Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1748 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC (2002) 1404 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 verklaarde de Europese Commissie dat zij, gezien de herstructurerings- en moderniseringsinspanningen die Hongarije zich tot dusver had getroost, goede redenen zag om te verwachten dat de meeste takken van de Hongaarse industrie op middellange termijn een goede concurrentiepositie zouden kunnen veroveren op de interne markt, in het bijzonder wat de sectoren betreft die van directe buitenlandse investeringen profiteren.

In het verslag van 1998 werd geconcludeerd dat er enige vooruitgang was geboekt, met name de verdere ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Hongaarse industrie door samenwerking met de communautaire industrie, de aanzienlijke, onder meer buitenlandse, investeringen en de toepassing van de communautaire standaardisatie- en conformiteitsbeoordelingssystemen. In het verslag werd echter beklemtoond dat het noodzakelijk is de herstructurering van de staalsector voort te zetten.

Het verslag van oktober 1999 stelde een grote convergentie vast tussen het Hongaarse industriebeleid en dat van de Europese Unie. De herstructurering van de industrieën werd voortgezet, zij het met enige vertraging voor de staalindustrie. De rechtstreekse buitenlandse investeringen speelden een belangrijke rol bij de groei van deze sector. Wat het midden- en kleinbedrijf (MKB) betreft, was een nieuwe strategie goedgekeurd om de ontwikkeling daarvan te steunen. De deelname van Hongarije aan het derde meerjarenprogramma van de Gemeenschap ten behoeve van het MKB (1997-2000) leverde goede resultaten op.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat de privatisering bijna was afgerond. De herstructurering van de industrie was sinds het laatste periodiek verslag voortgezet. Buitenlandse investeringen bleven een belangrijke rol spelen.

Het verslag van november 2001 toonde aan dat Hongarije vooruitgang bleef boeken op het gebied van het industriebeleid. Zo werden innoverende maatregelen, de oprichting van netwerken en buitenlandse investeringen gesteund. De industriële herstructurering en de privatiseringen werden voortgezet. Wat het MKB betreft, was de Hongaarse strategie erop gericht de ontwikkeling van deze ondernemingen te garanderen, hun kapitaalgrondslag te verbeteren en hen te helpen om toegang te krijgen tot innovatie en buitenlandse markten. Er werden ook maatregelen genomen teneinde hun omgeving te vereenvoudigen.

Het verslag van november 2002 gaf een overzicht van de vooruitgang van Hongarije in het kader van het industriebeleid en op het gebied van het beleid ten behoeve van het MKB.

Het verslag van november 2003 stelt dat Hongarije zijn verbintenissen op het gebied van het industriebeleid en het beleid ten behoeve van het MKB grotendeels nakomt. Het moet echter zijn privatiserings- en herstructureringsprogramma voortzetten.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-lidstaten reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-Overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Hongarije blijft bij het industriebeleid prioriteit verlenen aan de bevordering van de Hongaarse industrie en aan nationale en buitenlandse investeringen. Het privatiseringsproces moet worden voortgezet.

Sinds het advies van 1997 heeft Hongarije goede vooruitgang geboekt met de modernisering van zijn industriebeleid. Hongarije moet echter nog de regionale verschillen reduceren en de situatie van het lokale MKB ten opzichte van de multinationals verbeteren. Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Hongarije is zijn verbintenissen nagekomen (zie Verslag 2002).

Wat het MKB betreft, heeft Hongarije het Europees Handvest voor kleine ondernemingen goedgekeurd. Het Széchenyi-plan ter bevordering van het MKB is in 2001 van start gegaan. Het plan moet worden herzien om zich sterker op het MKB en de pretoetredingsprojecten te concentreren.

Hongarije heeft zijn inspanningen voortgezet om het economisch klimaat van het bedrijfsleven te verbeteren. De toegang tot financiering blijft moeilijk en de definitie van MKB is nog niet volledig in overeenstemming met het acquis communautaire. Ook moeten er nog verdere inspanningen worden geleverd op het gebied van de ondersteunende diensten voor het MKB.

Sinds het advies van 1997 heeft Hongarije goede vooruitgang geboekt met de modernisering van zijn industriebeleid. Er moet echter nog gewerkt worden aan de toegang van het MKB tot financieringen en de verbetering van de programma's en ondersteunende diensten. Dit hoofdstuk is voorlopig gesloten, er is niet om een overgangsregeling gevraagd en Hongarije is zijn verbintenissen nagekomen (zie Verslag 2002).

Hongarije neemt sedert 1998 deel aan het derde meerjarenprogramma voor het MKB (1997-2000) (1).

See also

(1) Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Hongarije anderzijds, van 23 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Hongarije aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf.

Publicatieblad L 343 van 18.12.1998

Laatste wijziging: 05.03.2004

Top