Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(93) 313 def.Verslag van de Commissie COM(98) 710 def.Verslag van de Commissie COM(1999) 502 def.Verslag van de Commissie COM(2000) 702 def. Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 was de Commissie van mening dat de toetreding van Cyprus op sociaal gebied geen aanleiding zou geven tot grote moeilijkheden. Ook thans is de sociale situatie vergelijkbaar met die in de lidstaten.

Het verslag van november 1998 noteerde vooruitgang bij de omzetting van het acquis, maar was niettemin van mening dat verdere inspanningen noodzakelijk waren, met name op het gebied van het arbeidsrecht en de veiligheid en gezondheid op het werk.

In november 2000 stelde het verslag van de Commissie een zekere vooruitgang op sociaal vlak vast. Met name is inzake gelijke behandeling en arbeidsrecht belangrijke vooruitgang geboekt bij de omzetting van het acquis.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op sociaal gebied bestrijken de communautaire verworvenheden, behalve de verschillende specifieke actieprogramma's, onder andere op het gebied van de volksgezondheid, en het Europees Sociaal Fonds, de gezondheid en veiligheid op het werk, het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden, de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor migrerende werknemers, alsmede tabaksproducten.

Op al deze gebieden stelt de sociale wetgeving van de Europese Unie minimumvoorschiften vast die vergezeld gaan van vrijwaringsclausules voor de verst gevorderde lidstaten.

Bovendien is de raadpleging van de sociale partners alsook de sociale dialoog op Europees niveau vastgelegd in de artikelen 138 en 139 van het Verdrag (oud-artikelen 118A en 118B).

EVALUATIE

Op het gebied van de werkgelegenheid is de situatie bevredigend. Vergeleken met het EU-gemiddelde is de werkloosheid laag - ongeveer 3% -. De werkgelegenheidsprogramma's worden voorbereid en ten uitvoer gelegd in het kader van de economische ontwikkelingsplannen van de regering. Een van de voornaamste doelstellingen is om tot een productiever gebruik van het arbeidspotentieel te komen in een situatie van volledige werkgelegenheid.

Wat het arbeidsrecht betreft, is Cyprus op het ogenblik bezig zijn wetgeving in lijn te brengen met die van de Europese Unie, maar er zijn nog aanvullende inspanningen noodzakelijk om belangrijke richtlijnen over te nemen. In juni 2000 zijn twee wetten inzake de voorlichting van werknemers en inzake het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen of vestigingen goedgekeurd. In september 2000 is het gewijzigde Europees Sociaal Handvest geratificeerd. Op het gebied van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn de voornaamste bepalingen van de Unie omgezet. De gelijke toegang tot arbeid wordt gewaarborgd door de algemene non-discriminatieclausule. In verband met het ouderschapsverlof, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen of de strijd tegen indirecte discriminatie is wetgeving in voorbereiding.

Wat de gezondheid en veiligheid op het werk betreft, is Cyprus aan een herziening van de wetgeving begonnen. In 1997 is een wet terzake in werking getreden waarin de algemene beginselen van het acquis zijn omgezet. In april 2000 is een wijziging van de wet op de bescherming van de werknemers tegen het risico van asbest op de arbeidsplaats goedgekeurd. De aanpassing van de wetgeving inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats is voortgezet met een wet die in juli 2000 is goedgekeurd.

In juli 2000 is een wet goedgekeurd waarmee het algemene beginsel van non-discriminatie op arbeidsvlak is ingevoerd.

Top