Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 503 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1746 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002)700 def. - SEC(2002) 1402 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1200 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Commissie dat, op voorwaarde dat de Tsjechische Republiek haar herstructurerings- en moderniseringsinspanningen voortzette en in het geval van de zware industrie versterkte, de meeste sectoren van de Tsjechische industrie geen grote problemen zouden hebben om in de uitgebreide EU-markt te integreren. De Commissie beklemtoonde echter dat er op lange termijn naar moest worden gestreefd om de marktpositie minder op het prijsaspect te baseren en om de productiviteit van de Tsjechische industrie op te voeren teneinde met het oog op de waarschijnlijke stijging van loon- en productiekosten het concurrentievermogen te handhaven.

In haar verslag van november 1998 onderstreepte de Commissie de noodzaak van verdere inspanningen op het gebied van de privatisering van strategische bedrijven en de herstructurering van met name de staalindustrie en de andere zware industrieën.

In haar verslag van oktober 1999 vermeldde de Commissie dat het Tsjechische industriebeleid sinds het laatste verslag op een nieuwe leest was geschoeid om het herstel van de industrie te bevorderen. De privatisering was goed gevorderd, maar in bepaalde sectoren, zoals de staalsector, waren grotere inspanningen vereist. Er werd vooruitgang geboekt op het gebied van het beleid voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

In haar verslag van november 2000 wees de Commissie erop dat de regering de herstructurering van ondernemingen had aangemoedigd en de privatiseringen had versneld met medewerking van het Bureau voor economische revitalisering, behalve in de ijzer- en staalindustrie.

In het verslag van november 2001 werd melding gemaakt van de geboekte vooruitgang bij het uitstippelen van het industriebeleid en werd gewezen op de traagheid van de privatiseringen en de herstructureringen.

Bij de tenuitvoerlegging van het beleid ten behoeve van het MKB werden vorderingen gemaakt.

Het verslag van oktober 2002 maakte melding van de nieuwe vooruitgang die door de Tsjechische Republiek was geboekt op het gebied van het industriebeleid, met name door de privatiseringen en de herstructureringen, en in het beleid ten behoeve van het MKB.

Het verslag van november 2003 stelt dat de Tsjechische wetgeving inzake het industriebeleid en die met betrekking tot het MKB grotendeels in overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving. Het privatiserings- en herstructureringsproces is nog niet helemaal voltooid in de energiesector, de telecommunicatiesector en de ijzer- en staalsector.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling.

Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-landen op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-Overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Op het gebied van het industriebeleid voert de Tsjechische Republiek het operationeel programma voor de industrie (2001 - 2006) uit, dat ten doel heeft het concurrentievermogen te versterken en het gebruik van de Structuurfondsen voor te bereiden.

De wet ter bevordering van de investeringen is in januari 2002 goedgekeurd.

De privatiseringen en de herstructureringen vorderen goed maar zijn nog niet helemaal voltooid in de energiesector, de telecommunicatiesector en de ijzer- en staalsector. Er moet echter worden nagegaan of zij verenigbaar zijn met het stelsel van staatssteun en de herstructureringen moeten worden versneld.

Sinds het advies van 1997 heeft de Republiek inspanningen op alle gebieden geleverd. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en de Tsjechische Republiek is zijn verbintenissen nagekomen (Verslag 2002).

Voor het beleid ten behoeve van het MKB is de wet inzake steun aan het MKB in januari 2003 van kracht geworden, wat de Tsjechische Republiek in staat stelt te voldoen aan de communautaire definitie van het MKB.

De Tsjechische Republiek heeft het Europees handvest voor het kleinbedrijf in 2002 ondertekend en heeft ook haar strategie op middellange termijn (2001 - 2004) ten behoeve van het MKB voortgezet.

Er moeten echter nog inspanningen worden geleverd om het ondernemingsklimaat te verbeteren, de administratieve capaciteit van de dienst voor het MKB van het ministerie van Industrie en handel te versterken en «een enkel loket » voor het MKB op te richten.

Sinds het advies van 1997 heeft de Tsjechische Republiek goede vooruitgang geboekt. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en de Tsjechische Republiek is zijn verbintenissen nagekomen (Verslag 2002).

De toegang tot financiering moet worden vergemakkelijkt en het rechtskader moet worden verbeterd.

Sinds 1998 neemt Tsjechië deel aan het derde meerjarenprogramma voor het MKB (1997-2000) (1).

See also

(1) Besluit Nr. 3/98 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, van 25 november 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan het communautair programma voor het midden- en kleinbedrijf.

Publicatieblad L 6 van 12.01.1999

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top