Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(1999) 69 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 508 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 708 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het advies van 1999 werd verwezen naar het protectionistische karakter van de Maltese economie, de moeilijkheid om te beoordelen of het Maltese bedrijfsleven in staat is de concurrentiedruk binnen de Europese Unie (EU) het hoofd te bieden en de duidelijke noodzaak om de binnenlandse industrie vóór de toetreding te herstructureren.

In het verslag van 1999 werd opgemerkt dat Malta zijn industrie en zijn midden- en kleinbedrijf (MKB) moest herstructureren.

In haar verslag van november 2000 merkte de Commissie op dat Malta vooruitgang had geboekt bij het uitstippelen van een industriestrategie. De regering had maatregelen genomen om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

In het verslag van november 2001 werd vermeld dat Malta verdere vooruitgang had geboekt bij het uitwerken van zijn industriebeleid en zijn beleid ter bevordering van investeringen. De privatisering en de herstructurering verliepen langzamer. Wat het MKB betreft was vooruitgang geboekt bij het ondernemingenbeleid en bij de goedkeuring van maatregelen die de ontwikkeling van ondernemingen vergemakkelijken.

In het verslag van oktober 2002 werd erop gewezen dat Malta vooruitgang had geboekt bij het industrie- en het MKB-beleid, met name wat de verbetering van het ondernemingsklimaat betreft.

Het verslag van november 2003 erkent dat Malta de verplichtingen heeft nageleefd die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van het industrie- en MKB-beleid.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een klimaat stimuleren dat gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in de Europese Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiel macro-economisch klimaat, technologie, opleiding enz.).

Om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het EG-Verdrag uiteengezette lijnen.

EVALUATIE

Malta zet de ontwikkeling van zijn industriebeleid voort. Het bedrijfsleven wordt nauwer betrokken bij het besluitvormingsproces. Op het gebied van de bevordering van investeringen is geen enkele vooruitgang geboekt. Ook op het vlak van de privatisering is nauwelijks vooruitgang geboekt. Malta moet het privatiserings- en herstructureringsproces versnellen. De administratieve capaciteit van de dienst van het ministerie van Economische Zaken die verantwoordelijk is voor privatiseringen, moet worden vergroot.

Sinds het advies van 1997 heeft Malta werk gemaakt van zijn industriebeleid, zowel wat de opstelling als wat de uitvoering betreft. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er is geen overgangsstelsel gevraagd en Malta is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002).

Vóór de toetreding moet Malta zijn industriebeleid en de privatisering en herstructurering van de scheepsbouwsector voltooien.

In het kader van het MKB-beleid heeft Malta een programma voor starterscentra uitgevoerd. In april 2002 heeft Malta ook het Europees Handvest voor kleine ondernemingen ondertekend.

De diensten ter ondersteuning van het bedrijfsleven zijn gerationaliseerd om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

De definitie van het MKB stemt nog niet helemaal overeen met het acquis communautaire.

Sinds het advies van 1997 heeft Malta zijn industriebeleid aangepast.

Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er is geen overgangsstelsel gevraagd en Malta is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002).

Vóór de toetreding moet Malta zijn MKB helpen herstructureren en het ondernemingsklimaat verder vereenvoudigen.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top