Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fair trade — handelsgerelateerde programma’s voor duurzame handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fair trade — handelsgerelateerde programma’s voor duurzame handel

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(2009) 215 def.) — de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • Hierin worden de ontwikkelingen uiteengezet sinds de mededeling inzake fair trade* die in 1999 is gepubliceerd door de Europese Commissie.
 • In de mededeling worden maatregelen voorgesteld die overheidsinstanties, voorstanders van eerlijke handel en anderen kunnen nemen om het concept te promoten.

KERNPUNTEN

Vanaf 1999 is een enkel, onafhankelijk geverifieerd fair trade-keurmerk geïntroduceerd. Dit vervangt nationale labels en heeft gezorgd voor een groeiend bewustzijn bij de consument.

 • Fair trade-criteria zijn onder andere:
  • een eerlijke producentenprijs;
  • een deel van de betaling dient vooraf te geschieden, indien de producent daarom verzoekt;
  • langdurige, stabiele relaties;
  • transparantie en traceerbaarheid gedurende de hele leveringsketen;
  • productievoorwaarden die de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie in acht nemen;
  • respect voor het milieu, bescherming van de mensenrechten — met name van vrouwen en kinderen — en respect voor traditionele productiemethoden;
  • steun voor producenten om hun eigen potentiële landbouwopbrengst te ontwikkelen en toegang te krijgen tot exportmarkten;
  • bewustmakingsactiviteiten over fair trade en de doelstellingen daarvan;
  • beoordeling van de gevolgen van het concept.

De Commissie stelt het volgende voor:

 • particuliere programma's om eerlijke en duurzame handel te promoten, moeten
  • zonder staatsinmenging blijven;
  • mogelijke synergieën en onderling begrip onderzoeken;
  • de impact van hun initiatieven objectief beoordelen;
 • inschrijvers op openbare aanbestedingen moeten het fair trade-keurmerk in acht nemen wanneer om duurzame goederen en diensten wordt verzocht;
 • de EU moet manieren identificeren waarop de EU-begroting kan worden gebruikt om fair trade te promoten.

In 2010 heeft de Commissie een mededeling gepresenteerd waarin de drie voordelen van een meer open handel zijn benadrukt voor economische groei, keuzemogelijkheden voor de consument en werkgelegenheid.

In 2012 heeft de Commissie opnieuw een mededeling uitgebracht om de synergie tussen handels- en ontwikkelingsbeleid te vergroten. De combinatie daarvan, zo legt de Commissie uit, kan banen en groei in de EU bevorderen en betere voorwaarden voor handel en investering in ontwikkelingslanden teweegbrengen.

* KERNBEGRIPPEN

Fair trade: een op overleg, transparantie en respect gebaseerd handelspartnerschap waarmee naar een rechtvaardigere internationale handel wordt gestreefd. Het draagt bij aan duurzame ontwikkeling door de handelsvoorwaarden van gemarginaliseerde producenten en werknemers — met name in zuidelijke landen — te verbeteren en hun rechten te waarborgen. De fair trade-organisaties zetten zich, met de steun van consumenten, actief in om de producenten vooruit te helpen, de publieke opinie bewust te maken en campagne te voeren om de regels en praktijken van de traditionele internationale handel te veranderen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling: de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen (COM(2009) 215 def., 5.5.2009)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad over „fair trade” (COM(99) 619 def., 29.11.1999)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Handel, groei en wereldvraagstukken: Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie (COM(2010) 612 def., 9.11.2010)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Handel, groei en ontwikkeling — Afstemming van het handels- en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen (COM(2012) 22 final, 27.1.2012)

Laatste bijwerking 07.12.2016

Top