Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(93) 313 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 710 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(99) 502 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 702 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1745 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 heeft de Commissie aangegeven dat de integratie van Cyprus in de eenheidsmarkt geen grote problemen hoefde te geven. Zij wees echter op belangrijke lacunes op het gebied van het technologisch niveau, de kwalificatie van de arbeidskrachten en de kwaliteit van de productie.

In het verslag van november 1998 werd bevestigd dat de algemene beginselen van het Cypriotische industriebeleid in overeenstemming waren met de normen van de Europese Unie, maar werd opgeroepen tot extra inspanningen om de industrie te herstructureren.

In haar verslag van 1999 merkte de Commissie op dat er belangrijke herstructureringsinspanningen waren geleverd, teneinde iets te doen aan de zwakheid van het Cypriotische industriële weefsel.

In het verslag van november 2000 werd erop gewezen dat met betrekking tot het industriebeleid enige vooruitgang was geboekt, met name wat het stimuleren van investeringen betreft. Met betrekking tot de privatisering en de herstructurering was daarentegen weinig vooruitgang geboekt. In het beleid ten behoeve van het MKB was de verbetering van de toegang van ondernemingen tot de financieringsmiddelen de belangrijkste vooruitgang.

In het verslag van november 2001 werd erop gewezen dat Cyprus ook verder de investeringen stimuleerde. Wat het MKB betreft, was vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van een ondernemingenbeleid, alsmede bij de verbetering van het ondernemingsklimaat.

Het verslag van oktober 2002 gaf aan dat Cyprus vooruitgang bleef boeken op het gebied van het industriebeleid en bij de aanpassing van zijn beleid ten behoeve van het MKB.

Het verslag van november 2003 stelt dat de Cypriotische wetgeving inzake het industriebeleid en die ten behoeve van het MKB de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen nakomen. Cyprus wordt echter verzocht de versterking van zijn administratieve capaciteiten voort te zetten.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautaire industriebeleid is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag betreffende de Europese Unie uiteengezette lijnen.

EVALUATIE

Cyprus gaat door met de uitvoering van zijn industriebeleid. Het beoogt met name de ondersteuning van de herstructurering van de traditionele industrieën en de aantrekking van technologisch hoogwaardige industrieën en buitenlandse investeringen. De investeringen worden aangemoedigd dankzij de verdere openstelling van de markt en de vereenvoudiging van de administratieve procedures.

Op het gebied van de privatisering en de herstructurering moet Cyprus erover waken dat het industriebeleid ten uitvoer wordt gelegd overeenkomstig de communautaire regels betreffende staatssteun en concurrentie. Het ondernemerschap en de concurrentie moeten ook worden versterkt door het wijzigen van het stelsel van staatssteun. Een nationaal ontwikkelingsplan moet worden opgesteld voor de periode 2004 - 2006 om ten volle te kunnen profiteren van de Structuurfondsen.

Cyprus heeft goede vooruitgang geboekt sinds het advies van 1993 en het verslag van 1998 inzake de aanpassing van zijn industriebeleid. Het is echter nodig dat de productiviteit toeneemt en de productiekosten afnemen.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Cyprus is zijn verbintenissen nagekomen (zie Verslag 2002).

Wat het beleid ten behoeve van het MKB betreft, heeft Cyprus in april 2002 het Europees handvest voor het kleinbedrijf goedgekeurd. Er worden inspanningen geleverd op het gebied van de verbetering van het ondernemingsklimaat. Er worden met name inspanningen geleverd ter bevordering van de toegang tot nieuwe technologieën, ter versterking van het ondernemerschap bij jongeren en ter aanmoediging van de toegang tot financiering. De definitie van MKB beantwoordt aan het acquis communautaire.

Sinds het verslag van 1999 heeft Cyprus vooruitgang geboekt op dit gebied. De toegang van het MKB tot innovatie moet worden vergemakkelijkt, de administratieve structuren moeten worden versterkt en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling moeten worden verhoogd.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Cyprus is zijn verbintenissen nagekomen.

Laatste wijziging: 08.03.2004

Top