage, speelgoed en medische apparatuur (es de en fr). In 2001 is de wetgeving aangepast inzake veiligheid van machines (es de en fr), explosieven (es de en fr), medische apparaten en speelgoed. In het verslag van 2003 wordt geconstateerd dat de Estse wetgeving grotendeels is aangepast aan de "nieuwe aanpak"-richtlijnen; op bepaalde onderdelen moeten er echter nog enkele aanpassingen worden doorgevoerd.

Op het gebied van de sectorale wetgeving volgens de oude aanpak zijn de belangrijkste vorderingen tot stand gekomen in de levensmiddelensector. In januari 2000 is een nieuwe kaderwet in werking getreden. Andere vorderingen betreffen de sectoren chemische producten, farmaceutische producten, meststoffen, pyrotechnische producten, cosmetica en schoeisel. In de sector motorvoertuigen is geen enkele significante vooruitgang geboekt. In 2002 is vooruitgang vastgesteld bij de tenuitvoerlegging van het acquis inzake chemische producten, cosmetica (es de en fr) en geneesmiddelen. In juni 2001 is een nieuwe wet goedgekeurd om de Estse wetgeving aan te passen aan het acquis inzake controle op vuurwapens. Het verslag van 2003 constateert vertragingen bij de omzetting van de Europese richtlijnen op het gebied van de bouw. In de niet-geharmoniseerde sector moet Estland in de bestaande wetgeving bepalingen inzake wederzijdse erkenning opnemen.

Voor de productveiligheid, zie het hoofdstuk " Consumenten ".

In maart 2000 is een strategie voor de invoering van een informatiesysteem voor overheidsopdrachten uitgewerkt. Sinds april 2001 wordt de nieuwe wetgeving toegepast: zij vormt een stap vooruit op de weg naar de aanpassing van de Estse wetgeving aan het acquis. Het verslag van 2003 constateert dat de bestuurlijke capaciteit van het Bureau voor overheidsopdrachten uitgebreid zou moeten worden.

De onderhandelingen over het hoofdstuk "vrij verkeer van goederen" zijn afgesloten. Estland heeft niet om overgangsbepalingen verzocht.

Wat de goedkeuring van het acquis inzake de douane-unie betreft, heeft Estland vooruitgang geboekt, met als belangrijkste resultaat de invoering van douanerechten voor bepaalde producten. Wat de vrije zones betreft, is enige vooruitgang geboekt. In 2001 zijn enkele stappen gezet: het Parlement heeft het nieuwe douanewetboek goedgekeurd, dat in juli 2002 in werking moet treden. Dit nieuwe wetboek moet de douanewetgeving volledig aanpassen aan het communautair douanewetboek. Desalniettemin zal Estland de wachttijden aan de grenzen en de douanefraude nog moeten aanpakken. In 2002 is vooruitgang geboekt op het vlak van de bestuurlijke en operationele capaciteit om het acquis ten uitvoer te leggen. Het verslag van 2003 constateert dat Estland in grote lijnen aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen en verplichtingen op het gebied van de douane-unie voldoet. De onderhandelingen over de douane-unie zijn afgesloten. Er is om geen enkele overgangsbepaling verzocht.

Laatste wijziging: 16.02.2004

Top