Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2006 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 705 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 504 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 704 def. - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat het noodzakelijk was de sociale hervormingen voort te zetten, het stelsel voor gezondheidszorg aanzienlijk te verbeteren en de sociale dialoog te versterken. Zij onderstreepte ook dat Estland inspanningen moest leveren om op gebieden zoals gezondheid en veiligheid, arbeidsrecht en gelijke kansen zijn wetgeving aan de communautaire voorschriften aan te passen en moest voortgaan met het opzetten van de voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de wetgeving noodzakelijke structuren. De Commissie besloot dat, indien Estland zijn inspanningen voortzette, het op middellange termijn in staat zou moeten zijn om te voldoen aan de verplichtingen die met toetreding gepaard gaan.

Het verslag van november 1998 constateerde dat Estland vooruitgang had geboekt op het gebied van het arbeidsrecht en de hervorming van de sociale bescherming. Er waren echter nog inspanningen nodig voor het omzetten en ten uitvoer leggen van het acquis op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Estland moest ook een strategie voor de arbeidsmarkt vaststellen en zorgen voor de ontwikkeling van het menselijke potentieel.

Het verslag van oktober 1999 vond dat op dit gebied in zeer beperkte mate vooruitgang was geboekt en vroeg belangrijke inspanningen te leveren om de vastgestelde doelen te halen, met name op het gebied van de sociale dialoog.

In haar verslag van 2000 nam de Commissie kennis van bepaalde maatregelen die waren genomen, met name wat de arbeidswetgeving, de gezondheid op het werk en de sociale bescherming betreft.

Het verslag van 2001 maakte melding van de aanzienlijke vooruitgang die op het gebied van de werkgelegenheid en sociale zaken was geboekt.

In oktober 2002 herhaalde de Commissie haar opmerking: de arbeidswetgeving, de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid en de wetgeving inzake volksgezondheid zullen weldra in overeenstemming met het acquis worden gebracht. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten.

In het verslag van 2003 wordt vermeld dat Estland grotendeels de uit de onderhandelingen voortvloeiende toezeggingen en verplichtingen nakomt met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid op het werk, de sociale dialoog, het werkgelegenheidsbeleid, maatschappelijke integratie en sociale bescherming. Estland voldoet gedeeltelijk aan de voorwaarden voor toetreding op de gebieden volksgezondheid, Europees Sociaal Fonds en anti-discriminatiemaatregelen. Twee gebieden geven niettemin aanleiding tot ernstige zorg: de arbeidswetgeving en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op sociaal gebied heeft het wetgevend acquis, naast de diverse specifieke actieprogramma's, met name op het gebied van de gezondheidszorg en het Europees Sociaal Fonds, betrekking op gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor migrerende werknemers, alsmede tabaksproducten.

Op al deze gebieden stelt de sociale wetgeving van de Unie minimumvoorschriften vast, vergezeld van vrijwaringsclausules voor de meest gevorderde lidstaten.

Bovendien is de raadpleging van de sociale partners alsook de sociale dialoog op Europees niveau vastgelegd in de artikelen 138 en 139 van het Verdrag (ex artikelen 118A en 118B).

EVALUATIE

De werkloosheid is in 2001 gedaald en bedraagt aan het einde van dat jaar 12,4 %. In 2002 daalde de werkloosheid tot 9,1 %.

Estland heeft de hervorming van zijn arbeidsmarkt voortgezet en een in mei 2002 gepubliceerd verslag geeft een samenvatting van de door de kandidaat-lidstaat geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van de eerder vastgestelde prioriteiten.

Wat het werkgelegenheidsbeleid betreft, wordt in het verslag van 2003 opgemerkt dat het van belang is dat Estland het scheppen van banen en het zoeken van werk sterker aanspoort. Het dient ook de modernisering van het onderwijs- en opleidingsbeleid voort te zetten.

Het arbeidsrecht is nog niet volledig aan het acquis aangepast. Op de vooravond van de toetreding moet Estland nog het ontwerp van wet inzake de arbeidsovereenkomst en de wet inzake de sociale dialoog goedkeuren, die de richtlijnen betreffende met name de Europese ondernemingsraad, collectief ontslag, arbeidscontracten voor bepaalde tijd en deeltijdarbeid moeten omzetten.

Estland heeft de wetgeving inzake de gelijke behandeling van vrouwen en mannen nog steeds niet omgezet.

Wat de sociale dialoog betreft, wees het verslag van 2001 erop dat nog inspanningen moesten worden geleverd voor zowel de bipartiete als de tripartiete sociale dialoog. Deze opmerking is ook in het verslag van oktober 2002 en in het verslag van 2003 opgenomen.

Op het gebied van de gezondheid en de veiligheid op het werk is de omzetting van het acquis de laatste twee jaren goed gevorderd. Het grootste deel van de wetgeving is omgezet en zou bij de toetreding van kracht moeten zijn. De afstemming moet met name worden voortgezet voor de arbeidsuitrusting, het boren, en de ondergrondse en bovengrondse mijnindustrie. Er zijn ook nieuwe wetgevingsaanpassingen nodig om een volledige afstemming op de kaderrichtlijn te verwezenlijken.

Sinds 1998 neemt Estland deel aan het communautaire programma voor gezondheidsbevordering. Niettemin ligt de gezondheidstoestand van de bevolking nog onder het gemiddelde van de Europese Unie. Er moeten nog meer middelen aan deze sector worden besteed. In het verslag 2003 wordt erop gewezen dat in mei 2003 een nationaal instituut is opgericht dat belast is met de bevordering van de gezondheid, maar dat de inspanningen moeten worden voortgezet, in het bijzonder wat de bestrijding van overdraagbare ziekten betreft. Tot slot moet Estland nog het nieuwe acquis over tabak omzetten en zijn laboratoriumuitrusting alsook het opleidingsniveau inzake epidemiologie versterken.

Wat de instelling van het Europees Sociaal Fonds betreft, wordt gewerkt aan de totstandbrenging van een administratief kader, maar de instelling van de administratieve structuren voor het beheer van het fonds moet worden versneld.

Op het gebied van de sociale bescherming zijn gestage inspanningen nodig om de hervormingen van de pensioenen en de gezondheidszorg ten uitvoer te leggen.

Het verslag van oktober 2002 moedigde Estland aan een nationale strategie voor de bevordering van de maatschappelijke integratie uit te werken overeenkomstig de doelstellingen van de Unie. In de loop van 2004 moeten de Commissie en Estland de laatste hand leggen aan het gezamenlijk memorandum over maatschappelijke integratie dat de belangrijkste uitdagingen definieert in verband met de bevordering van de maatschappelijke integratie en de verschillende richtingen die het beleid op dat gebied uit kan.

In het verslag van 2003 wordt eraan herinnerd dat er nog inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van de bestrijding van discriminatie, in het bijzonder om de integratie van de Russische minderheid te bevorderen en te garanderen dat bij de toepassing van de taalwetgeving het algemeen belang en het evenredigheidsbeginsel worden gerespecteerd.

Laatste wijziging: 08.01.2004

Top