Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM (99) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM (2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie de mening geuit dat de wetgeving op landbouwgebied nog verder op het acquis moet worden afgestemd, maar heeft zij ook geconstateerd dat Slovenië reeds aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) vermelde maatregelen.

Zij heeft gevraagd een bijzondere inspanning te leveren op het gebied van:

  • de versterking van het structuurbeleid en de plattelandsontwikkeling;
  • de implementering van de voorschriften op veterinair en fytosanitair gebied en het toezicht op de naleving ervan, en de modernisering van de inrichtingen om aan de normen van de Europese Gemeenschap te voldoen; dit is vooral belangrijk met het oog op de keuring en controles in het kader van de bescherming aan de buitengrenzen van de Europese Unie;
  • de versterking van het administratief apparaat teneinde de instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) beter te kunnen toepassen;
  • een verdere herstructurering van de agrovoeding om het concurrentievermogen van deze sector te verbeteren.

Ten slotte heeft de Commissie gesteld dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid geen al te grote problemen zal opleveren voor de toetreding van Slovenië op middellange termijn, op voorwaarde dat die vorderingen worden gerealiseerd. Wat het visserijbeleid betreft heeft zij geconcludeerd dat de Sloveense productie en buitenlandse handel in deze sector te beperkt zijn om een groot effect op de Gemeenschap als geheel te hebben.

In het verslag van november 1998 staat dat Slovenië verdere inspanningen in de landbouwsector moet leveren om zijn wetgeving aan te passen aan de beleidsinstrumenten van het GLB en aan de normen van de Unie in de agro-industrie. Voorts moeten de structuren voor de uitvoering van het structuur- en het plattelandsbeleid snel tot stand worden gebracht. Op visserijgebied vermeldt het verslag van november alleen dat er geen vooruitgang is geboekt.

In haar verslag van oktober 1999 stelt de Commissie dat een zekere vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van het landbouwacquis, maar dat nog grote inspanningen moeten worden geleverd wat betreft aanpassing aan en uitvoering van het acquis. Op visserijgebied is nog geen vooruitgang geboekt.

In het verslag van november 2000 is vermeld dat Slovenië op landbouw- en visserijgebied aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt.

In het verslag van november 2001 wordt gewezen op de door Slovenië geboekte vooruitgang op landbouwgebied. Desondanks moeten nog vele inspanningen worden geleverd.

Op visserijgebied heeft Slovenië vorderingen gemaakt op het gebied van de harmonisering van de wetgeving met de goedkeuring van de maritieme code in maart 2001. Zo is er voortaan een rechtsgrondslag voor de controle op de vissersvaartuigen en de opstelling van een vlootregister. Voor het beheer en de inspectie van en de controle op de bestanden is binnen het ministerie van landbouw, bosbouw en voedingsmiddelen een directie zoetwatervisserij, zeevisserij en visteelt in het leven geroepen. Daarnaast is het instituut voor de visserij in de loop van 2001 omgedoopt tot instituut voor visserij-onderzoek en is het tot het belangrijkste centrum voor wetenschappelijk advies over de zeebestanden geworden.

In het verslag van november 2002 wordt gewezen op de vooruitgang die is gerealiseerd bij de aanpassing van de landbouwwetgeving, de versterking van de bestuurscapaciteit en de ontwikkelingen op veterinair en fytosanitair gebied. Voor de visserij is op het gebied van wetgeving en bestuur enige vooruitgang geboekt.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden, die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert en binnen de EG vrij verkeer van landbouwproducten verzekert.

De Europa-Overeenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen Slovenië en de Europese Gemeenschap en heeft ten doel de samenwerking te bevorderen op het gebied van modernisering, herstructurering en privatisering van de Sloveense landbouw- en agro-industriële sector, alsook op het gebied van fytosanitaire normen. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de afzetvoorschriften voor bepaalde producten. Deze regelgeving heeft ten doel de consument, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat de gemeenschappelijke marktordeningen, het structuurbeleid, de overeenkomsten met derde landen, het beheer en de bescherming van de visbestanden en het aan die activiteiten gewijde wetenschappelijk onderzoek.

In de Europa-Overeenkomst zijn bepalingen vastgesteld betreffende de handel in visserijproducten met de Gemeenschap. In het Witboek zijn op dat gebied geen maatregelen opgenomen.

EVALUATIE

Landbouw

In 2001 bedroeg het aandeel van de landbouw in de bruto toegevoegde waarde 3, 1%, tegenover 3,2% in 2000. Het aandeel van deze sector in de totale Sloveense werkgelegenheid bleef stabiel, op 9%. Wat het handelsverkeer in landbouwproducten tussen Slovenië en de EU betreft, had de Gemeenschap een handelsoverschot van 354 miljoen euro, tegenover 337,8 miljoen euro in 2000. De tweejaarlijkse landbouwbegroting voor 2002 en 2003 bedraagt 245 miljoen euro in 2002 en 263 miljoen euro in 2003. De liberalisering van het handelsverkeer moet worden voortgezet. De teruggave van land verloopt traag: voor landbouwgrond is 53,5% bereikt en voor bossen 71, 5%. De landbouwbedrijven zijn te klein. Slovenië moet het proces voor de herstructurering van deze sector versnellen.

  • Horizontale vraagstukkenDe uitvoering van de maatregelen met betrekking tot het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem is voortgezet. Er moeten nog verdere inspanningen worden gedaan. Slovenië heeft sinds 1994 toegang tot het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen.
  • Gemeenschappelijke marktordeningenNa de wetgeving aan het acquis te hebben aangepast moet Slovenië nu de toepassing ervan vergemakkelijken.
  • Plattelandsontwikkeling en bosbouwSlovenië heeft al enkele jaren geleden maatregelen voor plattelandsontwikkeling ingevoerd en boekt nog steeds vooruitgang.
  • Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden en voedselveiligheidOp veterinair gebied moeten nog maar enkele delen van het acquis worden overgenomen en ten uitvoer worden gelegd. Verder moet de bestuurscapaciteit van de regionale bureaus van de veterinaire administratie worden uitgebreid.Wat de fytosanitaire sector betreft gaat de omzetting van de voorschriften vooruit. Toch moet de bestuurscapaciteit worden uitgebreid en moeten de controleposten aan de grenzen verder worden ontwikkeld.Op het gebied van de voedselveiligheid zijn inspanningen gedaan om de levensmiddelenbedrijven te verbeteren, overdraagbare spongiforme encephalopathie te voorkomen en de voorschriften op het gebied van de voedselveiligheid en de genetisch gemodificeerde organismen (GGO) ten uitvoer te leggen. Slovenië moet de controle met betrekking tot de GGO's verscherpen en het alarmeringssysteem met betrekking tot voor menselijke of dierlijke consumptie bestemde voeding invoeren.

Sinds het advies van 1997 heeft Slovenië op vele punten vooruitgang geboekt. De onderhandelingen worden voortgezet. Met name de bestuurscapaciteit moet worden verbeterd.

Visserij

Met name op het gebied van de toegang tot en het beheer van de visbestanden, de verbetering van de bestuurscapaciteit, de structurele maatregelen en het marktbeleid is vooruitgang geboekt. Slovenië moet zijn inspanningen voortzetten.

Sinds het advies van 1997 heeft Slovenië vooruitgang geboekt en houdt het land zich aan zijn afspraken. Er zijn geen uitzonderingsregelingen gevraagd en de onderhandelingen zijn voorlopig afgesloten.

Het land moet het hele acquis overnemen en moet voor de bestuurscapaciteit zorgen die nodig is voor de tenuitvoerlegging.

Laatste wijziging: 14.01.2003

Top