Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(93) 313 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie COM(98) 710 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie COM(99)502 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie COM(2000)702 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1745 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002)1401 - Niet verschenen in het Publicatieblad] Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 heeft de Commissie gezegd dat, naar haar oordeel de toetreding van Cyprus tot de Gemeenschap geen grote consequenties zou hebben voor de typisch mediterrane producten.

Dat standpunt geeft zij opnieuw in het verslag van november 1998, ook al vanwege de geringe omvang van de landbouwsector op Cyprus. Er zij echter op gewezen dat het land vooruitgang heeft geboekt bij de voorbereiding van de aanpassing van het eigen beleid en van de landbouwsector op het eiland aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In het verslag van oktober 1999 wordt bevestigd dat Cyprus inspanningen heeft geleverd om zijn landbouwwetgeving te verbeteren met het oog op de toekomstige integratie in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en wordt onderstreept dat de nodige administratieve structuur moet worden gecreëerd. In de visserij is weliswaar enige vooruitgang geboekt, maar er moeten nog talrijke voorschriften inzake de vissersvloot worden vastgesteld. Ook moet de structuur van de instellingen worden verstevigd met het oog op de tenuitvoerlegging van het visserijbeleid.

In het verslag van november 2000 wordt onderstreept dat, hoewel reeds grote delen van de Cypriotische wetgeving aan het acquis communautaire zijn aangepast, nog aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd, met name op het gebied van de gemeenschappelijke marktordeningen. Wat visserij betreft, wordt de wetgeving beter toegepast en is de infrastructuur versterkt. In het kader van het marktbeleid zijn geen vorderingen gemaakt.

In het verslag van november 2001 wordt vermeld dat de inspanningen ten behoeve van de aanpassing van de landbouwwetgeving aan het acquis worden voortgezet.

Op het visserijgebied heeft Cyprus in het algemeen vooruitgang geboekt inzake inspectie en controle, versterking van de administratieve capaciteiten, bestandsbeheer en structurele maatregelen. Zo is een gegevensbestand van vissersvaartuigen tot stand gebracht, en heeft het land het aantal vaartuigen die in volle zee vissen verder verminderd. Bovendien is een satellietvolgsysteem ingevoerd.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbouwbeleid (GLB) is gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling van een moderne landbouw die de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard en de consumenten een voedselvoorziening tegen redelijke prijzen kan bezorgen. Daarbij moet ook het vrije verkeer van goederen op het hele grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gegarandeerd.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat gemeenschappelijke marktordeningen, een structuurbeleid, overeenkomsten met derde landen, instandhoudingen beheer van de visbestanden, alsmede wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

EVALUATIE

Landbouw

In 2000 neemt de landbouw 3,8% van de bruto-toegevoegde waarde voor haar rekening, tegenover 4,2% in 1999 en 9,2% van de totale werkgelegenheid, tegenover 9,5% in 1999. De landbouwproductie is gedaald met 4,9% ten opzichte van 1999.

De landbouwbegroting is in 2001 met ongeveer 40 miljoen euro verhoogd ten opzichte van 2000 (119,75 miljoen euro tegenover 80,5 miljoen euro). De handelsbalans tussen de Europese Unie en Cyprus vertoont in 2000 een overschot van 233,9 miljoen euro ten gunste van de Gemeenschap, tegenover 152,3 miljoen euro in 1999.

  • Horizontale vraagstukkenEr zijn geen maatregelen met betrekking tot het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) of het kwaliteitsbeleid vastgesteld. Op het gebied van kwaliteitsbeleid moet wetgeving worden ingevoerd, met name inzake benamingen en certificering van geografische aanduidingen. Er moet een voor geografische benamingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering bevoegde instantie worden opgericht, evenals een inspectiedienst.Er wordt verder gewerkt aan het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS).Op begrotingsvlak zijn aanpassingen nodig om de meerjarenprogramma's inzake strategische ontwikkeling aan te passen aan het acquis communautaire.Op het gebied van de rechtstreekse betalingen voor granen worden de cypriotische autoriteiten aanspoord wetgeving voor de identificatie van percelen vast te stellen.Voorts worden ze verzocht aan producenten en bestuur de voor het beheer van de betalingen noodzakelijke kennis te verschaffen.
  • Gemeenschappelijke marktordeningenEr is vooruitgang geboekt met de goedkeuring van wetgeving inzake productie van en kwaliteits- en afzetnormen voor groenten en fruit, eieren en pluimvee. Niettemin moeten verdere inspanningen worden geleverd ten behoeve van de oprichting van producentenverenigingen voor verse groenten en fruit.Voor rund- en varkensvlees wordt wetgeving inzake de indeling van karkassen, de mededeling en de constatering van de prijzen bestudeerd.In de wijnbouwsector moeten regelgevende maatregelen worden genomen met het oog op de uitvoering van de wetgeving. De voorschriften inzake de wijnmarkt, het wijnbouwpotentieel en de oorsprongsbenamingen moeten nog worden aangepast aan het acquis communautaire.Voor oliehoudende producten wordt het staatsmonopolie geleidelijk aan opgeheven, voor zuivelproducten is dit niet het geval.Cyprus moet de monopolies verder afschaffen en zijn wetgeving in de andere sectoren waarvoor een gemeenschappelijke marktordening geldt, aanpassen.
  • Plattelandsontwikkeling en bosbouwInzake toekenning en uitvoering van en controle op de betalingen en steun voor jonge landbouwers wordt de wetgeving verder aangepast aan het acquis communautaire.Er moeten controle-instanties en een code voor goede landbouwpraktijken worden ingesteld.De administratieve capaciteit voor de uitvoering van het acquis op het gebied van plattelandsontwikkeling moet worden versterkt.
  • Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden en voedselveiligheidOp deze gebieden is het acquis communautaire nog niet volledig omgezet.Er is geen voortgang gemaakt met de richtlijn inzake vergoedingen voor veterinaire inspecties.De wet inzake veterinaire medicijnen is goedgekeurd en de wet inzake diervoeders is in 2001 gewijzigd.Het identificatie- en registratiesysteem zou spoedig moeten worden ingevoerd.De inrichtingen voor de verwerking van voedingsmiddelen moeten worden aangepast.Wat de beoordeling van het geografisch risico voor BSE betreft, is Cyprus ingedeeld in categorie III.Op fytosanitair gebied, en met name op het gebied van pesticiden, wordt de aanpassing aan het acquis voortgezet. De controleposten aan de grenzen moeten worden voorzien van laboratoria en de capaciteit van de veterinaire diensten moet worden versterkt.In april 2001 is een strategie voor voedselveiligheid vastgesteld.

Visserij

Deze sector vertegenwoordigt ongeveer 4 % van de totale toegevoegde waarde van de landbouwsector. De productie is van 1991 tot en met 1996 toegenomen met 4,5 % per jaar. De productie is echter te gering om te voorzien in het nationale verbruik.

Voor het beheer van de bestanden, de inspectie en de controle voorziet een in juni 2000 goedgekeurde wijziging van de visserijwetgeving in de toekenning van vergunningen voor vaartuigen die buiten de territoriale wateren vissen. De afgifte van die vergunningen beantwoordt nu aan het acquis communautaire. De inspectiedienst is versterkt. Voor de aquacultuursector is in juni 2000 regelgeving vastgesteld. Wat staatssteun betreft, blijkt dat de Cypriotische overheid steun verleent voor vaartuigen die in de internationale wateren van de Middellandse Zee vissen.

Op visserijgebied heeft Cyprus aanzienlijke voortgang gemaakt met de uitvoering van het acquis. Niettemin moeten nog inspanningen worden geleverd, met name wat de toepassing van de afzetnormen betreft en de erkenning van de producentenorganisaties. Ook het beleid ter reducering van het aantal vaartuigen die op de volle zee vissen moet worden voortgezet.

Op internationaal gebied werkt Cyprus momenteel aan de ratificering van bepaalde specifieke overeenkomsten van de Verenigde Naties en de FAO. Het land heeft ook de oprichting van de Algemene visserijraad voor het Middellandse-Zeegebied goedgekeurd.

Laatste wijziging: 15.03.2002

Top