Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-handelsbeleid voor ontwikkelingslanden, waaronder hulp voor handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-handelsbeleid voor ontwikkelingslanden, waaronder „hulp voor handel”

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2012) 22 definitief — Handel, groei en ontwikkeling — Afstemming van het handels– en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen

EU-strategie inzake „hulp voor handel”: meer EU-steun voor handelsgerelateerde behoeften in ontwikkelingslanden

WAT IS HET DOEL VAN DE MEDEDELING EN DE STRATEGIE?

KERNPUNTEN

In de mededeling wordt de rol benadrukt van de volgende handels– en ontwikkelingsinstrumenten ten gunste van ontwikkelingslanden en MOL’s:

 • het Stelsel van algemene preferenties (SAP), waardoor ontwikkelingslanden lagere of geen rechten betalen over hun uitvoer naar de EU. Een herzien SAP met meer focus op de minst ontwikkelde landen is in 2014 van kracht geworden;
 • het stimuleren van bilaterale en regionale betrekkingen met ontwikkelingslanden, zoals vrijhandelsovereenkomsten met landen in Azië, Latijns-Amerika, de buurlanden in het oosten van Europa en het zuidelijk Middellandse Zeegebied;
 • buitenlandse directe investeringen bevorderen in ontwikkelingslanden en MOL’s;
 • hulp aan kleine handelaren in ontwikkelingslanden en MOL’s zodat ze beter toegang krijgen tot de markt van de Europese Unie (EU) bijvoorbeeld via de exporthelpdesk;
 • meer nadruk op het belang van goed bestuur in ontwikkelingslanden; er wordt getracht:
  • handel en investeringen te stimuleren;
  • ervoor te zorgen dat de allerarmsten ook profijt hebben van de economische groei als gevolg van handel; en
  • de duurzaamheid van hun ontwikkeling veilig te stellen.

De strategie bestaat uit een reeks prioriteiten:

Financiering:

Aanvullende punten:

Het gebruik van handel als instrument voor inclusieve groei en duurzame ontwikkeling werd ook benadrukt in de mededeling van 2011 „Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering” en werd verder benadrukt in de mededeling van 2012 „Handel, groei en ontwikkeling — Afstemming van het handels- en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen”.

ACHTERGROND

 • Veel ontwikkelingslanden hebben te kampen met verschillende belemmeringen op het gebied van internationale handel, zoals slechte infrastructuur, beperkte handelsdiversificatie, inefficiënte douaneprocedures en overmatige bureaucratische rompslomp. Nu ontwikkelingslanden goed zijn voor meer dan 50 % van de internationale handel, is er door deze belemmeringen weg te nemen veel winst te behalen, van een beter ondernemingsklimaat tot aan mondiale vermindering van armoede.
 • De strategie valt onder het kader van de ontwikkelingsagenda van Doha, die door de Wereldhandelsorganisatie is goedgekeurd.
 • Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Hulp voor handel (AfT): hulp waarmee partnerlanden worden geholpen mogelijkheden te benutten die door unilaterale, bilaterale of multilaterale handelsovereenkomsten ontstaan.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

EU-strategie inzake hulp voor handel: meer EU-steun voor handelsgerelateerde behoeften in ontwikkelingslanden — Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, 29 oktober 2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Handel, groei en ontwikkeling — Afstemming van het handels- en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen (COM(2012) 22 definitief van 27.1.2012)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering (COM(2011) 637 definitief van 13.10.2011)

Werkdocument van de Commissie — Hulp voor handel — Verslag 2015: evaluatie van de voortgang door de EU en haar lidstaten (WDC(2015) 128 final van 22.6.2015)

Laatste bijwerking 14.03.2017

Top