Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(1999)69 def.Verslag van de Commissie COM(1999)508 def.Verslag van de Commissie COM(2000)708 def.Verslag van de Commissie SEC(2001)1751 Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Het is noodzakelijk de inspanningen voor de integratie van het Maltese landbouwbeleid in het gemeenschappelijk landbouwbeleid voort te zetten. De overname van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou kunnen leiden tot een verbetering van de situatie in verschillende sectoren, met name in de sector verwerkte levensmiddelen voor export, en tot een verhoogde efficiëntie van de Maltese landbouweconomie. De toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid daarentegen zal wellicht geen al te grote problemen opleveren.

In het verslag van oktober 1999 wordt benadrukt dat de Maltese wetgeving niet in overeenstemming is met het communautaire acquis. Inzake fiscale voorheffing is het noodzakelijk dat het communautaire acquis wordt overgenomen. In de visserijsector kan geen enkele vooruitgang worden geconstateerd.

In het verslag van november 2000 wordt gemeld dat Malta sinds het vorige verslag geen belangrijke maatregelen heeft genomen om zijn landbouwbeleid aan te passen aan het communautair acquis. Ten aanzien van de visserijsector is geen enkele wezenlijke herziening te melden.

In het verslag van november 2001 wordt geconstateerd dat Malta een strategie voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft vastgesteld. Sinds het vorige verslag is weinig vooruitgang geboekt.

Op visserijgebied is aanzienlijke voortgang gemaakt met de aanpassing van de wetgeving dank zij de goedkeuring van de wet inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden in 2001. Wat de bestuurlijke capaciteit betreft, is echter geen echte verbetering geconstateerd. Er is wel begonnen met de opstelling van een meerjarig oriëntatieprogramma voor de visserij in het kader van de structuurmaatregelen, en Malta is vooruitgekomen met de voorbereiding van de invoering van een volgsysteem voor vaartuigen (VMS).

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft tot doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden, die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert en binnen de Europese Gemeenschap vrij verkeer van landbouwproducten verzekert.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat de gemeenschappelijke marktordeningen, het structuurbeleid, de overeenkomsten met derde landen, het beheer en de bescherming van de visbestanden en het aan die activiteiten gewijde wetenschappelijk onderzoek.

EVALUATIE

Landbouw

In 2000 neemt de landbouw 2,3% van de bruto toegevoegde waarde in Malta voor haar rekening, tegenover 2,5% in 1999, terwijl het aandeel in de totale werkgelegenheid stabiel gebleven is op 1,9%. Het overschot op de handelsbalans ten gunste van de Gemeenschap bedraagt 201,9 miljoen euro, er is dus sprake van een aanzienlijk onevenwicht.

De Maltese autoriteiten hebben een strategie voor de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en voor de opstelling van een plattelandsontwikkelingsprogramma ingevoerd. Malta heeft er zich voorts toe verbonden de invoerheffingen af te schaffen. De grondmarkt ten slotte is geliberaliseerd, maar de prijzen liggen hoog.

De bestuurlijke capaciteit blijft zwak en er moeten nog vele inspanningen worden geleverd met het oog op de aanpassing aan het acquis.

Horizontale vraagstukken

Ten aanzien van de oprichting van een betaalorgaan, de uitvoering van maatregelen met betrekking tot het EOGFL, de handelsmechanismen en de biologische landbouw is weinig vooruitgang geboekt. Er zijn alleen maatregelen met betrekking tot het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) en het kwaliteitsbeleid vastgesteld.

De inspanningen van de Maltese autoriteiten zullen hoofdzakelijk moeten worden geconcentreerd op de oprichting van een betaalorgaan, de handelsmechanismen en de versterking van de capaciteit van het ministerie van landbouw.

Gemeenschappelijke marktordeningen

In 2001 is een wet inzake voedselveiligheid in werking getreden. Op het gebied van communautaire mechanismen voor interventie en aanbodbeheer moeten extra inspanningen worden geleverd.

Plattelandsontwikkeling en bosbouw

In januari 2001 heeft Malta verordeningen betreffende de bescherming van bomen en bossen goedgekeurd.

De Maltese autoriteiten moeten hun bestuurlijke capaciteit versterken en plattelandsontwikkelingsprogramma's en milieumaatregelen in de landbouw tot ontwikkeling brengen. Maatregelen ten behoeve van probleemgebieden zouden van groot nut kunnen zijn voor de ontwikkeling van Malta.

Veterinaire en fytosanitaire maatregelen en voedselveiligheid

Op veterinair gebied is geen enkele vooruitgang te melden. Er moet een wetsvoorstel ten behoeve van de overname van het acquis worden goedgekeurd.

Op fytosanitair gebied heeft het Maltese parlement in de loop van 2001 twee wetten inzake de strijd tegen pesticiden en de bescherming van planten tegen parasieten goedgekeurd.Op het vlak van voedselveiligheid is in 2001 een strategie met het oog op de uitvoering van het acquis gepresenteerd. Er zou een commissie voor voedselveiligheid moeten worden ingesteld. Wat de controlemaatregelen betreft, is het urgentieplan in het algemeen in overeenstemming met het acquis communautaire.

Visserij

De lokale visserij is een kleine sector in de Maltese economie met 3% van het nationale BBP, die ongeveer 2.500 personen werkgelegenheid biedt. Van de productie wordt 95% uitgevoerd naar de EU (vooral naar Italië).Malta is lid van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee.

Met de goedkeuring van de wet inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden heeft Malta een grote stap gezet in de richting van de aanpassing van zijn wetgeving op visserijgebied aan het acquis communautaire. Het land moet zijn inspanningen voortaan concentreren op een snelle vaststelling van uitvoeringsbepalingen met het oog op de omzetting van het acquis inzake het beheer van en de controle op de bestanden, vistuig en afzetnormen voor visserijproducten. Anderzijds heeft de directie visserij en aquacultuur van het ministerie van landbouw en visserij haar bestuurlijke capaciteit versterkt.

Laatste wijziging: 10.03.2002

Top