Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zorgen voor veiligheid van speelgoed in de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zorgen voor veiligheid van speelgoed in de Europese Unie

Al het speelgoed dat in de Europese Unie (EU) wordt vervaardigd of ingevoerd, wordt onderworpen aan strenge veiligheidseisen voordat ze beschikbaar mogen worden gesteld. Om de technische vooruitgang en wetenschappelijke kennis bij te houden, worden deze eisen af en toe geactualiseerd.

BESLUIT

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In de richtlijn van 2009 staan de veiligheidseisen waaraan speelgoed dat in de EU beschikbaar komt, moet voldoen. Hierin staan de bijzondere verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers in de toeleveringsketen, van fabrikant tot kleinhandelaar. De eisen zijn ontworpen om een hoge mate van gezondheid en veiligheid te bieden, het publiek en het milieu te beschermen en eerlijke concurrentie op de Europese markt voor speelgoed te waarborgen.

KERNPUNTEN

  • Speelgoed bestaat uit producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.
  • Omdat fabrikanten op de hoogte zijn van de details van hun product, dragen zij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun speelgoed aan alle toepasselijke veiligheidseisen voldoet.
  • Importeurs mogen alleen speelgoed van buiten de EU op de markt brengen dat aan alle toepasselijke veiligheidseisen voldoet.
  • Distributeurs en kleinhandelaren moeten de nodige zorgvuldigheid in verband met de toepasselijke veiligheidseisen betrachten.
  • Nationale autoriteiten houden toezicht op de markt.
  • Speelgoed dat aan de essentiële veiligheidseisen voldoet heeft recht op een EG-verklaring van overeenstemming, moet een CE-markering dragen en mag in de hele EU worden verkocht.
  • Deze richtlijn is niet van toepassing op het volgende speelgoed: voor openbaar gebruik bestemde speeltoestellen in speeltuinen, voor openbaar gebruik bestemde automatische speeltoestellen, speelgoedvoertuigen met verbrandingsmotor, speelgoedstoommachines, slingers (werptuigen) en katapulten.
  • Deze richtlijn wordt af en toe geactualiseerd, vooral om veilige grenzen te stellen voor chemische stoffen (zoals cadmium, barium of bisfenol A) in speelgoed.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/48/EG

20.7.2011 Met uitzondering van deel III van bijlage II (eisen voor chemische veiligheid): 20.7.2013

20.1.2011

PB L 170 van 30.6.2009, blz. 1-37

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2012/7/EG

20.7.2013

20.1.2013

PB L 64 van 3.3.2012, blz. 7-8

Verordening (EU) nr. 681/2013

20.7.2013

-

PB L 195 van 18.7.2013, blz. 16-17

Richtlijn 2014/79/EU

21.12.2015

21.12.2015

PB L 182 van 21.6.2014, blz. 49-51

Richtlijn 2014/81/EU

21.12.2015

21.12.2015

PB L 183 van 24.6.2014, blz. 49-51

Richtlijn 2014/84/EU

1.7.2015

1.7.2015

PB L 192 van 1.7.2014, blz. 49-51

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (Publicatieblad L 396 van 30.12.2006, blz. 1-849).

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Publicatieblad L 353 van 31.12.2008, blz. 1-1355).

Laatste bijwerking 02.01.2015

Top