Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2005 def. - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verslag van de Commissie [COM(98) 704 def. - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verslag van de Commissie [COM(99) 506 def. - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 706 def. - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1749 - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar eerste advies van juli 1997 heeft de Commissie gesteld dat, aangezien de Letlandse regering ermee is opgehouden de industrie te subsidiëren, het land er des te meer naar moet streven de nieuwe industriële basis te versterken. De dringendste behoefte voor de toekomst zou een versterking zijn van de maatregelen om binnenlands kapitaal te vormen en directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Overeenkomstig de Commissie zou de Letlandse economie, mits de positieve trend in verband met privatisering, bedrijfsherstructurering en het vermogen om directe buitenlandse investeringen aan te trekken zich voortzet, op middellange termijn tegen de Europese integratie opgewassen moeten zijn.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat er een zekere vooruitgang was geboekt, maar dat het op dat moment voorbereide industriebeleid snel moest worden aangenomen teneinde de industriële herstructurering door te voeren en het concurrentievermogen te verbeteren. Er werd ook vooruitgang geboekt op het gebied van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat Letland vooruitgang had geboekt bij de tenuitvoerlegging van de voornaamste structurele hervormingen en het opzetten van een gunstig regelgevend en beleidskader voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Verder werd meer aandacht besteed aan de verbetering van de industriële mededinging.

In het verslag van november 2000 merkte de Commissie op dat de regering haar inspanningen had toegespitst op het bevorderen van buitenlandse investeringen. Bij de privatisering en herstructurering van overheidsbedrijven was geringere vooruitgang geboekt.

In het verslag van november 2001 werd erop gewezen dat op het gebied van het industriebeleid weinig vooruitgang was geboekt. De voornaamste inspanningen hadden betrekking op de bevordering van investeringen. Op het gebied van het concurrentievermogen en van de privatisering en herstructurering werd weinig vooruitgang geboekt. De regering betrok de ondernemingen meer bij de uitwerking van het industriebeleid.

De richtsnoeren voor de industriële ontwikkeling van Letland, die betrekking hadden op het industriebeleid en het MKB, werden in maart 2001 goedgekeurd. Er moest een meer geïntegreerde benadering van het industriebeleid worden gevolgd. Voor het MKB was het ondernemingsklimaat verbeterd en zou de vennootschapsbelasting worden verlicht.

In het verslag van oktober 2002 werd gewezen op de inspanningen die Letland heeft gedaan, met name op het vlak van het industriebeleid, hoewel weinig vooruitgang werd geboekt met de tenuitvoerlegging van dit beleid. De voornaamste inspanningen hadden betrekking op de bevordering van investeringen. De bestuurlijke capaciteit werd enigszins versterkt. Voor het MKB werd geringe vooruitgang geboekt wat de herziening van het industriebeleid en het systeem voor steun aan ondernemingen betreft. Het ondernemingsklimaat werd verbeterd.

Uit het verslag van november 2003 komt naar voren dat Letland zijn verplichtingen op het gebied van het industriebeleid en het stimuleringsbeleid voor het MKB nakomt. Letland moet evenwel voortgaan met de versterking van zijn bestuurlijke capaciteit.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-lidstaten reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (ex-artikel 130) van het EG-Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europaovereenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Wat de industriële strategie betreft, heeft Letland zijn concurrentievermogen verbeterd door investeringen te bevorderen. De administratieve structuren en de verenigingen van ondernemingen moeten worden versterkt.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten (zie het verslag van 2002).

In het kader van het MKB-beleid heeft Letland het Europees handvest voor het MKB goedgekeurd. De beginselen van dit handvest zijn in de nieuwe MKB-strategie (2002-2006) opgenomen. Er is vooruitgang geboekt op het vlak van de toegang tot financiering en informatie.

Hoewel stilaan rekening wordt gehouden met de belangen van het MKB, blijft de bestuurlijke capaciteit zwak. De toegang tot financiering door de structuurfondsen moet worden vergemakkelijkt en de ondersteunende diensten moeten worden versterkt.

Sinds het advies van 1997 heeft Letland vooruitgang geboekt bij de aanpassing van zijn MKB-beleid aan de beginselen van de Europese Unie.

Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten; er is geen overgangsstelsel gevraagd en Letland is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002). De bestuurlijke capaciteit moet worden versterkt en de tenuitvoerlegging ervan moet worden verbeterd.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top