Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezamenlijke Beoordelingen van het werkgelegenheidsbeleid in de kandidaat-lidstaten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gezamenlijke Beoordelingen van het werkgelegenheidsbeleid in de kandidaat-lidstaten

In het kader van de samenwerking die op het gebied van werkgelegenheid met de kandidaat-lidstaten is opgezet geeft de Commissie een overzicht van de uitdagingen, de vorderingen en de inspanningen die nog moeten worden geleverd.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 30 januari 2003 - Voortgang over de uitvoering van de Gezamenlijke Beoordelingen van het werkgelegenheidsbeleid in de kandidaat-lidstaten [COM(2003) 37 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

SAMENVATTING

Gezamenlijke Beoordelingen (Joint Assessment Papers, JAP's)

Het vooruitzicht van de toetreding tot de Europese Unie impliceert dat de kandidaat-lidstaten het communautair acquis integreren. Het is de taak van de Europese Commissie hen daarbij te helpen en hun voortgang te volgen.

In 1999 heeft de Europese Commissie met de kandidaat-lidstaten een samenwerking op het gebied van werkgelegenheid opgezet. Samen hebben ze in Gezamenlijke Beoordelingen (Joint Assessment Papers, JAP's) vastgesteld welke uitdagingen de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon en de uitvoering van de titel Werkgelegenheid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap met zich meebrengen voor het werkgelegenheidsbeleid. Op die manier kan de toetredingssteun van de Europese Unie op de vastgelegde prioriteiten worden gericht.

De Europese Commissie geeft een samenvatting van de uitdagingen die in de JAP's tot uiting kwamen en maakt een eerste balans op van de vooruitgang die in het kader van de uitvoering ervan is geboekt.

Uitdagingen voor de kandidaat-lidstaten

Bij de omvorming van hun arbeidsmarkt - die door de economische herstructurering moeilijker is geworden - en de uitwerking van het beleid hebben de kandidaat-lidstaten op hun weg naar de doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie met vele uitdagingen af te rekenen.

Zo moeten de kandidaat-lidstaten:

 • de netto arbeidsdeelname verhogen, die meestal onder het EU-gemiddelde en onder de doelstellingen van Lissabon ligt;
 • het arbeidsaanbod verhogen, aangezien de overgangsprocessen werden gekenmerkt door een aanzienlijk aantal uittredingen uit de arbeidsmarkt;
 • de herstructurering van de economie ondersteunen door de werking van de arbeidsmarkt, met name door mensen in staat te stellen zich aan te passen aan de economische veranderingen en over te stappen van wegkwijnende naar moderne industrieën;
 • het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking verhogen om hun productiviteit en concurrentievermogen te verbeteren.

De Commissie vertaalt de uitdagingen van de kandidaat-lidstaten in actiegebieden:

 • de werkgelegenheid bevorderen via de loonontwikkeling, de belastingstelsels en de stelsels voor sociale uitkeringen;
 • investeren in menselijke hulpbronnen en de tekorten aan gekwalificeerd personeel aanpakken door de voortzetting van de hervormingen van het onderwijs en de systemen voor levenslang leren;
 • overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening, die in tijden van economische veranderingen en herstructurering een essentiële rol spelen, doeltreffend laten werken;
 • een meer proactieve en preventieve beleidsaanpak bevorderen;
 • zorgen voor sociale samenhang door de integratie van etnische minderheden, die meestal een minder bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt hebben. Een aantal van die groepen - vooral de Roma - lopen een groot risico op sociale uitsluiting en armoede;
 • de arbeidsmarkt moderniseren, met een actieve rol voor de sociale partners, met name op het gebied van werkorganisatie en arbeidsomstandigheden, flexibiliteit en werkzekerheid;
 • werken aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt van de kandidaat-lidstaten, waar veel discriminatie op basis van geslacht voorkomt;
 • de bestuurlijke capaciteit voor de uitwerking en uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid vergroten (een beleid dat past in de algemene strategie van het economisch beleid) en bijzondere aandacht besteden aan de voorbereidingen met het oog op de activiteiten van het Europees Sociaal Fonds (ESF);
 • middelen voor het werkgelegenheidsbeleid beschikbaar stellen, met inbegrip van investeringen in menselijk kapitaal en sociale voorzieningen.

Volgende stappen

Het samenwerkingsproces wordt afgerond bij de toetreding van de kandidaat-lidstaten. Voordien moeten deze landen Nationale Ontwikkelingsplannen opstellen die het kader vastleggen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de menselijke hulpbronnen, en voor de toekomstige financiering uit het ESF. Iedere kandidaat-lidstaat moet een uitvoerig overzicht maken van zijn beleid, het institutioneel kader en de bestuurlijke capaciteit voor het werkgelegenheidsbeleid en verwante ESF-activiteiten. Tot slot zullen de kandidaat-lidstaten vanaf 2003 deelnemen aan de "Werkgelegenheidsstimulerende Maatregelen".

VERBONDEN MAATREGELEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 6 november 2003 - Geboekte voortgang bij de uitvoering van de Gezamenlijke Beoordelingen van het werkgelegenheidsbeleid in de toetredende landen [COM(2003) 663 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Op basis van de seminars die gedurende het voorjaar en de zomer van 2003 in samenwerking met de toetredende landen hebben plaatsgevonden, actualiseert de Europese Commissie voor de tien toetredende landen de beoordeling van de strategische uitdagingen waarmee de arbeidsmarkten geconfronteerd worden. De vorderingen van het beleid zijn tegen het licht gehouden en er is gekeken naar de bestuurlijke capaciteit ten behoeve van het werkgelegenheidsbeleid en de ESF-activiteiten van de tien toetredende landen.

De Commissie benadrukt dat inspanningen moeten worden gedaan met het oog op de gecoördineerde ontwikkeling en uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid. Zij herinnert daarbij aan het belang van governance en partnerschap voor de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie en uit haar bezorgdheid over de bestuurlijke capaciteit die nodig is voor een optimale benutting van de Europese Structuurfondsen.

De Commissie rondt hiermee de samenwerking met de tien toetredende landen op basis van Gezamenlijke Beoordelingen af. Na hun toetreding zullen de nieuwe lidstaten deelnemen aan de Europese werkgelegenheidsstrategie en in oktober 2004 hun eerste nationaal actieplan bij de Commissie indienen.

Laatste wijziging: 16.04.2004

Top