Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97)2001 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98)700 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999)505 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000)705 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001)700 def. -- SEC(2001)1748 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002)700 def. -- SEC(2002)1404 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003)675 def. -- SEC(2003)1205 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003].

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 oordeelde de Commissie dat Hongarije nog meer maatregelen moest nemen om zich aan het acquis communautaire aan te passen, alhoewel reeds aanzienlijke vooruitgang was geboekt met de vaststelling van de in het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) bedoelde maatregelen.

In het verslag van november 1998 werd de stand van het aanpassingsproces bevredigend geacht, maar werd tevens gevraagd de aandacht niet te laten verslappen en aanzienlijke inspanningen te blijven leveren. Op visserijgebied vroeg de Commissie de instellingen te versterken en de toezichthoudende instanties verder te ontwikkelen, alhoewel de juridische basis reeds aanwezig was.

Het verslag van oktober 1999 bevestigde dat Hongarije bij de uitvoering van het landbouwbeleid op middellange termijn en bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis communautaire weinig vooruitgang had geboekt. Ook op het gebied van de visserij waren nog meer inspanningen nodig, al had deze sector vanwege de geografische ligging van Hongarije een uiterst beperkte betekenis.

In het verslag van november 2000 werd onderstreept dat Hongarije over een goede basis beschikte om het acquis communautaire ten uitvoer te leggen, maar dat het proces betreffende de goedkeuring van de mechanismen voor de gemeenschappelijke marktordening en de structuren in verband met het Europees Oriëntatie-en Garantiefonds voor de Landbouw, te traag verliep om de bestuurlijke capaciteit te kunnen vergroten. Op het gebied van de visserij is sedert 1999 geen vooruitgang meer geboekt.

In het verslag van november 2001 werd geconstateerd dat Hongarije zich verder had aangepast aan het acquis communautaire. Desondanks moest nog veel vooruitgang worden geboekt: de landbouw was niet concurrerend genoeg en de herverkaveling en de grondmarkt vormden nog steeds een probleem.

Op visserijgebied was geen voortgang gemaakt met de uitvoering van het acquis, hoewel duidelijk inspanningen waren geleverd om de administratieve capaciteit te versterken, met name door de aanwerving van personeel dat binnen het ministerie van landbouw en plattelandsontwikkeling met visserij-aangelegenheden wordt belast.

In het verslag van oktober 2002 werd meegedeeld dat Hongarije sedert het laatste verslag weinig vooruitgang had geboekt op de gebieden landbouw en visserij.

Het verslag van november 2003 toont aan dat Hongarije sedert de laatste verslagen op de meeste gebieden vooruitgang heeft geboekt. Met betrekking tot de visserij lijkt Hongarije in staat te zijn nagenoeg al zijn verbintenissen na te komen, op enkele punten na.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft ten doel een moderne landbouw te ontwikkelen of in stand te houden die de agrarische bevolking een billijke levensstandaard en de consument de levering van landbouwproducten tegen redelijke prijzen garandeert, met, binnen de EG, vrij verkeer van landbouwproducten.

De Europaovereenkomst vormt het juridische kader voor de handel in landbouwproducten tussen Hongarije en de Europese Gemeenschap en is erop gericht samenwerking op het gebied van modernisering, herstructurering en privatisering van de Hongaarse landbouwsector, alsook de ontwikkeling van de agro-industriesector en fytosanitaire normen te bevorderen. Het Witboek over de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt heeft betrekking op de veterinaire en fytosanitaire controles, de controle op diervoeding en de voorschriften voor het in de handel brengen van producten. Met de desbetreffende wetgeving wordt beoogd de consumenten, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten te beschermen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid omvat gemeenschappelijke marktordeningen, een structuurbeleid, overeenkomsten met derde landen, instandhoudingen beheer van de visbestanden, alsmede wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

De Europaovereenkomst voorziet in bepalingen inzake handel in visserijproducten met de Gemeenschap. In het Witboek zijn geen maatregelen terzake genomen.

EVALUATIE

Landbouw

Hongarije is sedert het laatste verslag sterk vooruitgegaan, met name wat betreft het Communautair informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB), de steunmaatregelen van de staten, het kwaliteitsbeleid en de biologische landbouw. In de veterinaire en de fytosanitaire sector kan Hongarije de naleving garanderen van de maatregelen betreffende dieren, behalve inzake de systemen voor veterinaire controle, de gemeenschappelijke en de fytosanitaire maatregelen. Daarentegen bestaan er ernstige vertragingen betreffende de invoering van het betaalorgaan en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Er bestaan ook vertragingen betreffende de plattelandsontwikkeling, de volksgezondheid en de oprichting van producentenorganisaties.

Visserij

Hongarije heeft geen enkele internationale overeenkomst op visserijgebied ondertekend. Het land respecteert zijn verbintenissen in het algemeen, maar moet zijn wetgeving aanpassen aan het acquis. Het met het beheer belaste personeelsbestand moet worden versterkt en er moet een samenhangend visserijbeleid worden vastgesteld. Bovendien wordt Hongarije met aandrang aanbevolen producentenverenigingen op te richten.

Laatste wijziging: 27.02.2004

Top