Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM (97)2005 def.- Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98)704 def.- Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(99) 506 def.- Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 706 def.- Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001)700 def. -SEC (2001)1749 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Europese Commissie [COM(2000)700 def.-SEC(2002) 1045]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie gezegd van mening te zijn dat, alhoewel op het gebied van de vaststelling van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt vermelde maatregelen reeds aanzienlijke vooruitgang was geboekt, Letland nog grote inspanningen moest leveren om zijn wetgeving op het acquis communautaire af te stemmen. Zij vond met name dat er nog een bijzondere inspanning vereist was op het gebied van:

  • de implementering van de voorschriften op veterinair en fytosanitair gebied en het toezicht op de naleving ervan, en de modernisering van de inrichtingen om aan de EG-normen te voldoen; dit is vooral belangrijk met betrekking tot de keuringen en controles in het kader van de bescherming aan de buitengrenzen van de Europese Gemeenschap;
  • de versterking van het administratief apparaat om te bereiken dat de instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen worden toegepast en dat toezicht kan worden gehouden op de naleving van de voorschriften;
  • een verdere ingrijpende herstructurering van de agrovoeding, om het concurrentievermogen van deze sector te verbeteren.

De Commissie constateerde voorts dat, aangezien in Letland slechts enkele regelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid werden toegepast, het landbouwbeleid in dit land ingrijpend diende te worden hervormd en er een aanzienlijke inspanning nodig was om een toetreding tot de Europese Unie op middellange termijn voor te bereiden.

Op visserijgebied stelde de Commissie dat er voor de modernisering en voor de tenuitvoerlegging van het acquis belangrijke inspanningen nodig waren, maar dat deze sector geen grote problemen op middellange termijn leek te zullen opleveren.

In het verslag van november 1998 wordt geconstateerd dat wat het landbouwbeleid betreft vorderingen zijn gemaakt op alle in het advies aangegeven (en in het vorenstaande genoemde) gebieden en ook bij de aanpassing van de wetgeving, overeenkomstig de afspraken in het kader van het toetredingspartnerschap. Wat het visserijbeleid betreft heeft Letland zijn inspanningen voortgezet, vooral door de aanneming van specifieke programma's.

In het verslag van oktober 1999 wordt de nadruk gelegd op de belangrijke vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de privatisering van landbouwgrond. Op andere terreinen (aanpassing van de wetgeving, toepassing van de veterinaire en fytosanitaire normen, versterking van de administratieve capaciteit en herstructurering van de levensmiddelensector) valt nog veel werk te verrichten. Wat de visserij betreft, moet Letland zijn inspanningen voortzetten om zijn vloot meer concurrentiekracht te geven en zich aan te passen aan de regelingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

In het verslag van november 2000 wordt vermeld dat Letland vooruitgang heeft geboekt bij de aanpassing van zijn landbouwwetgeving aan het acquis communautaire. In de visserijsector zal Letland, hoewel reeds enige vordering is gemaakt, zijn inspanningen moeten voortzetten.

In het verslag van november 2001 wordt geconstateerd dat in het landbouwbeleid geen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. Er zijn evenwel inspanningen geleverd in de fytosanitaire en de veterinaire sector.

Wat visserij betreft, is vooruitgang geboekt in de harmonisering van de wetgeving. In 2001 is aldus een verordening goedgekeurd met betrekking tot de controle op het aanlanden en op de verkoop van vis, op het vervoer van visserijproducten, en op de opslagplaatsen en de productieruimten. Wat de administratieve capaciteit betreft, zijn eveneens vorderingen gemaakt: de raad voor het mariene milieu is versterkt en de controle is intensiever. Voorts wordt geconstateerd dat inzake de meting van visserijvaartuigen wetgeving is vastgesteld en dat bij de nationale visserijraad een vlootregister voor de visserij tot stand is gebracht. Tenslotte blijkt dat in Letland in het beleid inzake staatssteun voor de visserijsector niets is gewijzigd.

In het verslag van oktober 2002 wordt erop gewezen dat Letland zijn inspanningen op landbouwgebied heeft voortgezet. Op het gebied van de visserij hebben de inspanningen vooral betrekking op bestandbeheer, inspectie en controle.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is erop gericht een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden die de agrarische gemeenschap een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert, met, binnen de EG, vrij verkeer van landbouwproducten.

De Europa-Overeenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen Letland en de Europese Gemeenschap en heeft ten doel de samenwerking tussen de partijen te bevorderen met het oog op de modernisering, herstructurering en privatisering van de landbouw en de agro-industriële sector in Letland, en op de vaststelling van normen voor de fytosanitaire sector. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de afzetvoorschriften voor bepaalde producten. Deze regelgeving heeft ten doel de consument, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat de gemeenschappelijke marktordening, het structuurbeleid, de met derde landen gesloten overeenkomsten, het beheer en de instandhouding van de visbestanden en het wetenschappelijk onderzoek op de betrokken terreinen.

In de Europa-Overeenkomst zijn bepalingen inzake de handel in visserijproducten met de Gemeenschap opgenomen. Het Witboek voorziet niet in maatregelen op dit gebied.

EVALUATIE

Landbouw

De toegevoegde waarde van de landbouwsector is in 2001 gestegen tot 4,7 % terwijl de werkgelegenheid in de landbouw goed is voor 15,1% van de totale werkgelegenheid. Het overschot op de voor de Gemeenschap positieve handelsbalans is van 151,6 miljoen euro in 1999 gestegen tot 193,2 miljoen euro in 2000. Van de nationale begroting is voor landbouw 40,07 miljoen euro ter beschikking gesteld.

  • Horizontale thema'sHet betaalorgaan zou snel moeten worden ingesteld. Er moeten inspanningen worden gedaan op het gebied van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen, de biologische landbouw en het kwaliteitsbeleid.
  • Gemeenschappelijke marktordeningenLetland moet nog wetgeving voorbereiden of, in sommige sectoren, wetgeving aanpassen. De Dienst voor plattelandssteun is nog niet geheel operationeel.
  • Plattelandsontwikkeling en bosbouwEr moet verder worden gewerkt aan de tenuitvoerlegging van het programma voor plattelandsontwikkeling.Op het gebied van de landbouwhervorming gaat de vooruitgang te traag.
  • Veterinaire en fytosanitaire maatregelen en voedselveiligheidDe omzetting en tenuitvoerlegging van wetgeving moeten worden versneld.Op het gebied van dierenwelzijn is de aanpassing vrijwel voltooid. Er moeten inspanningen worden gedaan met betrekking tot de diergezondheid, de inspectie aan de grenzen en met name de deelname aan het ANIMO-programma, de bescherming van de volksgezondheid en de verwerking van dierlijk afval. Letland moet ook de wetgeving inzake diervoeders omzetten. Op fytosanitair gebied zijn de omzetting en de tenuitvoerlegging goed gevorderd; er moeten echter nog inspanningen worden geleverd met betrekking tot zaaizaad en tot de registratie van importeurs en producenten. Verder moeten de aanpassingen in de bestuursstructuur worden voltooid en moeten de procedures voor grenscontrole worden toegepast.Wat de voedselveiligheid betreft is grote vooruitgang gerealiseerd. De administratieve diensten moeten worden geherstructureerd.

Sinds het advies van 1997 heeft Letland vooruitgang geboekt. De onderhandelingen worden voortgezet. Het land moet met name het hele acquis definitief overnemen en zijn bestuurscapaciteit verbeteren.

Visserij

Letland moet de aanpassing met betrekking tot de structurele maatregelen en het marktbeleid voltooien. Het land moet tevens zijn bestuurscapaciteit versterken.

Sinds het advies van 1997 is vooruitgang geboekt en is Letland zijn verbintenissen deels nagekomen. Sprot is opgenomen op de lijst van soorten waarvoor beheersmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid gelden en er is een specifieke beheersregeling voor de Golf van Riga vastgesteld.

Laatste wijziging: 14.01.2003

Top