Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2002 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 701 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(99) 509 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1752 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1408 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1207 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 onderstreepte de Europese Commissie dat de Poolse industrie werd gekenmerkt door het bestaan enerzijds van een krachtige, zich uitbreidende particuliere sector, die op middellange termijn een goede concurrentiepositie zou moeten kunnen veroveren in de interne markt, en anderzijds van forse delen van de industrie die veelal staatseigendom zijn en dringend behoefte hebben aan herstructurering om concurrerend te kunnen worden.

In het verslag van november 1998 werd opgemerkt dat Polen vooruitgang had geboekt op het gebied van de uitvoering van de prioriteiten op korte termijn van het partnerschap voor de toetreding, met name op het gebied van de industriële herstructurering, maar werd ook beklemtoond dat het nodig was de herstructurering van de staalsector daadwerkelijk aan te pakken.

In het verslag van oktober 1999 werd aangegeven dat het industriebeleid van Polen voor de periode 1999-2002 gebaseerd was op dezelfde algemene beginselen als die van het communautaire beleid. Er bestond evenwel een discrepantie tussen het beleid en de daadwerkelijke uitvoering. Er waren vertragingen bij de omzetting van de wetgeving inzake de technische normen, de productveiligheid en de concurrentieregels. Hoewel Polen zijn beleid van privatisering van de industrie voortzette, zouden bepaalde sectoren, onder meer de staalsector, waarschijnlijk veel moeilijkheden blijven ondervinden. Wat het midden- en kleinbedrijf (MKB) daarentegen betreft, waren de resultaten doorgaans bevredigend en had Polen een goed niveau van overeenstemming met het acquis communautaire bereikt.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat Polen veel vooruitgang had geboekt bij de totstandbrenging van een bedrijfsvriendelijk wettelijk klimaat. Dat kon worden afgeleid uit de grote stroom van directe buitenlandse investeringen en het ontwikkelingstempo van de particuliere sector. De beleidslijnen waren in het algemeen goed afgebakend, maar de tenuitvoerlegging ervan voldeed soms niet. Het concurrentievermogen van de Poolse industrie was nog zwak. Wat innovatie en privatiseringen betreft, waren er nog inspanningen te doen en dat was ook het geval voor de aanpassing van de regelgeving aan die van de Gemeenschap. De privatisering van de staatsbedrijven had een zeer grote rol gespeeld in de Poolse economie, met name door het herstructureringsproces te versnellen.

Het verslag van november 2001 benadrukte dat Polen weinig vooruitgang had geboekt inzake het industriebeleid. Er was meer belang gehecht aan de bevordering van investeringen. De privatiseringen en de herstructureringen waren voortgezet. Daarentegen waren grote inspanningen geleverd om een omvattend beleid ten gunste van het MKB ten uitvoer te leggen. Zo was er niet alleen sprake van een verhoging van de begrotingsmiddelen, maar ook van vorderingen bij de toegang tot financiering en verbetering van de omgeving van het ondernemingsklimaat.

In het verslag van oktober 2002 werd erop gewezen dat Polen inzake het industrie- en het MKB-beleid verdere vooruitgang had geboekt.

Volgens het verslag van november 2003 is Polen in staat het acquis op het gebied van het industrie- en het MKB-beleid uit te voeren. Er moeten nog inspanningen worden geleverd op het gebied van herstructureringen en privatiseringen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in de hele Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-lidstaten reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (ex artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europaovereenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

De ontwikkeling van het industriebeleid is in 2002 versneld.

Voor de periode 2002-2005 heeft de regering een strategie op middellange termijn voor het industriebeleid ontwikkeld. De regering wil ook het ondernemingsklimaat verbeteren en investeringen bevorderen. In juli 2002 is een anticrisisprogramma goedgekeurd om de werkloosheid te verminderen en de groei te bevorderen.

Wat herstructureringen en privatiseringen betreft, zijn enkele ontwikkelingen waar te nemen, maar deze blijven traag verlopen. Polen moet er vooral op toezien dat de uitvoering van het herstructureringsbeleid strookt met het acquis op het gebied van mededinging en overheidssteun. Polen moet ook de privatisering van nog niet geprivatiseerde sectoren en ondernemingen aanzwengelen. De op dit gebied vereiste administratieve structuren moeten worden versterkt.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Polen veel vooruitgang geboekt en wordt de herstructurering voortgezet.

Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er is geen enkele overgangsregeling gevraagd en Polen is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002).

Polen moet nog inspanningen leveren om zijn wetgeving op het acquis af te stemmen en het herstructureringsproces af te ronden.

Voor het MKB heeft Polen een strategie op middellange termijn vastgesteld. Met name de ondernemingszin moet worden versterkt. Met het anticrisispakket is de toegang tot financiering verbeterd.

Polen heeft in april 2002 het Europees Handvest voor kleine ondernemingen goedgekeurd. Er zijn inspanningen geleverd om de uitvoering van het MKB-beleid te vergemakkelijken, met name door de fusie van het Poolse agentschap voor bedrijfsontwikkeling met dat voor regionale ontwikkeling. Voor het MKB is in 2002 een begroting van 14 miljoen euro uitgetrokken, tegen 18 miljoen in 2001. Wat de verbetering van het ondernemingsklimaat voor het MKB betreft, waren er verder weinig belangrijke ontwikkelingen. De programma's op dit gebied moeten effectief worden uitgevoerd. Ook moeten de bedrijven beter worden vertegenwoordigd.

Sinds het advies van 1997 heeft Polen inspanningen geleverd om een MKB-beleid te voeren dat nagenoeg in overeenstemming is met het acquis. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er is geen enkele overgangsregeling gevraagd en Polen is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002).

De administratieve structuren moeten worden verbeterd en moeten voldoende begrotingsmiddelen toegewezen krijgen.

Polen neemt sinds december 1998 deel aan het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie (1997-2000) (1).

See also

(1) Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Polen anderzijds, van 5 november 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf.

Publicatieblad L 315 van 25.11.1998

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top