Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel in zeehondenproducten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel in zeehondenproducten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening voorziet in geharmoniseerde voorschriften voor het op de markt brengen van zeehondenproducten binnen de EU.

KERNPUNTEN

 • Zeehondenproducten mogen binnen de EU alleen op de markt worden gebracht wanneer deze afkomstig zijn van de jacht op zeehonden door Inuit-* en andere inheemse gemeenschappen. De jacht moet:
  • traditioneel worden uitgevoerd door de gemeenschap;
  • bijdragen aan het levensonderhoud van de gemeenschap om te voorzien in voedsel en inkomen, en mag niet alleen worden uitgevoerd vanwege commerciële redenen;
  • worden uitgevoerd met inachtneming van dierenwelzijn, rekening houdend met de levenswijze van de gemeenschap en het feit dat de jacht in het levensonderhoud moet voorzien.
 • Wanneer zeehondenproducten op de markt worden gebracht, moeten ze zijn voorzien van een certificaat waarin wordt bevestigd dat aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 • De certificaten worden verstrekt door instanties die door de Europese Commissie zijn gemachtigd.
 • Reizigers of hun familieleden mogen zeehondenproducten voor persoonlijk gebruik importeren. Indien dergelijke producten op een later tijdstip worden geïmporteerd, dient de reiziger over de benodigde documentatie te beschikken.
 • Indien de Commissie over bewijs beschikt waaruit blijkt dat de producten afkomstig zijn van zeehondenjacht die voornamelijk om commerciële redenen is gevoerd, kan het binnen de EU op de markt brengen van deze producten worden verboden of beperkt.
 • De Commissie stelt het publiek, de bevoegde autoriteiten en de douaneautoriteiten in kennis van de omstandigheden waaronder zeehondenproducten in de EU op de markt mogen worden gebracht.
 • De EU-landen brengen uiterlijk op 31 december 2018, en vervolgens om de vier jaar, verslag uit aan de Commissie waarin de maatregelen ter uitvoering van deze verordening worden beschreven.
 • Binnen een jaar na ontvangst van de nationale rapporten brengt de Commissie een algehele rapportage uit aan het Europees Parlement en de Raad. De eerste rapportage wordt uiterlijk op 31 december 2019 ingediend.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 20 november 2009.

ACHTERGROND

Binnen en buiten de EU wordt om verschillende redenen op zeehonden gejaagd. Ze worden gebruikt voor het verkrijgen van vlees, olie, spek, organen en bont, en voor uiteenlopende producten als omega-3-capsules en kledingstukken.

KERNBEGRIP

* Inuit: inheemse bewoners van het Inuitgebied, d.w.z. de Arctische en subarctische gebieden waar de Inuit momenteel of traditioneel oorspronkelijke rechten en belangen hebben, die door de Inuit worden erkend als behorende tot hun volk. Deze term omvat Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) en Yupik (Rusland).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PB L 286 van 31.10.2009, blz. 36–39)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1007/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1850 van de Commissie van 13 oktober 2015 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (PB L 271 van 16.10.2015, blz. 1–11)

Laatste bijwerking 31.03.2016

Top