Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIE

Advies van de Commissie COM(97) 2010 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(98) 709 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM (1999) 512 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM (2000) 712 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2003)675 def. SEC(2003)1208 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Europese Commissie dat Slovenië inzake sociaal beleid de aanzienlijke hervormingen die het reeds heeft ondernomen, dient voort te zetten en dat de sociale dialoog er moet worden uitgebouwd. Zij heeft bevestigd dat Slovenië op middellange termijn aan de voorwaarden voor toetreding zou kunnen voldoen als het land zijn inspanningen zou voortzetten.

In het verslag van november 1998 werd vastgesteld dat de inspanningen die zijn verricht om de Sloveense wetgeving aan het acquis aan te passen, onvoldoende waren. Er waren bijgevolg extra inspanningen nodig om aan de verplichtingen op dit gebied te voldoen. Ook moest de openbare arbeidsvoorziening worden versterkt.

In haar verslagen van oktober 1999 en 2000 kwam de Commissie tot de conclusie dat het algemene situatie op het gebied van werkgelegenheid en de sociale zaken beter was geworden, dankzij de versnelling van het tempo van de hervormingen. Zij was evenwel ook van oordeel dat er op bepaalde terreinen nog sprake was van een zekere achterstand.

In haar verslag over 2003 wijst de Commissie erop dat Slovenië voor het grootste deel voldaan heeft aan de toetredingseisen op het gebied van het arbeidsrecht, de gelijke behandeling van man en vrouw, gezondheidszorg en arbeidszekerheid, de sociale dialoog, volksgezondheid, het werkgelegenheidsbeleid, sociale integratie en sociale bescherming. Slovenië zou dit acquis reeds bij toetreding ten uitvoer kunnen leggen.

Wat het Europees Sociaal Fonds en de bestrijding van discriminatie betreft, moet evenwel nog bijzondere aandacht worden besteed aan een volledige tenuitvoerlegging.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op sociaal gebied heeft het wetgevend acquis, naast de diverse specifieke actieprogramma's, met name op het gebied van de gezondheidszorg en het Europees Sociaal Fonds, betrekking op gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, coördinatie van de sociale-zekerheidsstelsels voor migrerende werknemers, alsmede tabaksproducten.

Op al deze gebieden stelt de sociale wetgeving van de Unie minimumvoorschriften vast, vergezeld van vrijwaringsclausules voor de meest gevorderde lidstaten.

Bovendien is de raadpleging van de sociale partners alsook de sociale dialoog op Europees niveau vastgelegd in de artikelen 138 en 139 van het Verdrag (oud-artikelen 118A en 118B).

EVALUATIE

Volgens het verslag over 2003 is de Sloveense wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht in grote mate in overeenstemming met het acquis, behalve wat de werktijden van zeelieden en het personeel van burgerluchtvaartmaatschappijen betreft. De wetgeving inzake collectieve ontslagen moet nog enigszins worden verfijnd. Slovenië heeft wetgeving goedgekeurd betreffende de aanpassing aan het acquis op het gebied van jongeren. Het nieuwe acquis ter aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap zal na de toetreding worden omgezet.

In oktober 1998 is een nieuwe versie van de wet op de werkgelegenheid en de werkloosheidsverzekering goedgekeurd. Zij is bedoeld om Slovenië in staat te stellen een « actief » werkgelegenheidsbeleid te voeren, de reïntegratie in het arbeidsproces te bevorderen en zwartwerken te ontmoedigen. Eind 1999 werd een nationaal programma voor de werkgelegenheid voor 2000 en 2001 goedgekeurd.

In het verslag over 2003 is vermeld dat er nog inspanningen moeten worden gedaan om de prioriteiten uit te voeren die zijn vastgesteld in het kader van de gemeenschappelijke evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid. Het is met name van belang maatregelen te nemen ten behoeve van personen die niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen en verder te gaan met de hervorming van de systemen voor permanente educatie. Slovenië moet ook meer moeite doen om zwart werken tegen te gaan en maatregelen nemen om het actief ouder worden te bevorderen.

De werkloosheid is sinds 1998 verminderd, namelijk van 7,4% in 1998, 7,2% in 1999, 6,6% in 2000 tot 6% in 2002.

In het verslag over 2000 werd reeds vermeld dat de tripartiete sociale dialoog goed functioneerde, maar dat nog vooruitgang nodig was op het gebied van de bipartiete sociale dialoog. Vlak voor de toetreding wordt in het verslag over 2003 geconstateerd dat het bestuurlijk kader aanwezig is en dat met de sociale dialoog goede vorderingen zijn gemaakt, vooral op tripartiet niveau. De autonome bipartiete sociale dialoog en vrije collectieve onderhandelingen tussen de organisaties van sociale partners waarvan het lidmaatschap vrijwillig is moet nog worden bevorderd zowel op sectoraal niveau als op het niveau van de ondernemingen.

In juni 1999 is een nieuwe wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk goedgekeurd. Sindsdien zijn er acht uitvoeringbesluiten goedgekeurd waarbij EU-maatregelen werden omgezet. Slovenië neemt sinds mei 2000 deel aan de EU-programma's inzake gezondheidsbevordering, kankerbestrijding, drugsbestrijding en de preventie van aids. In het verslag over 2003 wijst de Commissie erop dat Slovenië haar wetgeving grotendeels aan het acquis heeft aangepast. Er zijn overgangsperioden vastgesteld voor de omzetting van richtlijnen betreffende de bescherming van werknemers tegen lawaai en chemische en bioogische stoffen op de werkplek.

Slovenië is klaar met de aanpassing aan het acquis op het gebied van de volksgezondheid. De versterking van de bestuurlijke capaciteit moet in 2004 worden voortgezet om aan de eisen van de Unie op het gebied van toezicht en controle op besmettelijke ziekten te voldoen. Sinds 2001 zijn er aanmerkelijke vorderingen geboekt bij de verbetering van de volksgezondheid en de uitgaven voor gezondheidszorg.

Wat de gelijkheid van man en vrouw betreft, moest Slovenië in 2000 nog de nieuwe wet op ouderschaps- en gezinstoelagen goedkeuren en gelijke behandeling binnen de bedrijfsregelingen van de sociale zekerheid waarborgen. Volgens het verslag over 2003 heeft Slovenië alle wettelijke bepalingen op het gebied van de gelijkheid van man en vrouw omgezet en de wettelijke omzetting is in overeenstemming met het acquis. Bij het Bureau Gelijke Kansen is een dienst opgericht die speciaal belast is met het horen van personen die slachtoffer menen te zijn van ongelijke behandeling, welke dienst adviezen kan uitbrengen.

Er zijn zeker vorderingen gemaakt bij de wettelijke aanpassing op het gebied van de bestrijding van discriminatie, maar deze is nog niet geheel voltooid. Een orgaan dat zich specifiek met gelijke kansen bezighoudt moet nog worden opgericht.

In de loop van 2004 moeten de Commissie en Slovenië een gemeenschappelijk memorandum voltooien over sociale integratie waarin de voornaamste kwesties en mogelijke oriëntaties in verband met de bevordering van de sociale integratie worden behandeld. Een geïntegreerde strategie en een actieprogramma op het gebied van de sociale integratie moeten op deze basis op nationaal niveau worden opgesteld.

Op het gebied van de sociale bescherming moeten de inspanningen worden voortgezet om de hervormingen ten uitvoer te leggen die zijn ingevoerd ter verbetering van het niveau en de doelmatigheid van de sociale bescherming.

Laatste wijziging: 19.01.2004

Top