Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2006 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(98) 705 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(1999) 504 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2000) 704 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1747 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC (2002) 1403 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC (2003) 1201 def. - niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 gaf de Europese Commissie als haar mening dat Estland goede vooruitgang had geboekt met de herstructurering van zijn industrie en met de overneming van de industriewetgeving van de Europese Unie. De Commissie stelde ook dat, op voorwaarde dat de toenmalige inspanningen en de buitenlandse investeringen werden voortgezet, op middellange termijn te verwachten viel dat er slechts zeer beperkte problemen in verband met de industriële concurrentiepositie zouden overblijven, die waarschijnlijk niet zouden uitgroeien tot belemmeringen voor de volledige deelname van dit land aan de verruimde markt van de Europese Unie.

In het verslag van november 1998 constateerde de Commissie dat er op dit gebied vooruitgang was geboekt, met name wat betreft het beleid ter versterking van het concurrentievermogen. Er moest echter nog werk worden verricht om kwaliteitssystemen in te voeren die compatibel zijn met die van de Europese Unie. Estland beschouwt de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) als een van de prioriteiten van zijn economisch beleid.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat de industriële ontwikkeling voortging. Nu de privatisering van de verwerkende sector was afgerond, werkte Estland aan de herstructurering en de versterking van het concurrentievermogen. Het MKB speelde een zeer belangrijke rol want bijna 99% van de bedrijven van het land waren kleine en middelgrote ondernemingen.

In het verslag van november 2000 is erop gewezen dat Estland maatregelen had genomen om een daadwerkelijk industriebeleid te voeren, maar nog inspanningen moest doen om een los van zijn algemeen economisch beleid staand industriebeleid goed te keuren. Ook nu weer werden buitenlandse investeringen aangemoedigd. De privatisering en de industriële herstructurering werden voortgezet. In het beleid ten behoeve van het MKB werd een bijzonder belang gehecht aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de minder ontwikkelde en van één enkele industrie afhankelijke regio's.

In het verslag van november 2001 werd opgemerkt dat Estland ook vooruitgang bleef boeken bij het uitstippelen van maatregelen in verband met het industriebeleid. De belangrijkste inspanningen werden geregistreerd in het kader van het beleid inzake innovatie, stimulering van buitenlandse investeringen en privatisering van de industriesector. Met betrekking tot het MKB was het algemene beleid verder ten uitvoer gelegd en waren de toegang tot financiering en het bedrijfsklimaat verbeterd.

In het verslag van oktober 2002 werd gewezen op de vooruitgang die Estland had geboekt op het vlak van het industriebeleid en het MKB-beleid.

Uit het verslag van november 2003 komt naar voren dat Estland zich in wezen houdt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van het ondernemingenbeleid.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het industriebeleid van de EG is erop gericht het concurrentievermogen te verbeteren, hetgeen moet leiden tot een hogere levensstandaard en meer werkgelegenheid. Dit beleid wil een omgeving stimuleren die gunstig is voor het ontplooien van initiatieven, voor het ontwikkelen van ondernemingen in heel de Gemeenschap en voor industriële samenwerking, en wil tevens een betere benutting bevorderen van het industriële potentieel van beleidsinitiatieven inzake innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling. Het industriebeleid van de EG bestaat in het gecoördineerd inzetten van de instrumenten van een aantal andere communautaire beleidslijnen. Het omvat zowel instrumenten met betrekking tot het functioneren van de markt (productspecificaties en markttoegang, handelsbeleid, staatssteun en mededingingsbeleid) als maatregelen die zijn gericht op het verhogen van het potentieel van de industrie om zich aan veranderingen aan te passen (een stabiele macro-economische omgeving, technologie, opleiding enz.).

Om te zijn opgewassen tegen de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie, moet de industrie van de kandidaat-landen reeds op het tijdstip van toetreding een bepaald concurrentievermogen hebben bereikt. Verder moet duidelijk blijken dat die landen een beleid nastreven dat is gericht op open en aan concurrentie onderworpen markten, volgens de in artikel 157 (voormalig artikel 130) van het Verdrag uiteengezette lijnen. Samenwerking tussen de Europese Unie en de kandidaat-landen op het gebied van industriële samenwerking, investeringen, industriële normalisatie en conformiteitsbeoordeling, zoals voorzien in de Europa-overeenkomst, is ook een belangrijke indicator voor een ontwikkeling in de goede richting.

EVALUATIE

Het document inzake het industriebeleid en het actieplan 2003-2006 voor de industriestrategie zijn nog niet opgesteld. De inspanningen op het vlak van het industriebeleid zijn nog te fragmentarisch. Er moet een algemeen industriebeleid tot stand worden gebracht. De buitenlandse investeringen nemen toe, maar zijn nog te zeer gericht op de regio Tallinn. Op het gebied van privatisering en herstructurering hebben weinig veranderingen plaatsgevonden in vergelijking met de vorige verslagperiode.

Estland heeft sinds 1998 aanzienlijke vooruitgang geboekt met de aanpassing van het industriebeleid. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er wordt geen overgangsstelsel gevraagd en Estland is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002). Het concurrentievermogen van de ondernemingen moet nog worden versterkt om de toetreding tot de interne markt te vergemakkelijken.

Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft Estland in januari 2002 het document "Ondernemend Estland" goedgekeurd. Dit document heeft ten doel de ondernemingsgeest, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van het Estse MKB te bevorderen. Voor 2002 is een actieplan goedgekeurd. Estland heeft in april 2002 het Europees Handvest voor kleine ondernemingen ondertekend.

Het ondernemingsklimaat voor het MKB is verbeterd, met name dankzij de vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen. In geval van wetswijzigingen moet de informatie aan ondernemingen echter nog worden verbeterd; ook moet de toegang tot financiering worden vergemakkelijkt.

Sinds het advies van 1997 heeft Estland aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van het MKB-beleid. Dit hoofdstuk is voorlopig afgesloten; er wordt geen overgangsstelsel gevraagd en Estland is zijn verplichtingen nagekomen (zie het verslag van 2002). Estland moet prioriteit geven aan de dialoog met de ondernemingen en de verspreiding van informatie en moet de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen vergemakkelijken.

Estland neemt deel aan het derde meerjarenprogramma van de EU voor het midden- en kleinbedrijf (1).

See also

(1) Besluit nr. 5/98 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, van 4 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Estland aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf .

Publicatieblad L 307 van 17.11.1998

Laatste wijziging: 16.01.2004

Top