Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferentiële EU-invoertarieven voor ontwikkelingslanden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferentiële EU-invoertarieven voor ontwikkelingslanden

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 978/2012 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In 2012 heeft de Europese Unie (EU) nieuwe regels vastgelegd om dit schema, dat sinds 1971 in voege is, te heroriënteren. Die maken het systeem transparanter en voorspelbaarder voor de begunstigde landen, met name in het licht van de veranderde mondiale handelspatronen in het afgelopen decennium. Het schema is nu gericht op de landen die het het hardst nodig hebben.
 • De verordening is niet van toepassing op landen die al preferenties genieten in het kader van vrijhandelsovereenkomsten met de EU, of onder „autonome” afspraken met het blok (meestal tijdelijk, in afwachting van meer omvattende afspraken met de EU op langere termijn).

KERNPUNTEN

Het EU-schema van algemene tariefpreferenties (SAP) verleent ontwikkelingslanden lagere tarieven op hun uitvoer naar de EU. Dit helpt hun economie te stimuleren.

Drie regelingen binnen het schema

 • Standaard-SAP – Tarieven voor uit een ontwikkelingsland ingevoerde goederen worden verminderd of opgeschort. Uitzondering — Dit geldt niet voor landen die door de Wereldbank zijn geclassificeerd als hoge-inkomenslanden of hogere-middeninkomenslanden gedurende drie opeenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop de EU de lijst van begunstigde landen actualiseert.
 • SAP+ (stimuleringsregeling) – Nog lagere tarieven voor landen die 27 specifieke internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten en rechten van werknemers, het milieu en goed bestuur bekrachtigen en ten uitvoer leggen.
 • ABW (Alles behalve wapens) voor de minst ontwikkelde landen – Quotavrije invoer tegen volledig tarief van alle goederen, met uitzondering van wapens, uit landen vermeld op de lijst van de minst ontwikkelde landen (MOL) opgesteld door de VN.

Schorsing van landen

De EU kan de lagere tarieven tijdelijk opschorten om redenen zoals:

 • schending van de fundamentele beginselen in verdragen betreffende de mensenrechten en de rechten van de werknemers;
 • oneerlijke handelspraktijken ;
 • ernstige tekortkomingen op het gebied van douanecontrole (bijv. uitvoer of doorvoer van illegale drugs);
 • de nationale wetgeving in een SAP+-begunstigd land incorporeert de relevante verdragen niet langer (of wordt niet doeltreffend toegepast).

Stopzetting naarmate landen zich ontwikkelen

 • Sommige landen kunnen arm zijn, maar toch zeer concurrerende exportactiviteiten ontwikkelen. Zodra dat gebeurt, hebben zij niet langer preferenties nodig om met succes door te dringen op de Europese markten.
 • Het SAP-schema trekt daarom de preferenties in van landen met zulke concurrerende productsectoren op basis van een „afstudeermechanisme”.

Stabieler en voorspelbaarder

 • Het nieuwe SAP loopt nu tien jaar (voordien was dat drie jaar), en biedt importeurs en exporteurs dus meer stabiliteit en voorspelbaarheid.
 • Exporteurs weten dat er, wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de lijst van de begunstigden, overgangsperioden zijn van minstens één jaar. Elk land heeft nu de zekerheid dat het alleen van de begunstigdenlijst kan worden geschrapt als de VN het drie jaar op rij classificeert als hoge-inkomensland of hogere-middeninkomensland.

Tijdelijke invoerbeperkingen

De EU kan vrijwaringsmaatregelen (tijdelijke beperkingen) toepassen indien de invoer uit begunstigde landen „ernstige moeilijkheden” voor een EU-producent veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. Tevens kan de EU toezichtsmaatregelen toepassen voor landbouwproducten. Geen van deze maatregelen is ooit al genomen in de geschiedenis van het schema.

VANAF WANNEER IS VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 20 november 2012.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303, 31.10.2012, blz. 1–82)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 978/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen ter referentie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Specifieke regels

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 155/2013 van de Commissie van 18 december 2012 tot instelling van regels voor de procedure voor toekenning van de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur in het kader van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 48, 21.2.2013, blz. 5–7)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1083/2013 van de Commissie van 28 augustus 2013 tot vaststelling van regels voor de procedure voor tijdelijke intrekking van tariefpreferenties en voor instelling van algemene vrijwaringsmaatregelen in het kader van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 293, 5.11.2013, blz. 16–21)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1978 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in bijlage VI bij die verordening genoemde voorwaarden voor de toepassing van artikel 8 (PB L 289, 5.11.2015, blz. 1–2)

Landendekking

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2013 van de Commissie van 29 mei 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 143, 30.5.2013, blz. 11–19)

Verordening (EU) nr. 607/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 552/97 van de Raad houdende tijdelijke intrekking van de voordelen van het aan Myanmar/Birma toegekende stelsel van algemene tariefpreferenties (PB L 181, 29.6.2013, blz. 13–14)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1421/2013 van de Commissie van 30 oktober 2013 tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 355, 31.12.2013, blz. 1–15)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1015/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 154/2013 van de Commissie (PB L 283, 27.9.2014, blz. 20–22)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1016/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 283, 27.9.2014, blz. 23–24)

Lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere SAP+-regeling

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 182/2014 van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 57, 27.2.2014, blz. 1–2)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1386/2014 van de Commissie van 19 augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 369, 24.12.2014, blz. 33-34)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/602 van de Commissie van 9 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de kwetsbaarheidsdrempel zoals bepaald in punt 1, onder b), van bijlage VII bij die verordening (PB L 100, 17.4.2015, blz. 8–9)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/79 van de Commissie van 25 november 2015 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 17, 26.1.2016, blz. 1–2)

SAP-dekking per product

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/330 van de Commissie van 8 maart 2016 tot schorsing van de tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen ten aanzien van bepaalde SAP-afdelingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode 2017-2019 (PB L 62, 9.3.2016, blz. 9–11).

Laatste bijwerking 13.03.2017

Top