Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kredietovereenkomsten voor consumenten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kredietovereenkomsten voor consumenten

De ontwikkeling van de kredietmarkt in de Europese Unie moet vergezeld gaan van versterkte consumentenrechten. Harmonisatie van nationale bepalingen moet ook de bevordering van grensoverschrijdende kredieten mogelijk maken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad

SAMENVATTING

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn strekt tot harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van landen van de Europese Unie op het gebied van kredietverlening aan consumenten die geld lenen voor de aankoop van goederen en diensten (vakanties, goederen, nieuwe auto enz.). Het zal de Europese markt voor consumptieve kredieten openen en voor een verbetering zorgen van de transparantie van contractvoorwaarden en de mate van consumentenbescherming.

Deze richtlijn is echter niet van toepassing op kredietovereenkomsten:

 • die gewaarborgd worden door een hypotheek gereguleerd door Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen;
 • die getekend worden voor het verkrijgen van land of goederen die onder Richtlijn 2014/17/EU vallen;
 • waarvan het totale bedrag lager is dan 200 EUR of hoger is dan 75 000 EUR. Ten laatste op 21 maart 2016 (datum waarop Richtlijn 2014/17/EU omgezet moet zijn) moet de richtlijn worden toegepast op niet-gegarandeerde kredietovereenkomsten voor de renovatie van voor bewoning bestemde onroerende goederen voor een bedrag groter dan 75 000 EUR.

HOOFDBESTANDDELEN

Wanneer reclame voor kredieten aspecten met betrekking tot de kosten van dit krediet bevat (bijvoorbeeld de rentevoet), moet in de reclame standaardinformatie worden opgenomen op basis van een representatief voorbeeld, met daarin onder andere:

 • de rentevoet en details over de kosten;
 • het kredietbedrag;
 • het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) die, in de vorm van een percentage, alle verplichte kosten weergeeft om het krediet te verkrijgen (rentevoet, administratiekosten, verplichte verzekeringspremies, garantieprovisies).

Tijdens de precontractuele fase moet de kredietverlener binnen een redelijke tijd begrijpelijke informatie over de essentiële kenmerken van het geboden krediet verschaffen. Dit omvat onder andere:

 • de duur van de kredietovereenkomst;
 • het totale kredietbedrag;
 • de kredietrente en voorwaarden voor deze rentevoet;
 • het jaarlijkse kostenpercentage en het totale bedrag dat de consument is verschuldigd;
 • het bedrag, het aantal en de periodiciteit van de betalingen;
 • kosten met betrekking tot of voortvloeiend uit de overeenkomst;
 • gevolgen van betalingsachterstand en niet-nakoming.

Consumenten moeten informatie in een gestandaardiseerd formaat ontvangen.

De kredietovereenkomst moet ook soortgelijke informatie in een vergelijkbaar formaat bevatten.

De kredietverlener moet:

 • de consument een passende toelichting verstrekken zodat deze laatste een overeenkomst kan kiezen die aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt;
 • de solvabiliteit van hun klanten beoordelen vóór de ondertekening van een overeenkomst, met inachtneming van het recht van consumenten om geïnformeerd te worden wanneer hun kredietaanvraag na raadpleging van een kredietgegevensbank wordt afgewezen.

Consumenten:

 • hebben 14 dagen de tijd om zich zonder opgaaf van reden uit de overeenkomst terug te trekken;
 • hebben het recht op elk moment een vervroegde aflossing van hun krediet te doen, op voorwaarde dat de kredietgever een eerlijke en objectief verantwoorde vergoeding krijgt.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is in werking getreden op 11 juni 2008 en moest uiterlijk op 11 juni 2010 zijn omgezet in nationale wetgeving.

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Commissie op de pagina over consumentenrechten.

Zie ook aanvullende informatie over de richtlijn inzake consumentenkrediet en andere vragen met betrekking tot de richtlijn en de uitvoering ervan.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/48/EG

11.6.2008

11.6.2010

PB L 133, 22.5.2008, blz. 66-92

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2014/17/EU

20.3.2014

21.3.2016

PB L 60, 28.2.2014, blz. 34-85

Laatste bijwerking 05.01.2015

Top