Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litouwen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(1997) 2007 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1998) 706 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 507 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 707 def. - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1750 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC (2002) 1406 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC (2003) 1204 - niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Commissie gesteld dat, op voorwaarde dat de huidige positieve herstructurerings- en privatiseringstrends aanhouden, het grootste gedeelte van de Litouwse industrie op middellange termijn opgewassen moet zijn tegen de problemen in verband met haar integratie in de Europese interne markt.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat Litouwen bepaalde vorderingen had gemaakt bij de totstandbrenging van een marktgeoriënteerd ondernemingsklimaat.

In haar verslag van oktober 1999 wees de Commissie op de nieuwe aanpak van de Litouwse regering voor het industrieel beleid. Ten gevolge van de Russische crisis en de daarmee verband houdende gevolgen voor de Litouwse industrie, had de regering besloten de nieuwe aanpak toe te spitsen op de herstructurering van de industrie.

Het verslag van november 2000 wees erop dat de regering ook verder zou zorgen voor het voor de herstructurering van de industrie noodzakelijke politieke en juridische kader, hoewel zij constateerde dat de industrie weinig deed om deze in de praktijk te brengen. In het verslag werd beklemtoond dat vooruitgang was geboekt bij de verbetering van het ondernemingsklimaat voor het MKB en bij de ontwikkeling van de ondersteunende infrastructuren.

In het verslag van november 2001 werd beklemtoond dat met betrekking tot het industriebeleid aanzienlijke vooruitgang was geboekt op het gebied van de herstructurering van ondernemingen, de privatisering en de stimulering van investeringen, alsmede op het vlak van de verbetering van het ondernemingsklimaat. Geringe vooruitgang was geboekt bij de stimulering van het concurrentievermogen. Met betrekking tot het MKB was enige vooruitgang geboekt inzake de budgettaire toewijzing, de toegang tot financiering, de verbetering van het klimaat van het MKB, decentralisering en ondersteuningsnetwerken.

Het verslag van oktober 2002 maakte melding van de vooruitgang die in Litouwen is geboekt voor een verbetering van het concurrentievermogen van de bedrijven. Met betrekking tot het MKB werd verder gewerkt aan de verbetering van het ondernemingsklimaat, de toegang tot de financiering en de versterking van de steunverlening aan bedrijven. Zowel voor het industriebeleid als voor het MKB-beleid werden de voorbereidingen voor de structuurfondsen voortgezet.

Het verslag van november 2003 stelt dat het industriële beleid en het MKB-beleid van Litouwen over het algemeen overeenstemmen met de toetredingsvoorwaarden. Litouwen moet echter zijn administratieve capaciteiten verder versterken.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-lidstaten reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-Overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Litouwen heeft de tenuitvoerlegging van zijn industrieel beleid voortgezet rond vijf zwaartepunten: innovatie, nationale kwaliteit, infrastructuren voor evaluatie en conformiteit, de ontwikkelingsstrategie en bevordering van de export en het MKB. Ook voor investeringen, herstructureringen en privatiseringen zijn inspanningen geleverd. Deze moeten worden voortgezet met het oog op de integratie van de bedrijven in de interne markt, het begunstigen van investeringen en de herstructurering van bepaalde bedrijfstakken.

Sinds het advies van 1997 heeft Litouwen op het gebied van zijn industrieel beleid vooruitgang geboekt. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten. Er is niet om een overgangsregeling verzocht en Litouwen is zijn verplichtingen nagekomen (zie verslag van 2002). Toch moet Litouwen het administratieve klimaat voor de bedrijven nog verbeteren, de dialoog met het bedrijfsleven bevorderen en het industriële beleid uitvoeren.

Wat het MKB betreft, is vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het beleid en de verbetering van het ondernemingsklimaat. Er dienen nog inspanningen te worden geleverd voor een vereenvoudiging van de administratieve procedures, alsook voor een versterking van de coördinatie tussen de diverse instanties die voor het MKB bevoegd zijn en deze sector moeten voorbereiden op toetreding tot de interne markt.

Sinds het advies van 1997 voert Litouwen een beleid ten gunste van het MKB. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten. Er is niet om een overgangsregeling verzocht en Litouwen is zijn verplichtingen nagekomen (zie verslag van 2002). Toch dient de ondernemingsgeest verder te worden gestimuleerd en moet het juridische kader voor de bedrijven worden verbeterd.

Laatste wijziging: 08.03.2004

Top