Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cultuur en de internationale betrekkingen van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cultuur en de internationale betrekkingen van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Conclusies over de bevordering van de culturele diversiteit en van de interculturele dialoog in de externe betrekkingen van de Unie en de EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DE CONCLUSIES?

 • De conclusies moeten de Europese Commissie en de landen van de Europese Unie (EU) stimuleren om benaderingen vast te stellen voor het onderhouden van culturele betrekkingen met niet-EU-landen.
 • Ze hebben mede een proces in gang gezet waarbij:
  • EU-landen conclusies hebben aangenomen betreffende cultuur in de externe betrekkingen van de EU, met speciale aandacht voor haar rol in ontwikkelingssamenwerking, en
  • de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden een gezamenlijke mededeling hebben uitgevaardigd waarin de mogelijke vorm van de toekomstige EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen wordt uiteengezet.

KERNPUNTEN

 • In de conclusies wordt benadrukt dat culturele uitwisselingen en de interculturele dialoog op mondiaal niveau in hoge mate bijdragen aan het bijeenbrengen van mensen en het versterken van de samenleving en de economie. Met dit in het achterhoofd moet de EU cultuur opnemen in haar beleid en programma's die zijn gericht op externe betrekkingen en in de samenwerking met niet-EU-landen en internationale organisaties.
 • EU-landen en de Europese Commissie worden onder andere opgeroepen om:
  • de interculturele dialoog te bevorderen door middel van projecten, voorlichting en uitwisseling van goede praktijken binnen en buiten de EU voor zowel mensen die zich beroepsmatig met cultuur bezighouden, als jongeren;
  • de ontwikkeling van meertaligheid en interculturele vaardigheden te ondersteunen;
  • het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen van 2005, waarbij de EU partij is, te stimuleren;
  • een EU-strategie vast te stellen om cultuur op consistente en systematische wijze op te nemen in het beleid inzake externe betrekkingen van de EU, en ervoor te zorgen dat activiteiten op EU-niveau die van de EU-landen aanvullen;
  • Europese culturele activiteiten, goederen en diensten buiten de EU alsook de internationale mobiliteit van Europese ingezetenen die zich beroepsmatig met cultuur bezighouden, te bevorderen;
  • namaak, schending van het auteursrecht en diefstal van en de handel in cultuurgoederen op internationaal niveau te bestrijden;
  • cultureel erfgoed te beschermen, te behouden en te stimuleren.
 • In de conclusies wordt het belang van een zorgvuldige analyse van de culturele sectoren van partnerlanden om de strategieën en activiteiten van de EU op dit gebied beter te kunnen vormgeven, benadrukt. Ook wordt daarin de noodzaak onderstreept van:
  • het vaststellen van financieringsprogramma's en het afstemmen daarvan op de cultuursector, waarin productie- en distributiestructuren soms kleinschalig zijn en een specifiek lokaal karakter hebben;
  • betere informatie over ondersteuningsprogramma's en activiteiten voor potentiële deelnemers;
  • meer betrokkenheid van artiesten, mensen die zich beroepsmatig met cultuur bezighouden, en het maatschappelijk middenveld in EU-landen en partnerlanden bij het opstellen en uitvoeren van extern cultuurbeleid;
  • betere samenwerking tussen de culturele instellingen van EU-landen die activiteiten ontplooien in partnerlanden en de ontwikkeling van netwerken.

ACHTERGROND

 • Cultuur kan in hoge mate bijdragen aan de aanpak van de vele uitdagingen waarmee de EU en de rest van de wereld worden geconfronteerd, zoals de integratie van vluchtelingen en migranten, het bestrijden van gewelddadige radicalisering en het beschermen van cultureel erfgoed.
 • Het verbeteren van de rol van cultuur in de externe betrekkingen van de EU is een van de drie pijlers van de Europese agenda voor cultuur.
 • Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 16 december 2008, in het kader van de Raad bijeen, over de bevordering van de culturele diversiteit en van de interculturele dialoog in de externe betrekkingen van de Unie en de lidstaten (PB C 320 van 16.12.2008, blz. 10-12)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016)

Conclusies van de Raad over cultuur in de externe betrekkingen van de EU, met de nadruk op cultuur in ontwikkelingssamenwerking (PB C 417 van 15.12.2015, blz. 41-43)

Laatste bijwerking 08.11.2016

Top