Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97)2002 def Verslag van de Commissie COM(98)701 def. Verslag van de Commissie COM(1999)509 def Verslag van de Commissie COM(2000)709 def Verslag van de Commissie SEC(2001)1752 Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Het advies van juli 1997 heeft als mening gegeven dat Polen grote inspanningen moest doen om zijn wetgeving op het acquis communautaire af te stemmen, hoewel bij de vaststelling van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) vermelde maatregelen reeds aanzienlijke vooruitgang was geboekt.

Het verslag van november 1998 sluit aan bij deze eerste beoordeling en wijst op de noodzaak van verdere voortgang bij de aanpassing aan het acquis communautaire, vooral bij de prioriteiten op korte termijn van het Toetredingspartnerschap. Ook zijn extra inspanningen nodig op het vlak van het beleid voor plattelandsontwikkeling en met betrekking tot de herstructurering van de levensmiddelenindustrie. Prioriteiten: modernisering van installaties in verband met veterinaire en fytosanitaire wetgeving. Voor de visserijsector werd onvoldoende vooruitgang geboekt.

Het verslag van oktober 1999 ligt in het verlengde van de voorgaande verslagen. Daarin wordt nogmaals bevestigd dat de integratie van de Poolse landbouw in die van de EU een aantal grote uitdagingen inhoudt. Een eerste stap in de goede richting is de goedkeuring van een structureel beleid op dit gebied, maar er zijn nog inspanningen nodig om dit beleid in een permanent doeltreffend instrument vast te leggen. Hoewel de uitvoering van de regelingen van het acquis vordert, met name in de veterinaire en de fytosanitaire sectoren, laten de planning en de begroting van de op nationaal en regionaal niveau vereiste structuren op zich wachten. In de visserij is de stand van zaken nog steeds onbevredigend. De toepassing van het communautair acquis gaat niet vooruit. De goedkeuring van een herstructureringsbeleid en programma staat nog steeds bovenaan op de agenda.

Het verslag van november 2000 vermeldt dat er sinds het vorige verslag weinig voortgang is geboekt. Op wetgevend en institutioneel gebied is nog heel veel werk te verrichten. Met name moet de rol van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het EOGFL worden afgebakend. Ook moet het geïntegreerde beheers- en controlesysteem in overeenstemming met het communautair acquis worden opgezet en een beleid voor verkoopbevordering van producten worden gevoerd. Polen moet ook bepalingen goedkeuren in verband met deelname aan het Communautair informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen. Het beheersysteem voor de gemeenschappelijke marktordeningen moet aan het communautair acquis worden aangepast. Sinds het vorige verslag is op veterinair en fytosanitair gebied geen enkele voortgang geboekt bij de aanpassing van de wetgeving aan het communautair acquis. Om het visserijbeleid te kunnen uitvoeren moet Polen de bestuurscapaciteit uitbreiden en het beheers- en controlesysteem opzetten in overeenstemming met het communautair acquis.

In het verslag van november 2001 wordt gewezen op de intensivering van de inspanningen die Polen heeft geleverd met het oog op de overname van het acquis communautaire op landbouwgebied. De voorbereiding en de uitvoering van de communautaire mechanismen zijn evenwel nog ontoereikend.

Daarnaast wordt in het verslag van november 2001 bevestigd dat Polen de wet op de visserij heeft goedgekeurd, op basis waarvan de juridische instrumenten zullen kunnen worden ingevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van de meeste onderdelen van het acquis met betrekking tot de visserij. Behalve inzake marktbeleid en de oprichting van een afdeling voor marktorganisatie binnen het departement visserij is geen echte vooruitgang te melden.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft ten doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert, met, binnen de EG, vrij verkeer van landbouwproducten.

De Europa-Overeenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen Polen en de Gemeenschap en heeft ten doel de samenwerking tussen de partijen te bevorderen met het oog op de modernisering, herstructurering en privatisering van de landbouw en de agro-industriële sector in het land, en op de vaststelling van normen voor de fytosanitaire sector. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de afzetvoorschriften voor bepaalde producten. Deze regelgeving heeft ten doel de consument, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat gemeenschappelijke marktordeningen, een structuurbeleid, overeenkomsten met derde landen, instandhoudingen beheer van de visbestanden, alsmede wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

De Europa-Overeenkomst voorziet in bepalingen inzake handel in visserijproducten met de Gemeenschap. In het Witboek zijn geen maatregelen terzake genomen.

EVALUATIE

Landbouw

Het aandeel van de landbouw in de Poolse bruto toegevoegde waarde blijft dalen en is van 4% in 1999 teruggelopen tot 3,3% in 2000. Het aandeel in de totale werkgelegenheid bedraagt nog steeds 18,8%. De algemene situatie met betrekking tot de inkomens is in 2000 verbeterd. Het overschot op de handelsbalans ten gunste van de Gemeenschap neemt verder toe, van 535 miljoen euro in 1999 tot 677,8 miljoen euro in 2000. De landbouwbegroting ligt in 2001 23,6% hoger dan in 2000.

De richtsnoeren voor de strategie op middellange termijn voor landbouw en plattelandsontwikkeling en voor het coherent beleid inzake structurele ontwikkeling voor de plattelandsgebieden en de landbouw zijn in acht genomen. Bovendien is in september 2000 het pact voor de landbouw en de plattelandsgebieden goedgekeurd.

Wat de grondmarkt betreft, beheert het bureau voor agrarische eigendom de 3,5 miljoen hectare die nog steeds in staatsbezit zijn.

  • Horizontale vraagstukken Er is weinig vooruitgang geboekt ten aanzien van de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot het EOGFL. Er wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van het Bureau voor de herstructurering en de modernisering van de landbouw (ARMA) en van het Bureau voor landbouwmarkten (AMA), beide beheersinstanties in het kader van het EOGFL. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Voorts zijn de rechtsgrondslag voor de deelname aan het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) en de wet inzake de biologische landbouw goedgekeurd.
  • Gemeenschappelijke marktordeningen Eind 2000 en in maart 2001 zijn twee wetten goedgekeurd betreffende respectievelijk marktonderzoeken en -studies en afzetnormen. De sectoren suiker, zuivelproducten, gedroogde voedergewassen, verse groenten en fruit, evenals de sectoren wijn, tabak en hop zijn ten dele in overeenstemming met het acquis. Niettemin blijven leemten bestaan op het gebied van de uitvoering en de follow-up van en de controle op de afzetnormen en het gebruik van de instrumenten voor het beheer van het aanbod. Bovendien is het niet zeker of de voor de oprichting van producentenverenigingen toegekende bedragen voldoende stimulerend zijn. Het mechanisme voor het beheer van de melkquota moet vóór de toetreding worden ingesteld.
  • Plattelandsontwikkeling en bosbouw De inspanningen waren hoofdzakelijk geconcentreerd op de uitvoering van het Sapard-programma. Arma, dat samen met Ama is aangewezen als betaal- en uitvoeringsorgaan in het kader van Sapard, zal plattelandsontwikkelingsprogramma's kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag voor de regeling voor vervroegde uittreding is goedgekeurd.De voorbereidselen voor milieumaatregelen in de landbouw en herbebossing zijn voortgezet Er moet vooruitgang worden geboekt op het gebied van de indeling van probleemgebieden, de vaststelling van goede landbouwpraktijken en vooral van een geïntegreerd beleid voor plattelandsonderwijs. De voorschriften inzake de bosbouw zijn nog helemaal niet in overeenstemming met het acquis.
  • Veterinaire en fytosanitaire sector en voedselveiligheid Op veterinair gebied kan het acquis in Polen worden omgezet dank zij de in september 2001 goedgekeurde kaderwet. De wet op de kwaliteitsnormen voor de afzet van landbouwproducten en voedingsmiddelen treedt in januari 2002 in werking. Eind 2000 is een strategie vastgesteld voor de herstructurering van de vlees- en zuivelindustrie, die echter nog niet voldoende doeltreffend is. De maatregelen inzake dierlijk afval zijn, op de groeibevorderende stoffen na, in overeenstemming met het acquis. Er zullen aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd ten aanzien van het welzijn, het vervoer en de registratie van dieren, de controle op de verplaatsingen, de invoering van het dierenregister en het urgentieplan. Sinds 2001 is er een programma voor de opsporing van BSE dat in overeenstemming is met de communautaire normen. Wat de beoordeling van het geografisch risico voor BSE betreft, is Polen ingedeeld in categorie III. Wat de fytosanitaire maatregelen betreft, blijft de omzetting van het acquis, ondanks een zekere vooruitgang dank zij de goedkeuring van wetten inzake de bescherming van zaaizaad en vermeerderingsmateriaal, ontoereikend. Met betrekking tot voedselveiligheid heeft de Raad van ministers een informatiedocument over de juridische en organisationele aspecten van de voedselveiligheid goedgekeurd. Er is echter nog geen algemene strategie.

Visserij

De visserij vertegenwoordigt 0,4% van het BBP. De productie bedraagt ongeveer 39.000 ton per jaar. In 1998 telde de vloot ongeveer 456 vaartuigen, waarvan er slechts 33 niet in de Oostzee visten.

In 1999 is op het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling een afdeling voor de visserij ingesteld. Regelgeving voor het beheer en de bescherming van de zee is goedgekeurd. Toch kan niet worden geconstateerd dat de visserijcontrole efficiënter is geworden. De controle op grote schepen is nog steeds niet in overeenstemming met het communautair acquis.

Polen heeft voor de periode 2000-2006 een structuurprogramma voor de visserij goedgekeurd voor de herstructurering en de modernisering van de vissersvloot. Door vaststelling van wetgeving zal het beter mogelijk worden de controle op de visserij en de naleving van de vangstquota uit te voeren. Er zijn ook vorderingen gemaakt met de registratie van de vissersvloot.

De visserijsector ontvangt staatssteun.

Wat de aanpassing aan het acquis betreft, is echter weinig vooruitgang geboekt en moet Polen werken aan en investeren in met name de versterking van de bestuurlijke capaciteit.

Die moet in het algemeen tot ontwikkeling worden gebracht op zowel nationaal als regionaal niveau. Met betrekking tot het beheer van en de controle op de bestanden, moet Polen de diensten voor controle en toezicht op de visserij voorzien van vast en gekwalificeerd personeel. Op het gebied van het structuurbeleid moet nog een beheersplan worden opgesteld om de vlootcapaciteit aan te passen aan de beschikbare bestanden. Op het vlak van het marktbeleid ten slotte is nog geen enkel interventiemechanisme voor visserijproducten ingevoerd dat in overeenstemming is met de communautaire instrumenten.

Laatste wijziging: 03.09.2002

Top