Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Douaneovereenkomst met Japan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Douaneovereenkomst met Japan

De Europese Unie (EU) onderhoudt belangrijke handelsbetrekkingen met Japan. Douanesamenwerking is niet alleen essentieel om de verdere liberalisering van het handelsverkeer te vergemakkelijken, maar ook om de veiligheid van de toeleveringsketen, de tenuitvoerlegging van de intellectuele-eigendomsrechten en de efficiëntie van de fraudebestrijding te verzekeren.

BESLUIT

Besluit 2008/202/EG van de Raad van 28 januari 2008 tot sluiting van de Overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Europese Gemeenschap en de Japanse regering [Publicatieblad L 62 van 6.3.2008].

SAMENVATTING

Douanesamenwerking

Deze overeenkomst voorziet samenwerking op alle gebieden van de douanewetgeving.

Deze samenwerking wordt ten uitvoer gelegd door de instelling van verkeersroutes en samenwerking tussen de douaneautoriteiten *.

De partijen verbinden zich ertoe de handelstransacties te vergemakkelijken en tegelijkertijd het veiligheidsniveau ervan te verhogen. De overeenkomst strekt er met name toe de douanetechnieken en -procedures te verbeteren. Het is de bedoeling de samenwerking op bilateraal niveau en binnen de internationale organisaties te versterken.

Wederzijdse administratieve bijstand

De onderhavige overeenkomst voorziet twee soorten wederzijdse bijstand tussen autoriteiten voor tussenkomst bij douanetransacties die in strijd zijn met de wetgeving:

  • bijstand op verzoek, betreffende de regelmatigheid van de in- en uitvoer van goederen en de douaneregeling waaronder deze goederen zijn verplaatst, verdachte personen, opslagplaatsen en goederenvervoer;
  • bijstand op eigen initiatief, betreffende mogelijke gevaren voor de economie, de veiligheid en de volksgezondheid. In het belang van de andere partij verstrekt de aangezochte autoriteit * alle inlichtingen over de activiteiten, middelen en methoden, goederen, personen en vervoersmiddelen.

Formele aspecten en uitzonderingen op de bijstandsverplichting

Verzoeken worden ingediend in een taal die aanvaardbaar is voor beide autoriteiten. In spoedeisende gevallen kunnen verzoeken mondeling worden gedaan, mits zij daarna schriftelijk worden bevestigd.

Om de afhandeling van verzoeken te vergemakkelijken moet de verzoekende autoriteit * voldoende gegevens verschaffen over de gevraagde maatregel en het voorwerp en de reden van het verzoek. Zij verstrekt tevens informatie over verdachte personen, de betrokken juridische elementen, de relevante feiten en het reeds verrichte onderzoek.

Om gevolg te geven aan een verzoek om bijstand verstrekt de aangezochte autoriteit alle reeds beschikbare informatie en zorgt zij ervoor dat het nodige onderzoek wordt verricht. De genomen maatregelen worden gecoördineerd met de verzoekende autoriteit.

Indien geen gevolg kan worden gegeven aan een verzoek, wordt dit terstond meegedeeld aan de verzoekende autoriteit onder opgave van redenen.

Een verzoek kan worden geweigerd. De bijstand kan ook van bepaalde voorwaarden of eisen afhankelijk worden gesteld wanneer de soevereiniteit, de veiligheid, de openbare orde of de belangen van een staat in het gedrang kunnen komen, met name wanneer de beveiliging van de meegedeelde informatie niet kan worden verzekerd.

De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en worden beschermd door de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land van de verzoekende autoriteit. Deze informatie kan in het kader van een onderzoek evenwel als bewijsmateriaal worden gebruikt.

Het Gemengd Comité Douanesamenwerking ziet toe op de correcte werking van de overeenkomst.

Belangrijkste begrippen

  • Douane (autoriteiten): in Japan, het ministerie van Financiën en in de Europese Unie, de voor douanezaken bevoegde diensten van de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten.
  • Verzoekende autoriteit: een bevoegde douaneautoriteit van een overeenkomstsluitende partij die op grond van deze overeenkomst een verzoek om bijstand in douanezaken indient.
  • Aangezochte autoriteit: een douaneautoriteit van een overeenkomstsluitende partij die op grond van deze overeenkomst een verzoek om bijstand in douanezaken ontvangt.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2008/202/EG

28.1.2008

-

L 62, 6.3.2008

See also

  • De internetsite van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (DE) (EN) (FR) van de Europese Commissie

Laatste wijziging: 18.05.2011

Top