Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Werkplan voor Cultuur 2011-2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Werkplan voor Cultuur 2011-2014

Dit tweede werkplan, aangenomen onder de Europese agenda voor cultuur, somt de activiteiten op nationaal en Europees niveau op, die op het vlak van cultuur uitgevoerd dienen te worden in de loop van de periode 2011-2014. Deze activiteiten spitsen zich toe op zes prioriteiten: culturele verscheidenheid en interculturele dialoog, de culturele en creatieve industrie, vaardigheden en mobiliteit, cultureel erfgoed, cultuur in de externe betrekkingen en cultuurstatistieken.

BESLUIT

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het Werkplan voor Cultuur 2011-2014 [Publicatieblad C 325 van 2.12.2010].

SAMENVATTING

Op basis van de strategische doelstellingen die werden uiteengezet in de Europese agenda voor cultuur en voortbouwend op de resultaten van het Werkplan voor Cultuur 2008-2010 voorziet het huidige werkplan zes prioriteiten voor het culturele domein, waaronder specifieke activiteiten verricht dienen te worden.

Prioriteit A: Culturele verscheidenheid, interculturele dialoog en toegankelijke en inclusieve cultuur

Een werkgroep van deskundigen uit de lidstaten zal beleidsmaatregelen en gidsen van goede praktijken voor publieke artistieke en culturele instellingen inventariseren ter ondersteuning van:

  • de toegankelijkheid van en de participatie in cultuur, met name voor kwetsbare groepen;
  • culturele verscheidenheid en interculturele dialoog, door het accentueren van de interculturele dimensie van het erfgoed en door het propageren van kunst- en cultuuronderwijs en het ontwikkelen van interculturele vaardigheden.

De werkgroep zal ook een gids voor goede praktijken opstellen ten behoeve van culturele en onderwijsinstanties op nationaal en op Europees niveau in verband met de ontwikkeling van de sleutelvaardigheid „cultureel bewustzijn en culturele expressie”.

De Commissie zal cultureel inclusieve steden ondersteunen door het inventariseren van goede praktijken alsook meertaligheid door het bestuderen van de mate waarin ondertiteling bijdraagt tot het leren van vreemde talen.

Prioriteit B: De culturele en creatieve industrie

Een werkgroep zal een beleidshandboek en gidsen van goede praktijken opstellen over:

  • het gebruik van de steunprogramma's van de EU om de bijdrage van cultuur aan regionale en lokale ontwikkeling te stimuleren;
  • strategieën ter ondersteuning van de export en de internationalisering van de culturele en de creatieve industrie;
  • de beschikbare financiële instrumentering voor kleine en middelgrote ondernemingen in de sector.

De Commissie zal de resultaten evalueren en een follow-up van het Groenboek over het potentieel van culturele en creatieve industrieën voorstellen, alsook de „European Creative Industries Alliance” instellen. Verder zal ze de ontwikkeling van cultuurtoerisme en zijn duurzame beheer bevorderen met het oog op Europa's sociale en economische ontwikkeling.

Prioriteit C: Vaardigheden en mobiliteit

Ter identificatie van beletsels voor steunprogramma's voor mobiliteit zal een werkgroep deze programma's analyseren en evalueren en trachten goede praktijken te inventariseren om dergelijke beletsels te overwinnen. Verder zal de groep ook succesvolle soorten creatieve partnerschappen inventariseren als basis voor een beleidshandboek ter bevordering van dergelijke partnerschappen. Ten slotte zal de werkgroep eveneens een gids van goede praktijken opstellen voor alle fasen van de artist in residence-programma's.

Van haar kant zal de Commissie de mogelijkheden verkennen tot instelling van sectoriële raden voor cultuur op het niveau van de EU ter ondersteuning van de inventarisering en ontwikkeling van de vaardigheden waaraan in de sector behoefte bestaat. Om de mediageletterdheid te bevorderen, zal ze een studie verrichten voor een evaluatie van de niveaus in de lidstaten. Verder zal de Commissie ook voorstellen uitwerken met inhoud voor informatie- en adviesdiensten en normen inzake mobiliteit. Ten slotte zal ze een gids van goede praktijken uitwerken voor nationale overheidsinstanties over administratieve praktijken met betrekking tot de mobiliteit van kunstenaars.

Prioriteit D: Cultureel erfgoed, de mobiliteit van collecties daaronder begrepen

Om de processen in verband met de mobiliteit van collecties te vereenvoudigen, zal een werkgroep goede praktijken inventariseren met het oog op de uitwerking van een instrumentarium.

Samen met de lidstaten zal de Commissie verder werken aan het digitaliseren van het culturele erfgoed. Dit omvat werk in verband met het filmerfgoed en Europeana . Daarnaast zullen voormelde partijen ook de beslissing over het Europees Erfgoedlabel implementeren door het aanvraagformulier en de richtlijnen voor de selectie- en controleprocedures voor te bereiden.

Ten slotte zal de Commissie een instrumentarium ontwikkelen voor de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen en de systemen voor de raming van kunstwerken bestuderen.

Prioriteit E: Cultuur in de externe betrekkingen

De lidstaten en de Commissie zullen een strategische aanpak ten aanzien van cultuur in hun externe betrekkingen ontwikkelen. Ze zullen ook de samenwerking op dit vlak verbeteren, met name via een door de Commissie ter beschikking gesteld gemeenschappelijk instrument voor de uitwisseling van informatie. Voorts zullen ze de ratificatie van het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen door partnerlanden blijven promoten, evenals dit verdrag zelf uitvoeren door de doelstellingen ervan op te nemen in alle relevante nationale en Europese beleidsmaatregelen. Waar nodig zal de Commissie ten slotte ook groepen deskundigen bijeenroepen ter ondersteuning van de ontwikkeling van culturele betrekkingen met derde landen.

Prioriteit F: Cultuurstatistieken

Samen met de lidstaten zal de Commissie werken aan een verbetering van de methodologieën voor en de informatie over cultuurstatistieken, met inbegrip van:

  • de ontwikkeling van een methodologisch kader;
  • de publicatie van een nieuwe pocket van Eurostat.

Ten slotte zal de Commissie ook een deskundigengroep samenbrengen om een instrumentarium uit te werken voor de bemonstering van gegevens over de mobiliteit van kunstenaars en beoefenaars van culturele beroepen ter verbetering van de statistieken op dit vlak.

Laatste wijziging: 17.02.2011

Top