Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM (97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(99) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Europese Commissie dat, gezien het huidige niveau van het concurrentievermogen van het grootste deel van de Sloveense industrie, kon worden verwacht dat die op middellange termijn het hoofd zou kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Europese Unie. Zij onderstreepte echter dat er zich problemen kunnen voordoen als gevolg van een gebrek aan flexibiliteit van de arbeidsmarkt, en in die sectoren en ondernemingen die nog niet waren geherstructureerd.

In het verslag van november 1998 werd enige vooruitgang gemeld, met name op het gebied van de formulering van een strategie voor het industriebeleid, maar werd beklemtoond dat de tenuitvoerlegging daarvan nauwlettend moet worden gevolgd.

In het verslag van oktober 1999 werd aangestipt dat een zekere vooruitgang was geboekt, ondanks het voortbestaan van bepaalde structurele problemen.

In het verslag van november 2000 werd erop gewezen dat Slovenië vooruitgang had geboekt bij het versterken van het concurrentievermogen van zijn industrie via de herstructurering van de ondernemingen. Wat het beleid ten aanzien van het MKB betreft, had Slovenië vooruitgang geboekt sinds het laatste periodiek verslag, met name wat de verbetering van het bedrijfsklimaat betreft.

In het verslag van november 2001 werd gewezen op de inspanningen van Slovenië op het vlak van het industriebeleid en het beleid ten behoeve van middelgrote en kleine bedrijven (MKB).

Het verslag van oktober 2002 stelde vast dat door Slovenië vooruitgang was geboekt op het gebied van het industriebeleid en het beleid ten behoeve van het MKB.

Het verslag van november 2003 wijst erop dat Slovenië de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen in verband met het industriebeleid en de beginselen van het gemeenschappelijk beleid inzake het MKB grotendeels naleeft.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een klimaat stimuleren dat gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in de Europese Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiel macro-economisch klimaat, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Goede samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-landen op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-Overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Het industriebeleid van Slovenië beantwoordt grotendeels aan de concepten en beginselen van het gemeenschappelijk industriebeleid, aangezien het stabiel en voorspelbaar is en gebaseerd op het marktmechanisme. De nodige administratieve structuren op dit gebied zijn opgericht.

Op het gebied van de privatisering en de herstructurering nemen de directe buitenlandse investeringen toe, terwijl de herstructureringen en de privatiseringen worden voortgezet. Op het gebied van de herstructureringen moet voor de nodige financiële middelen worden gezorgd.

Sinds het advies van 1997 heeft Slovenië vooruitgang geboekt bij de aanpassing van zijn industriebeleid.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Slovenië is zijn verbintenissen nagekomen (zie Verslag 2002).

Slovenië moet het concurrentievermogen van zijn industrie versterken met het oog op de integratie daarvan in de interne markt.

Voor het MKB-beleid is een programma voor de periode 2002 - 2006 ter versterking van het ondernemerschap en het concurrentievermogen in maart 2002 goedgekeurd.

Het Europees handvest voor kleine ondernemingen is in april 2002 goedgekeurd en moet ten uitvoer worden gelegd.

Wat de verbetering van het ondernemingsklimaat betreft, is een actieprogramma opgezet om de administratieve obstakels te slechten. De toegang tot financiering is vereenvoudigd dankzij de oprichting van tien regionale garantiefondsen. Slovenië moet deze aspecten blijven verbeteren.

De Sloveense definitie van middelgrote en kleine bedrijven moet nog worden aangepast aan die van de Gemeenschap.

Sinds het advies van 1997 heeft Slovenië een beleid ten behoeve van het MKB ontwikkeld.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Slovenië is zijn verbintenissen nagekomen (zie Verslag 2002).

Slovenië moet de toegang van het MKB tot financiering en innovatie vergemakkelijken, de vaardigheden van zijn ondernemers versterken en blijven strijden tegen de bureaucratie.

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top