Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(99) 511 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM (700) def. - SEC (2001) 1754 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(700) def. - SEC(2001) 1410 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 - Niet verschenen in het Publicatieblad] Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 gaf de Commissie als haar mening dat de integratie van de Slowaakse industrie in de Europese markt op middellange termijn moeizaam kon verlopen. Om moeilijkheden te voorkomen moest de industrie (momenteel vooral zware industrie) gediversifieerd worden en moesten de ondernemingen op voortvarender wijze worden geherstructureerd. De Commissie heeft ook aangegeven dat het ontbreken van investeringskapitaal door het lage peil van buitenlandse investeringen, de ongunstige schuldensituatie en de ondoorzichtige, op insiders afgestemde privatisering aanzienlijke belemmeringen vormden voor de herstructurering en diversificatie van de industrie.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat er vooruitgang was geboekt bij het uitstippelen van een industriebeleid, maar dat de tenuitvoerlegging daarvan op de voet moest worden gevolgd. Er bleven ook grote inspanningen vereist voor een betere integratie van mededingingsaspecten in het beleid ter herstructurering van de industrie en de bedrijven, voor het op doorzichtige wijze uitvoeren van de nog resterende privatiseringen en voor het stimuleren van directe buitenlandse investeringen.

In het verslag van oktober 1999 werd benadrukt dat bepaalde problemen, met name de toestand van het financieringssysteem, de economische ontwikkeling belemmeren. De Slowaakse regering deed inspanningen om de situatie in de industrie te verbeteren.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat het Slowaakse industriebeleid beter was afgestemd op dat van de Europese Unie, hoewel de inachtneming van de communautaire voorschriften inzake staatssteun nog steeds problemen opleverde. Vooruitgang was geboekt met de goedkeuring van een industriestrategie op lange termijn. De administratieve capaciteit om het industriebeleid ten uitvoer te leggen was voldoende. De belastingheffing voor het MKB was vereenvoudigd en de steunprogramma's ten behoeve van het MKB waren gerationaliseerd.

In het verslag van november 2001 werd erop gewezen dat vooruitgang was geboekt met betrekking tot de privatisering en bevordering van investeringen. Op het vlak van het versterken van het concurrentievermogen en de beleidsopstelling en -coördinatie viel weinig vooruitgang te registreren. Op het gebied van het beleid ten behoeve van het MKB en de verbetering van hun bedrijfsklimaat werd vooruitgang geregistreerd.

Het verslag van oktober 2002 maakte gewag van de door Slowakije geboekte vooruitgang op het gebied van het industriebeleid, met name wat de bevordering van de investeringen en de privatisering betreft. Het beleid ten gunste van het MKB was herzien en het bedrijfsklimaat was verbeterd.

Het verslag van november 2003 constateert dat Slowakije over het algemeen aan de verplichtingen en eisen als gevolg van de toetredingsonderhandelingen op het gebied van het industriebeleid en met name op het gebied van het MKB heeft voldaan.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (oud artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-landen op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-Overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

In 2002 heeft Slowakije het bestaande wetgevende kader op het gebied van het industriebeleid geconsolideerd. Er moeten echter nog inspanningen worden geleverd om te zorgen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de wetgeving, met name op het gebied van faillissement en insolvabiliteit. De nodige administratieve structuren zijn opgezet. De buitenlandse investeringen nemen toe en er zijn inspanningen geleverd om de investeringen in het algemeen aan te moedigen. De herstructureringen en de privatiseringen zijn op de goede weg.

Sinds het advies van 1997 heeft Slowakije vooruitgang geboekt bij de uitwerking van een industriebeleid overeenkomstig de communautaire beginselen. Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten en er is om geen overgangsregeling gevraagd (zie verslag 2002). Slowakije moet zorgen voor de coördinatie van zijn administratieve structuren en de verbetering van het concurrentievermogen van zijn bedrijven.

Voor het beleid ten gunste van het MKB heeft Slowakije zijn globale strategie voor de periode 2002 - 2006 herzien, met name met het oog op de verbetering van het bedrijfsklimaat.

De administratieve structuren zijn aangepast om beter rekening te houden met de behoeften van het MKB. Hetzelfde geldt voor de diensten ter ondersteuning van de bedrijven.

De toegang tot financiering moet daarentegen nog worden verbeterd.

Sinds het advies van 1997 heeft Slowakije vooruitgang geboekt bij de invoering van zijn beleid ten gunste van het MKB. Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Slowakije is zijn verbintenissen nagekomen (zie verslag 2002).

Slowakije neemt deel aan het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf(1).

In het verslag van november 2000 wordt opgemerkt dat het Slowaakse industriebeleid beter is afgestemd op dat van de Europese Unie, hoewel de inachtneming van de communautaire voorschriften inzake staatssteun nog steeds problemen oplevert. Vooruitgang is geboekt met de goedkeuring van een industriestrategie op lange termijn. De administratieve capaciteit om het industriebeleid ten uitvoer te leggen is voldoende. De belastingheffing voor het MKB is vereenvoudigd en de steunprogramma's ten behoeve van het MKB zijn gerationaliseerd.

(1) Besluit van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, van 4 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Slowakije aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf.

Publicatieblad L 35 van 09.02.1999

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top