Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Controlesysteem voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Controlesysteem voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 428/2009- EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Hierin staat een uniform systeem van de Europese Unie (EU) voor de controle op de uitvoer, overbrenging, doorvoer en tussenhandel (het werk van tussenpersonen die namens anderen kopen en verkopen) van producten voor tweeërlei gebruik*. Deze controles moeten ervoor zorgen dat de EU aan zijn internationale verplichtingen en verantwoordelijkheden voldoet, met name wat non-proliferatie betreft (d.w.z. het voorkomen van de verspreiding van kernwapens).
 • Hierin staan een gemeenschappelijke EU-controlelijst en regels voor de tenuitvoerlegging ervan. Er is een uitvoervergunning nodig voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik uit de EU naar een niet-EU-land.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

 • Producten voor tweeërlei gebruik zijn goederen en technologie voor civiele, maar ook voor militair gebruik, met inbegrip van producten die mogelijk zouden kunnen bijdragen aan de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen.
 • De handel in producten voor tweeërlei gebruik vormt een aanzienlijk deel van de buitenlandse handel van de EU. De recentste gegevens bewijzen dat de uitvoer van aan vergunningsplicht onderworpen producten voor tweeërlei gebruik vanuit de EU een waarde van 85 miljard EUR had.

Lijst van producten voor tweeërlei gebruik:

 • In bijlage I van de verordening staat een lijst van producten voor tweeërlei gebruik waarvoor een vergunning nodig is.Bijlage I wordt elk jaar bijgewerkt volgens de internationale regels en verantwoordelijkheden genomen door:
 • Producten voor tweeërlei gebruik die niet in de lijst opgenomen zijn: de uitvoer van bepaalde niet in bijlage I vermelde producten voor tweeërlei gebruik kan toch onder de vergunningsplicht vallen wanneer er reden is om aan te nemen dat ze bestemd zijn voor gebruik in verband met programma's voor biologische of chemische wapens, kernwapens of ballistische raketten, of voor militair gebruik in landen onderhevig aan een wapenembargo.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen EU-landen aanvullende controles opleggen voor niet-vermelde producten om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.
 • EU-landen passen ook beperkingen toe op de tussenhandeldiensten van producten voor tweeërlei gebruik, en op de doorvoer door de EU van dergelijke producten.
 • Vrij verkeer van producten voor tweeërlei gebruik binnen de EU: met uitzondering van een aantal gevoelige producten uit bijlage IV van de verordening (zoals elektrisch aangedreven explosieve detonators) mogen producten voor tweeërlei gebruik vrij binnen de EU worden verhandeld.

Uitvoervergunningen.

Er zijn vier types uitvoervergunningen, zoals hieronder vermeld:

 • 1.

  Algemene uitvoervergunningen van de EU staan de uitvoer toe van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar bepaalde landen en onder bepaalde omstandigheden (zie bijlage II van de verordening). Zij omvatten bijvoorbeeld:

  • uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar landen als Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten:
  • uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik na reparatie/vervanging;
  • tijdelijke uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik voor tentoonstellingen/beurzen;
  • uitvoer van sommige telecommunicatieproducten en chemicaliën naar bepaalde bestemmingen.
 • 2.

  Nationale algemene uitvoervergunningen kunnen worden afgegeven door EU-landen indien ze overeenstemmen met bestaande algemene uitvoervergunningen van de EU en niet verwijzen naar in bijlage II van de verordening opgenomen producten (bijv. uranium of humane pathogenen of dierpathogenen, zoals bepaalde virussen met inbegrip van ebola).

 • 3.

  Globale vergunningen worden afgegeven door nationale autoriteiten aan één exporteur en kunnen voor meerdere producten voor meerdere landen of eindgebruikers gelden.

 • 4.

  Individuele vergunningen worden door nationale autoriteiten afgegeven voor één exporteur voor de uitvoer van één of meerdere producten voor tweeërlei gebruik aan één eindgebruiker of ontvanger in een niet-EU-land.

Netwerk van exportcontrole-instanties

Met de verordening wordt een netwerk van bevoegde exportcontrole-instanties opgezet, gecoördineerd door de coördinatiegroep tweeërlei gebruik, voor de uitwisseling van informatie over exportcontrole en voor de ontwikkeling van hulpmiddelen ter ondersteuning van d uitvoering daarvan.

De beleidsherziening inzake exportcontrole

 • Door deze verordening moet de Europese Commissie een beleidsherziening inzake Europese exportcontrole houden. In oktober 2013 heeft de Commissie een uitvoerings- en effectbeoordelingsverslag aan de Raad en het Europees Parlement gepresenteerd. Hierin wordt geconcludeerd dat, hoewel het huidige systeem voor exportcontrole een solide wettelijke en institutionele grondslag biedt, het toch moet worden geactualiseerd om moderne controlecapaciteiten voort te brengen waaraan de EU in de toekomst behoefte zal hebben.
 • In april 2014 werd er een mededeling aangenomen met een langetermijnvisie voor EU-controle op strategische uitvoer en met concrete beleidsopties voor de modernisering van het uitvoercontrolesysteem. In 2015 heeft de Commissie een effectbeoordeling uitgevoerd en in september 2016 heeft ze een wetsvoorstel ingediend voor de modernisering van de Europese exportcontrole.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 27 augustus 2009.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

* KERNBEGRIPPEN

Producten voor tweeërlei gebruik: producten die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben, zoals uranium, dat zowel voor krachtopwekking als in nucleaire wapens kan worden gebruikt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik(PB L 134, 29.5.2009, blz. 1-269)

De achtereenvolgende aanpassingen aan Verordening (EG) nr. 428/2009 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — De herziening van het uitvoercontrolebeleid: waarborgen van veiligheid en concurrentievermogen in een veranderende wereld (COM(2014) 244 final van 24.4.2014).

Laatste bijwerking 13.02.2017

Top