Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Werkplan voor cultuur 2008-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Werkplan voor cultuur 2008-2010

Dit is het eerste driejarenwerkplan dat wordt goedgekeurd in het kader van de Europese agenda voor cultuur. Het werkplan omschrijft de culturele initiatieven die in de periode 2008-2010 op nationaal en communautair niveau moeten worden genomen. De nadruk ligt daarbij op de mobiliteit van kunstenaars, de toegang tot cultuur, de ontwikkeling van statistieken in de culturele sector, de bevordering van de culturele en creatieve bedrijfstakken en de tenuitvoerlegging van het Unesco-verdrag betreffende cultuuruitingen. Dit zijn de prioritaire gebieden voor actie die geschikt werden bevonden voor de open coördinatiemethode in lijn met de doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur.

BESLUIT

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het Werkplan voor cultuur 2008-2010 [Publicatieblad C 143 van 10.6.2008].

SAMENVATTING

Het Werkplan voor cultuur 2008-2010 definieert de activiteiten die moeten worden ondernomen in het kader van vijf prioritaire gebieden voor actie die werden vastgelegd in de Resolutie van de Raad van 16 november 2007 over een Europese agenda voor cultuur. De tenuitvoerlegging van het werkplan is gebaseerd op de open coördinatiemethode, de nieuwe werkmethode van de lidstaten op het gebied van cultuur. Te dien einde zullen werkgroepen worden samengesteld uit deskundigen van de lidstaten, die van gedachten wisselen, verslag uitbrengen en aanbevelingen doen voor een aantal van de prioritaire gebieden.

Prioriteit 1: Verbeteren van de voorwaarden voor mobiliteit van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren op cultuurgebied

De lidstaten stellen een werkgroep in met als mandaat:

 • het in kaart brengen van de bestaande praktijken in de lidstaten om zo voorstellen te kunnen doen voor de verbetering van de regelgeving en administratieve procedures voor mobiliteit;
 • oplossingen voorstellen op nationaal en communautair niveau om mobiliteit op te nemen in de beroepsopleidingen;
 • zorgen voor het verzamelen en toegankelijk maken van informatie over de voorwaarden voor mobiliteit in Europa;
 • de regionale, nationale en communautaire steunregelingen voor mobiliteit verbeteren.

Daarnaast zal de Commissie een studie uitvoeren over de mobiliteit van culturele werkers in Europa. Deze studie zal een overzicht en typologie leveren van de bestaande mobiliteitsregelingen en zal in voorkomend geval aanbevelingen doen voor de verbetering van de steun aan mobiliteit op EU-niveau. Bovendien zal de Commissie een haalbaarheidsstudie uitvoeren aangaande een algemene regeling voor een Europees systeem voor informatie over mobiliteit in de cultuursector.

Prioriteit 2: Bevorderen van de toegang tot cultuur, met name door het promoten van het cultureel erfgoed, meertaligheid, digitalisering, cultuurtoerisme, synergieën met het onderwijs, met name het kunstonderwijs, en een grotere mobiliteit van collecties

De lidstaten stellen in het kader van deze prioriteit twee werkgroepen in. Een werkgroep voor de mobiliteit van collecties en activiteiten van musea zal tot taak hebben:

 • maatregelen voor te stellen om de mobiliteit van collecties te stimuleren;
 • de mogelijkheden na te gaan om aanhoudende hinderpalen voor de mobiliteit van collecties weg te nemen;
 • de museumwetgevingen van de lidstaten te vergelijken om de toegang tot cultuur te bevorderen;
 • beste praktijken uit te wisselen inzake de beveiliging tegen strafbare feiten (met name diefstal en illegale handel) en de toegang tot musea te bevorderen.

Er wordt een werkgroep opgericht voor de bevordering van synergieën tussen cultuur en onderwijs. Deze werkgroep zal zich toespitsen op beleidsmaatregelen, met name voor de uitvoering van de kerncompetentie "Cultureel bewustzijn en culturele expressie" en de uitwisseling van de beste praktijken ter bevordering van kunstonderwijs en cultureel onderwijs (formeel, niet-formeel of informeel).

Het werk op het gebied van digitalisering, online toegankelijk zijn van cultureel materiaal en digitale bewaring zal worden voortgezet. Het is de bedoeling een Europese digitale bibliotheek te creëren, d.w.z. een gemeenschappelijk, meertalig punt van toegang tot de collecties van de bibliotheken, archieven en musea van de lidstaten.

Op het gebied van meertaligheid omvatten de initiatieven een mededeling over een Europese strategie voor meertaligheid en een studie van de bijdrage van meertaligheid aan creativiteit, die ideeën zullen leveren voor het debat van het Europees Jaar van de creativiteit (2009).

Inzake interculturele dialoog werd tot doel gesteld de uitvoering van het Europees Jaar van de interculturele dialoog 2008 voort te zetten en de follow-up ervan te verzekeren als bijdrage aan een duurzame strategie voor interculturele dialoog, inclusief de ontwikkeling van een sectoroverstijgende aanpak van interculturele vaardigheden.

In het kader van een duurzaam en concurrerend Europees toerisme dienen de lidstaten multilaterale projecten uit te werken op het gebied van cultuurtoerisme om het culturele erfgoed onder de aandacht te brengen.

De Commissie zal een studie uitvoeren over de toegang van jongeren tot cultuur om na te gaan welke obstakels de toegang van jongeren tot cultuur hinderen en welke goede praktijken die toegang kunnen versoepelen.

Prioriteit 3: Verzamelen van gegevens en ontwikkelen van statistieken en methoden in de culturele sector en verbeteren van de vergelijkbaarheid daarvan

Eurostat zal de activiteiten van de werkgroep cultuurstatistieken nieuw leven inblazen.

Prioriteit 4: Optimaal benutten van het potentieel van de culturele en de creatieve bedrijfstakken, met name dat van het MKB

De lidstaten stellen een werkgroep in met als mandaat:

 • de vaststelling van nationale strategieën en maatregelen die een gunstig klimaat moeten scheppen voor creatieve en culturele bedrijfstakken;
 • het inspelen op de opleidingsbehoeften van beroepsmensen in de culturele sector;
 • het onderzoeken van de invloed van culturele en creatieve bedrijfstakken op de lokale en regionale ontwikkeling;
 • het onderzoeken van de invloed van de maatregelen en instrumenten die worden gebruikt voor capaciteitsopbouw en ondernemerschap;
 • het aanreiken van middelen om de culturele en creatieve bedrijfstakken op communautair niveau te stimuleren.

Daarnaast zal de Commissie onderzoek verrichten naar: (i) de invloed van cultuur op creativiteit en innovatie, (ii) de dimensie "ondernemerschap" van de culturele en creatieve bedrijfstakken, met name van het MKB, en (iii) de sociaaleconomische invloed van cultuur op lokaal en regionaal niveau. Tot slot zal de Commissie een groenboek publiceren over culturele en creatieve bedrijfstakken om een debat op gang te brengen over het potentieel en de toekomst van de sector.

Prioriteit 5: Promoten en uitvoeren van het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen

De tenuitvoerlegging van het Unesco-verdrag zal worden voortgezet door de coördinatie van de standpunten van de EU en de opneming van de doelstellingen van het verdrag in de nationale en communautaire beleidsmaatregelen (interne groep voor cultuur). De lidstaten en de Commissie zullen bovendien systematisch de ratificatie van het verdrag en van de doelstellingen ervan in hun betrekkingen met derde landen promoten. Voorts zullen in vergaderingen van hoge ambtenaren op het gebied van cultuur gezichtspunten worden uitgewisseld over ervaringen met culturele samenwerking met derde landen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad van 16 november 2007 over een Europese agenda voor cultuur [Publicatieblad C 287 van 29.11.2007].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 10 mei 2007 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering [COM(2007) 242 definitief – Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 25.07.2008

Top