Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwemwaterkwaliteit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwemwaterkwaliteit

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De Richtlijn zwemwaterkwaliteit moet ervoor zorgen dat

 • de kwaliteit van het zwemwater wordt gecontroleerd;
 • er betere beheersmaatregelen worden ingevoerd; en
 • er voorlichting beschikbaar komt voor het publiek.

KERNPUNTEN

 • De Europese Unie heeft zich voorgenomen de milieukwaliteit en de menselijke gezondheid te beschermen. Deze richtlijn versterkt de regels die de zwemwaterkwaliteit moeten garanderen en vervangt Richtlijn 2000/60/EG betreffende bescherming en beheer van water.
 • De richtlijn is niet van toepassing op zwem- of gezondheidsbaden, of kunstmatig ingesloten wateren die behandeld worden of voor therapeutische doeleinden worden gebruikt.

Controle van het zwemwater

 • EU-landen moeten jaarlijks alle zwemwateren op hun grondgebied aanwijzen en de duur van het badseizoen bepalen.
 • Ze moeten controles opzetten op de locatie die het meest wordt gebruikt door zwemmers of waar het risico van verontreiniging het grootst is. Controle geschiedt door middel van monsterneming:
  • ten minste vier monsters, waarvan één voor aanvang van het badseizoen;
  • slechts drie monsters als het badseizoen niet langer duurt dan acht weken of als de regio aan bijzondere geografische beperkingen onderhevig is.
 • EU-landen moeten de resultaten van hun controles meedelen aan de Europese Commissie met een beschrijving van de beheersmaatregelen voor de waterkwaliteit. Controle kan bij uitzondering worden geschorst zodra de Commissie is geïnformeerd.

Zwemwaterkwaliteitsbeoordeling

 • De zwemwaterkwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van microbiologische gegevens zoals gedefinieerd in overeenstemming met de parameters in bijlage I bij de richtlijn. Er wordt een indeling gemaakt van zwemwateren met een slechte, aanvaardbare, goede of uitstekende kwaliteit overeenkomstig de criteria in bijlage II bij de richtlijn.
 • Volgens de richtlijn moeten alle zwemwateren in de EU aan het eind van het badseizoen van 2015 ten minste van aanvaardbare kwaliteit zijn. Bovendien moeten EU-landen de noodzakelijke maatregelen treffen om het aantal zwemwateren met goede of uitstekende kwaliteit te vergroten.
 • Als de kwaliteit slecht is moeten EU-landen de noodzakelijke maatregelen treffen om verontreiniging weg te nemen en om zwemmers te beschermen en te informeren.

Zwemwaterprofiel

 • De richtlijn voorziet in profielen die voor elk zwemwater moet worden opgesteld. Deze behelzen een individuele plaats of meer dan één aaneengesloten zwemwateren. Ze bevatten met name een beoordeling van:
  • de fysische, geografische en hydrologische kenmerken van het zwemwater en van andere oppervlaktewateren in het beïnvloedingsgebied;
  • verontreiniging en de bronnen daarvan;
  • beheersmaatregelen.
 • Zwemwaterprofielen moeten worden herzien en geactualiseerd zoals voorzien in bijlage III bij de richtlijn.

Uitzonderlijke maatregelen

 • EU-landen moeten uitzonderlijke maatregelen treffen bij onverwachte situaties die de kwaliteit van de zwemwateren verslechteren of een risico voor de gezondheid van zwemmers vormen.
 • Er dient ook passende controle te worden uitgevoerd als er een risico op de woekering van algen ontstaat. Verantwoordelijke autoriteiten moeten daarom:
  • beheersmaatregelen treffen en onmiddellijk voorlichting verschaffen bij een eventuele woekering van cyanobacteriën (of „blauwalgen”);
  • de gezondheidsrisico's beoordelen bij eventuele risico's op proliferatie van macroalgen en/of marien fytoplankton.

Grensoverschrijdende wateren

 • EU-landen moeten informatie uitwisselen en gezamenlijk actie ondernemen als een rivierbekken zich over meerdere grondgebieden uitstrekt.

Voorlichting van het publiek

 • Nationale autoriteiten moeten het publiek in staat stellen meer informatie te verkrijgen en inspraak te hebben bij het beheer van de zwemwaterkwaliteit. Burgers kunnen daarom voorstellen, opmerkingen of klachten indienen. Ook mogen ze deelnemen aan het opstellen, de herziening en bijwerking van de lijst van zwemwateren.
 • Daarnaast moeten EU-landen ervoor zorgen dat er actief passende voorlichting wordt verspreid en dat dit eenvoudig verkrijgbaar is tijdens het badseizoen. Dit betreft met name:
  • de indeling van zwemwater; elk zwemverbod en negatief zwemadvies;
  • een algemene beschrijving van het zwemwater in niet-technische bewoordingen;
  • een beschrijving van de aard en duur van verontreiniging.
 • Richtlijn 2006/7/EG wordt gewijzigd door 2013/64/EU naar aanleiding van de status van Mayotte met betrekking tot de EU. Frankrijk is de enige adressaat.
 • Richtlijn 76/160/EEG is ingetrokken en vanaf 31 december 2014 vervangen door Richtlijn 2006/7/EG.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 24 maart 2006 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 24 maart 2008 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (PB L 64, 4.3.2006, blz. 37-51)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2006/7/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 2009/64/EG van de Commissie van 21 januari 2009 houdende specificatie, overeenkomstig Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, van ISO 17994:2004(E) als de norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden (PB L 23, 27.1.2009, blz. 32)

Uitvoeringsbesluit 2011/321/EU van de Commissie van 27 mei 2011 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een symbool om het publiek te informeren over de indeling van zwemwateren alsmede eventuele zwemverboden of negatieve zwemadviezen (PB L 143, 31.5.2011, blz. 38-40)

Laatste bijwerking 22.02.2017

Top