Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98)700 def - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999)505 def - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def - SEC(2001) 1748 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def - SEC(2002) 1404 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het verslag van november 1998 stelde de Commissie vast dat er aanzienlijke vooruitgang was geboekt, maar achtte zij extra inspanningen noodzakelijk om tot een volledige omzetting van het acquis te komen.

Het verslag van oktober 1999 bevestigde dat Hongarije goede vooruitgang had geboekt bij de omzetting van het acquis op dit gebied. Er werd echter aanbevolen bijzondere aandacht te besteden aan de tenuitvoerlegging van het acquis op het gebied van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en aan de toepassing van de communautaire normen betreffende het arbeidsrecht.

Het verslag van oktober 2000 bevestigde deze vooruitgang, ondanks enkele reserves, met name inzake de gezondheidsindicatoren die nog ver onder de cijfers van de Europese Unie leken te liggen. Bovendien moesten nog aanzienlijke inspanningen worden geleverd voor de tenuitvoerlegging van het acquis op het gebied van gezondheid en veiligheid en gelijke behandeling.

In de loop van de volgende beide jaren heeft Hongarije aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op het gebied van het arbeidsrecht, van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en van gezondheid en veiligheid op het werk heeft Hongarije een groot deel van het acquis omgezet.

In het verslag van 2003 wordt vermeld dat Hongarije ten aanzien van het arbeidsrecht, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, gezondheid en veiligheid op het werk, de sociale dialoog, de volksgezondheid, het werkgelegenheidsbeleid, de sociale integratie en de sociale zekerheid de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende toezeggingen en verplichtingen grotendeels is nagekomen. Het zou in staat moeten zijn om na de toetreding het betreffende acquis te implementeren.

Hongarije voldoet wat betreft het Europees Sociaal Fonds en de bestrijding van discriminatie aan de meeste eisen voor toetreding. Toch moeten er op dit terrein nog meer maatregelen worden genomen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op sociaal gebied heeft het wetgevend acquis, naast de diverse specifieke actieprogramma's, met name op het gebied van de gezondheidszorg en het Europees Sociaal Fonds, betrekking op gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor migrerende werknemers, alsmede tabaksproducten.

Op al deze gebieden stelt de sociale wetgeving van de Unie minimumvoorschriften vast, vergezeld van vrijwaringsclausules voor de meest gevorderde lidstaten.

Bovendien zijn de raadpleging van de sociale partners en de sociale dialoog op Europees niveau vastgelegd in de artikelen 138 en 139 van het Verdrag (voormalige artikelen 118A en 118B).

EVALUATIE

Het werkloosheidspercentage blijft dalen: van 7,8 % in 1998 tot 5,7 % eind 2001 (volgens het Internationaal Arbeidsbureau). Het gaat vooral om langdurige werkloosheid, gekenmerkt door belangrijke regionale verschillen. In 2002 bereikte het werkloosheidscijfer 5, 6%.

Het verslag 2003 wijst erop dat er nog meer moet worden gedaan om de conclusies van de gezamenlijke evaluatie van de prioriteiten van het Hongaarse werkgelegenheidsbeleid in de praktijk om te zetten. Het is met name van belang het werkgelegenheidscijfer te laten stijgen, vooral dat van oudere werknemers, vrouwen en kansarme mensen zonder kwalificaties en de verschillen tussen de regio's te verminderen. Ook zouden er maatregelen ten behoeve van mobiliteit en prikkels om te gaan werken moeten worden genomen. Verder moet het streven zwart en informeel werk tegen te gaan worden voortgezet.

Wat het arbeidsrecht betreft, is de Hongaarse wetgeving reeds gedeeltelijk in overeenstemming met het acquis communautaire. In de tweede helft van 2001 is de richtlijn betreffende de insolventie van de werkgever omgezet.

In het verslag 2003 wordt meegedeeld dat Hongarije vrijwel het gehele acquis communautaire betreffende het arbeidsrecht heeft ingevoerd, met name door de goedkeuring van de nieuwe arbeidscode in maart 2003. Er zijn nog een aantal wijzigingen noodzakelijk om de Hongaarse wetgeving op één lijn te brengen met het acquis voor zover het de overgang van ondernemingen en arbeidstijden betreft. Het nieuwe acquis betreffende de informatie en raadpleging van werknemers in de Europese onderneming dient na de toetreding in het nationaal recht te worden omgezet.

Op het gebied van de sociale dialoog voltrekken zich sinds 1998 grote veranderingen. De organisatiegraad neemt af sinds het begin van de economische overgang, ook al is het aantal vakbonden en werkgeversorganisaties nog steeds te groot om de sociale dialoog daadwerkelijk te vergemakkelijken. De tripartiete nationale arbeidsraad, die begin 1999 in de plaats is gekomen van de raad voor belangenverzoening, is belast met arbeidsvraagstukken, waaronder loonkwesties, maar niet langer zoals zijn voorganger met begrotings- en belastingskwesties, noch met de regelgeving op het gebied van de sociale verzekering.

In de loop van 2003 zijn tripartiete nationale instanties ingesteld en de tripartiete sociale dialoog heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.

De autonome sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers moet weliswaar nog aanzienlijk geïntensiveerd worden, maar toch zijn er op dit terrein - vooral sinds mei 2002 - grote vorderingen gemaakt. Arbeidsovereenkomsten op sectoraal en ondernemingsniveau verdienen aanmoediging.

Het verslag van 2002 bevat de constatering dat Hongarije goede vooruitgang heeft geboekt op het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Hongarije heeft vlak voor de toetreding alle noodzakelijke wetgeving op dit terrein goedgekeurd. Nu moet het voortgaan met de versterking van de structuren voor de uitvoering daarvan.

Na omzetting van de richtlijn betreffende het manueel hanteren van lasten (es de en fr) heeft Hongarije zijn inspanningen voortgezet op het gebied van de blootstelling aan biologische agentia (es de en fr), de beeldschermapparatuur (es de en fr) en de persoonlijke beschermingsmiddelen (es de en fr). Hongarije heeft ook belangrijke inspanningen geleverd om het acquis om te zetten, met name wat de werkplekken, de bouwsector en de mijnbouwsector betreft.

Volgens het verslag van 2003 is het grootste gedeelte van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk goedgekeurd en zal deze bij de toetreding van kracht worden. Er zijn nog wijzigingen noodzakelijk om de wetgeving op één lijn te brengen, met name wat betreft de verplichting van de werkgever om de raadpleging en informatie van werknemers te waarborgen en hun participatie mogelijk te maken.

Sinds 1998 neemt Hongarije deel aan de communautaire programma's ter bevordering van de gezondheid, ter bestrijding van kanker, preventie van AIDS en andere overdraagbare ziektes en ter preventie van drugsverslaving. Ook heeft het sindsdien een grondige hervorming van zijn stelsel voor de volksgezondheid uitgevoerd.

In 2003 heeft Hongarije een wet aangenomen die tot doel heeft het acquis inzake tabaksgebruik om te zetten. De Hongaarse wetgeving is ten aanzien van de monitoring van en het toezicht op overdraagbare ziekten in overeenstemming met het acquis. De huidige initiatieven om de systemen voor monitoring en controle te versterken moeten evenwel worden voortgezet.

De voornaamste onderdelen van de benodigde administratieve structuren van het Europees Sociaal Fonds zijn thans aanwezig. Toch is het nog noodzakelijk de besluitvormingscapaciteit en de coördinatie tussen de ministeries te vergroten.

Het verslag 2003 stelt dat Hongarije zich moet blijven inzetten om hervormingen op het terrein van de sociale bescherming, met name die van de gezondheids- en pensioenstelsels uit te voeren; hierdoor zouden kwaliteit en efficiëntie van de sociale bescherming nog verder verbeterd kunnen worden.

Gedurende 2004 moeten de Commissie en Hongarije de laatste hand leggen aan het gezamenlijk memorandum inzake de sociale integratie, waarin de voornaamste vraagstukken in verband met de bevordering van de sociale integratie en eventuele beleidslijnen op dit gebied worden vastgelegd. Aan de hand hiervan zullen een geïntegreerde strategie en actieplan inzake sociale integratie op nationaal niveau worden geformuleerd.

Het verslag van 2003 bevat een oproep aan Hongarije om op het terrein van de bestrijding van de discriminatie zich aanzienlijk in te zetten voor de verbetering van de situatie van de Rom-minderheid, die - ondanks alle pogingen van de afgelopen jaren- nog steeds problematisch is.

Laatste wijziging: 09.01.2004

Top