Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 503 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1746 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Hoewel wat betreft de invoering van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) vermelde maatregelen reeds aanzienlijke vooruitgang was geboekt, achtte de Europese Commissie het in haar advies van juli 1997 noodzakelijk dat de wetgeving nog verder op het acquis communautaire werd afgestemd. Wat de visserijsector betreft zou de Tsjechische Republiek geen problemen mogen hebben voor de toetreding.

In het verslag van november 1998 werd geconstateerd dat ten aanzien van de versterking van de institutionele en bestuurlijke capaciteit wat landbouw betreft, een prioriteit voor de korte termijn, weinig vorderingen zijn gemaakt. Verdere inspanningen waren derhalve noodzakelijk, met name op fytosanitair en veterinair gebied. Er werd geen enkele vooruitgang in de visserijsector vastgesteld.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat op landbouwgebied vooruitgang was geboekt bij de aanpassing van de wetgeving aan het acquis communautaire en bij de totstandbrenging en de versterking van de structuren voor de toepassing ervan. Toch waren er extra inspanningen nodig, met name voor de ordening van de markten en voor de veterinaire en de fytosanitaire sector. In de visserijsector kon er daarentegen geen vooruitgang worden gemeld.

Volgens het verslag van november 2000 waren er vorderingen gemaakt bij de aanpassing van de Tsjechische regelgeving aan het acquis communautaire. Vooruitgang moest nog worden geboekt bij de invoering van de gemeenschappelijke marktordeningen, de versterking van de bestuurscapaciteit die nodig is voor de toepassing van het acquis in de sector gewasbescherming, op het gebied van de plattelandsontwikkeling en in de bosbouw. In de visserijsector waren sedert het laatste rapport weinig vorderingen geconstateerd.

In het verslag van november 2001 werd gewezen op de geleverde inspanningen om de wetgeving verder aan te passen aan het communautair acquis en de beheersstructuren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in te stellen.

In de visserijsector was enige vooruitgang geboekt: op structuurgebied waren programmeringsdocumenten ontwikkeld en er was een producentenvereniging opgericht. Wat de nationale steunmaatregelen in de visserijsector betreft, werden de programma's ter ondersteuning van de productiviteit door middel van staatssubsidies in 2001 voortgezet.

In het verslag van oktober 2002 wordt een overzicht gegeven van de aanpassing van de administratieve structuren en van de omzetting van het acquis op fytosanitair gebied. Het land moet echter zijn achterstand op het gebied van de algemene aanpassing aan het landbouwacquis inhalen. In de visserijsector is vooruitgang geboekt, vooral op structureel gebied en wat het marktbeleid betreft.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft ten doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert, met, binnen de EG, vrij verkeer van landbouwproducten.

De Europa-Overeenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen de Tsjechische Republiek en de Gemeenschap en heeft ten doel de samenwerking te bevorderen op het gebied van de modernisering, de herstructurering en de privatisering van zowel de landbouw als de Tsjechische agro-industrie, en de aanpassing van de fytosanitaire voorschriften. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de afzetvoorschriften voor bepaalde producten. Deze regelgeving heeft ten doel de consument, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat gemeenschappelijke marktordeningen, een structuurbeleid, overeenkomsten met derde landen, instandhoudingen beheer van de visbestanden, alsmede wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

De Europa-Overeenkomst voorziet in bepalingen inzake handel in visserijproducten met de Gemeenschap. In het Witboek zijn geen maatregelen terzake genomen.

EVALUATIE

Landbouw In 2001 neemt de landbouw ongeveer 4,2% van de bruto toegevoegde waarde van Tsjechië voor zijn rekening en 4,6% van de totale werkgelegenheid. Bij de handel van Tsjechië met de Europese Gemeenschap heeft deze laatste een overschot van 667 miljoen euro. In 2002 bedraagt het aandeel van de landbouw in de begroting 420 miljoen euro. Bijna alle te restitueren gronden zijn gerestitueerd.

  • Horizontale vraagstukkenEr moet verder werk worden gemaakt van de versterking van de betaalorganen en van de invoering van marktmechanismen, het Geïntegreerd beheers- en controlesysteem en het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen.
  • Gemeenschappelijke marktordeningenDe functionering van het in april 2001 opgerichte interventiefonds voor de landbouw wordt verder voorbereid want het voldoet nog niet aan alle communautaire eisen. De sectoren van de belangrijke en gespecialiseerde teelten, de dierlijke producten en de wijnbouw moeten verder worden aangepast.
  • Plattelandsontwikkeling en bosbouwOp dit gebied heeft de Tsjechische Republiek grote vorderingen gemaakt.
  • Veterinaire en fytosanitaire maatregelen en voedselveiligheidEr zijn verdere inspanningen nodig op het gebied van het dierenwelzijn, de regels voor de invoer uit derde landen, de dierenidentificatie en de veterinaire controles. De veterinaire inspecties aan de grenzen moeten worden versterkt.Er zijn meer maatregelen nodig in de sector van de verwerkingsinstallaties.De Tsjechische Republiek is toegetreden tot het systeem voor de melding van dierziekten (ADNS).Wat de verwerking van dierlijk afval betreft, moet de aanpassing aan het acquis worden afgerond, met name voor afval met laag risico.Wat de volksgezondheid betreft, is nog niet voldaan aan de eisen van het acquis.De veterinaire overheidsadministratie en de landbouw- en voedselinspectiedienst van de overheid functioneren goed.De fytosanitaire voorschriften zijn doorgaans aangepast aan het acquis. De voorschriften met betrekking tot de zogenaamde gekkekoeienziekte (BSE) moeten worden aangevuld.De fytosanitaire administratie werkt goed.Op het gebied van de voedselveiligheid is alles gepland voor de tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis.

Sinds het advies van 1997 heeft de Tsjechische Republiek vorderingen gemaakt. De onderhandelingen worden voortgezet. Het land moet met name zijn administratieve structuren versterken.

Visserij

De Tsjechische Republiek moet zijn wetgeving aanpassen teneinde zich in overeenstemming te brengen met het acquis op invoergebied. Sinds het advies van 1997 heeft de Tsjechische Republiek vooruitgang geboekt op bepaalde gebieden. Dit hoofdstuk wordt voorlopig afgesloten, er is geen overgangsregeling aangevraagd en de Tsjechische Republiek is zijn verbintenissen gedeeltelijk nagekomen. De bestuurlijke capaciteit moet verder worden versterkt.

Laatste wijziging: 14.01.2003

Top