Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 511 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1753 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad] Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

De Europese Commissie heeft in haar advies van juli 1997 de mening geuit dat de aanpassing van de wetgeving op landbouwgebied aan het acquis communautaire voor Slowakije een prioriteit blijft, hoewel op het gebied van de vaststelling van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) vermelde maatregelen reeds aanzienlijke vooruitgang is geboekt.

Er was gevraagd een bijzondere inspanning te leveren op het gebied van:

  • de implementering van de voorschriften op veterinair en fytosanitair gebied en het toezicht op de naleving ervan, en de modernisering van de inrichtingen om aan de EG-normen te voldoen. Dit is vooral belangrijk met het oog op de bescherming aan de buitengrenzen van de Europese Unie;
  • de versterking van het administratief apparaat om te bereiken dat de instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen worden toegepast en dat toezicht kan worden gehouden op de naleving van de voorschriften;
  • een verdere ingrijpende herstructurering van de agrovoeding, om het concurrentievermogen van deze sector te verbeteren..

De Commissie heeft geconcludeerd dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet al te grote problemen zal stellen voor de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie op middellange termijn, op voorwaarde dat die vorderingen worden gerealiseerd. Zij heeft ook opgemerkt dat de visserijsector, die in de Slowaakse economie een bescheiden rol speelt, geen problemen oplevert voor de toetreding.

In het verslag van november 1998 wordt geconstateerd dat in de landbouwsector enige vorderingen zijn gemaakt, met name in de aanpassing van de wetgeving op diergeneeskundig en fytosanitair gebied. Het structurele hervormingsproces is voortgezet, zij het in een langzaam tempo. Er moeten extra maatregelen worden genomen om een administratieve structuur op te zetten met het oog op de toepassing van het toekomstige pretoetredingsinstrument op landbouwgebied en op een effectieve uitvoering van het GLB. Op visserijgebied hebben zich daarentegen geen veranderingen van betekenis voorgedaan.

In het verslag van oktober 1999 wordt vermeld dat op het gebied van het landbouwbeleid vorderingen zijn gemaakt, maar de institutionele en bestuurscapaciteit is onvoldoende versterkt. Op visserijgebied moeten voor de aanpassing van de sector de instellingen worden versterkt.

Volgens het verslag van november 2000 is in Slowakije op landbouwgebied slechts weinig vooruitgang geboekt bij de overname van het acquis communautaire. Op visserijgebied is geen vooruitgang geconstateerd.

In het verslag van november 2001 wordt erop gewezen dat weinig vooruitgang is geboekt op landbouwgebied (behalve op veterinair gebied).

In de sector visserij is evenwel vooruitgang op wetgevend gebied geconstateerd. Zo heeft Slowakije een wet betreffende vissen en visserijproducten goedgekeurd en heeft het land zijn wet op de landbouw zo gewijzigd dat deze ook betrekking heeft op structurele maatregelen op het gebied van de visserij.

In het verslag van oktober 2002 wordt gemeld dat Slowakije in bepaalde landbouwsectoren, zoals de veterinaire en de fytosanitaire sector, veel vooruitgang heeft geboekt. Voor de visserij worden inspanningen op het gebied van wetgeving en op institutioneel vlak genoemd.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft ten doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert met, binnen de EG, vrij verkeer van landbouwproducten.

De Europa-Overeenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen Slowakije en de Europese Gemeenschap en is erop gericht samenwerking te bevorderen op het gebied van modernisering, herstructurering en privatisering van de Slowaakse landbouwsector en agro-industriële sector, alsook op het gebied van fytosanitaire normen. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de afzetvoorschriften voor bepaalde producten. Deze regelgeving heeft ten doel de consument, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat de gemeenschappelijke marktordeningen, het structuurbeleid, de overeenkomsten met derde landen, het beheer en de bescherming van de visbestanden en het aan die activiteiten gewijde wetenschappelijk onderzoek.

In de Europa-Overeenkomst zijn bepalingen vastgesteld betreffende de handel in visserijproducten met de Gemeenschap. In het Witboek zijn op dat gebied geen maatregelen opgenomen.

EVALUATIE

Landbouw

De bruto toegevoegde waarde van de Slowaakse landbouw bedraagt in 2001 4,6%, tegenover 4,5% in 1999, terwijl het aandeel in de totale werkgelegenheid is gedaald tot 6,3%. Het handelsoverschot voor de Gemeenschap bedraagt in 2001 205 miljoen euro, tegenover 225 miljoen euro in 2000.

Horizontale vraagstukken

De inspanningen met betrekking tot het geïntegreerd beheers- en controlesysteem moeten worden voortgezet. De regeling van het handelsverkeer loopt via verschillende ministeries en organen. Op het gebied van het kwaliteitsbeleid moeten bepaalde gedeelten van het acquis met betrekking tot de geografische aanduidingen en de oorsprongsbenamingen ten uitvoer worden gelegd.

Gemeenschappelijke marktordeningen

Er zijn verdere inspanningen nodig om de nationale voorschriften in overeenstemming te brengen met het acquis. Ook moet een marktinformatiesysteem worden opgezet, moet het wijnbouwkadaster worden aangevuld en moet het mechanisme van de melkquota worden aangepast.

Plattelandsontwikkeling en bosbouw

Slowakije moet zich op de situatie na de toetreding voorbereiden en moet een plattelandsontwikkelingsbeleid ten uitvoer leggen.

Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden en voedselveiligheid

Slowakije heeft op dit gebied grote inspanningen geleverd en een veterinaire kaderwet vastgesteld. Deze inspanningen moeten worden voortgezet. Er zij opgemerkt dat wat de identificatie, de registratie en het welzijn van dieren betreft de communautaire voorschriften al voor een groot deel zijn omgezet. Met betrekking tot de controle aan de grenzen moet Slowakije echter nog wat vooruitgang boeken.

Op fytosanitair gebied moeten de omzetting en de tenuitvoerlegging van het acquis, met name wat zaai- en pootgoed betreft, nog worden voltooid.

Slowakije moet ook zorgen voor de controles aan de grenzen, en moet de opleiding voor fytosanitaire controle verbeteren en het personeel voor die controle uitbreiden.

Slowakije heeft verder vooruitgang geboekt met het opzetten van instanties die bevoegd zijn voor de voedselveiligheid en voor de bestrijding van BSE. Het land moet ook de plannen ten uitvoer leggen voor de modernisering van de verwerkende bedrijven.

Met betrekking tot de voedselveiligheid is een strategie vastgesteld; de verwerkende bedrijven moeten worden gemoderniseerd om in overeenstemming te zijn met de communautaire normen.

Er is een strategie voor voedselveiligheid vastgesteld en de verwerkingsinstallaties moeten worden gemoderniseerd om aan de communautaire normen te voldoen.

Sinds het advies van 1997 is vooruitgang geboekt. De onderhandelingen worden voortgezet. De aanpassing moet worden voltooid en de administratieve capaciteit moet worden uitgebreid.

Visserij

Er is vooruitgang geconstateerd, met name met betrekking tot het beheer van de bestanden, de invoer van visserij- en aquacultuurproducten en het marktbeleid.

Slowakije moet zijn administratieve capaciteit uitbreiden en een betaalorgaan invoeren voor een goed verloop van de structurele maatregelen.

Sinds het advies van 1997 heeft Slowakije vooruitgang geboekt; er is geen enkele afwijkende regeling gevraagd en de onderhandelingen zijn voorlopig afgesloten. Er moet op worden toegezien dat het visserijbeleid naar behoren ten uitvoer wordt gelegd.

Top