Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationaal Strafhof

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationaal Strafhof

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2011/168/GBVB betreffende EU-steun voor het Internationaal Strafhof

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

 • Dit besluit beoogt het verwerven van universele steun voor het Statuut van Rome, het verdrag waarin de basis is gelegd voor de oprichting van het Internationaal Strafhof (ISH), terwijl de integriteit, onafhankelijkheid en het soepel functioneren daarvan worden behouden.
 • Het besluit bepaalt tevens de positie van de EU met betrekking tot het steunen van medewerking met het ISH en de toepassing van het beginsel van complementariteit*.

KERNPUNTEN

Universele steun verwerven

 • De EU en haar 28 landen dienen universele steun te verwerven voor het Statuut van Rome door middel van onderhandelingen en politieke dialogen met niet-EU-landen of regionale organisaties; en/of door het aannemen van initiatieven ter bevordering van de waarden, beginselen en regels van het Statuut.
 • De EU en de EU-landen dienen samen te werken met niet-EU-landen, internationale instellingen en niet-gouvernementele organisaties om universele steun te verwerven.
 • EU-landen dienen hun ervaringen met betrekking tot de uitvoering van het Statuut van Rome te delen met niet-EU-landen. Daarnaast kunnen EU-landen technische of financiële bijdragen leveren aan voornoemde niet-EU-landen.

De onafhankelijkheid van het ISH garanderen

Om dit te bereiken, moeten de EU en haar landen:

 • andere landen aanmoedigen hun bijdrage aan het budget van het ISH over te maken;
 • toegang tot en bekrachtiging van de Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Hof aanmoedigen;
 • steun bieden aan de ontwikkeling van de opleiding en bijstand van rechters, openbare aanklagers, ambtenaren en adviseurs die met het Hof verband houdende werkzaamheden uitvoeren.

Doeltreffende werking steunen

 • De EU en haar landen kunnen specifieke regelingen of overeenkomsten aangaan om de doeltreffende werking van het ISH te steunen.
 • Volledige medewerking met het ISH is een vereiste voor de doeltreffende werking van het Hof. De EU en de EU-landen zullen actie ondernemen om volledige medewerking van niet-EU-landen met het ISH te garanderen, waaronder onverwijlde uitvoering van arrestatiebevelen.
 • De reactie van de EU op niet-medewerking met het ISH door niet-EU-landen is gericht op hoe de EU en de EU-landen dienen om te gaan met niet-medewerking.

Actieplan

Het Actieplan voor opvolging van dit besluit is onder andere gericht op het coördineren van EU-activiteiten om de doelstellingen van dit besluit en het beginsel van complementariteit toe te passen.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van kracht sinds 21 maart 2011.

ACHTERGROND

Het ISH is een onafhankelijke internationale organisatie die is gevestigd in Den Haag, Nederland. Het ISH heeft tot taak het berechten van plegers van genocide*, misdaden tegen de menselijkheid* en oorlogsmisdaden*. Het ISH wordt beheerst door het Statuut van Rome, dat op 1 juli 2002 in werking trad en door alle EU-landen is bekrachtigd.

KERNBEGRIPPEN

* Complementariteit betekent in deze context het beginsel op basis waarvan het ISH is bedoeld als laatste middel. Dit houdt in dat het ISH alleen dient te onderzoeken en vervolgen wanneer nationale rechtbanken hierin niet zijn geslaagd.

* Genocide: daden die zijn gepleegd met de intentie een nationale, etnische, religieuze of raciale groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

* Misdaden tegen de menselijkheid: daden die zijn begaan in het kader van een wijdverbreide en systematische aanval op burgerbevolkingen.

* Oorlogsmisdaden: daden die indruisen tegen het oorlogsrecht (bijv. de verdragen van Genève). Deze daden kunnen bestaan uit het mishandelen van krijgsgevangen, het doden van gijzelaars of het doelbewust vernietigen van steden, gemeenten en dorpen.

BESLUIT

Besluit 2011/168/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende het Internationaal Strafhof en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/444/GBVB (PB L 76 van 22.3.2011, blz. 56-58)

Laatste bijwerking 16.02.2016

Top